JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Email:

Telefon:
+420 221 005 251

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 1. nadzemní podlaží - přízemí >> 28 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý   8:30 – 9:30 hod. (konkrétní termín nutno domluvit předem prostřednictvím emilu krestano @ prf.cuni.cz)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

- autorské právo
- ochrana osobnosti
- mediální právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1992

Univerzita Passau

Právnická fakulta

2semestrální studium (kurz) základů

1991

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Dr.

právo

PF UK

1998.

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právo

PF UK

1998

Mgr.

Právo

PF UK

1992

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1992-2010

adv.koncipient/čekatel, komerční právník, advokát

   

1992-2014

Univerzita Karlova, FSV

Externí pedagog

 

1994-dosud

Univerzita Karlova, PF

Odborný pracovník/asistent

0,5

1999-dosud

AMU

Externí pedagog

 

2002-2010.

Arbitrážní komise RPR

člen

 

2006-2010

Rozhodčí soud HK a AK ČR

rozhodce

 

2010-dosud

Městský soud v Praze

soudce

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Základy práv duševního vlastnictví (audiovize)

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti (ochrana duševního vlastnictví)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Autorské právo a práva průmyslová (autorské právo)

vyučující

Vysoká škola manažerské informatiky a práva

Mediální právo

vyučující

Univerzita Karlova, FSV

Mediální právo

vyučující

AMU

Občanské právo hmotné (duševní vlastnictví)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Občanské právo

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

1992 -2010

Posudková činnost v rámci Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1996-2000

Expertní komise pro tvorbu nového autorského zákona

Česká republika – Ministerstvo kultury

člen

2004-2005

Expertní komise pro tvorbu euronovely autorského zákona

Česká republika – Ministerstvo kultury

člen

2008-2013

Expertní komise pro tvorbu novely autorského zákona

Česká republika – Ministerstvo kultury

člen

2007-2008

Minitým č. 9 pro NOZ (licenční smlouva)

Česká republika

člen

2015 Ocenění Právník roku 2014 za duševní vlastnictví    

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Němčina

Angličtina

Ruština

 

 

Monografie
- Kříž, Jan, Holcová, Irena, Kordač, Jiří, Křesťanová, Veronika, Autorský zákon a předpisy související: komentář, 2. aktualizované vydání, Praha, Linde Praha a.s., 2005
- Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy souvisící – komentář, Linde Praha a. s., aktualizovaný dotisk 2002
- Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy souvisící – komentář, Linde Praha a. s., 2001
- Knap, Karel - Kordač, Jiří - Holcová, Irena - Nerudová, Veronika : Autorský zákon a předpisy souvisící, komentář, 6. přepracované vyd., Praha, Linde, 1998 (5. podstatně přepracované vydání 1996)

Učebnice a učební texty
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – Autorské právo (Díl pátý, Hlava třicátá třetí) v Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 5. aktualizované a doplněné vydání
- Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – Autorské právo (Hlava třicátá první) v Knappová M., Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., ASPI, a.s., 2007, 4. aktualizované a doplněné vydání (předchozí vydání 2005 a 2002)

Slovníky
- Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – hesla pro Madar a kol.: Slovník českého práva, 3. vydání, Linde Praha, 2002


Kapitoly v monografiích
- Holcová I., Křesťanová V.: Právo na náhradní odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle českého autorského zákona ve vztahu k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-467/08 ze dne 21. října 2010. In Kříž, Jan Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze , Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová - IFEC, 2010, s. 17-42. ISBN 978-80-87146-41-5
- Holcová I., Kříž J., Křesťanová V, Dobřichovský T.: Informační společnost a autorské právo. In Gerloch, Aleš - Tomášek, Michal - Maršálek, Pavel: Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 188-217. ISBN 978-80-246-1742-8
- Holcová I., Kříž J., Křesťanová V, Dobřichovský T.:Information society and copyright. In Tomášek, Michal Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 176-185. ISBN 978-80-246-1785-5
- Holcová, Irena, Křesťanová Veronika: Ustanovení § 47b zákona o vysokých školách jako autorskoprávní omezení? v Kříž a kolektiv: Aktuální otázky práva autorského 2008, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2008
- Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – Autorské právo (Hlava třicátá první) v Knappová M., Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., ASPI, a.s., 2007, 4. aktualizované a doplněné vydání
- Holcová I., Křesťanová V.: Licenční smlouva nakladatelská v Zoufalý, Munková a kolektiv: Velká kniha smluvních vzorů, 5. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck 2007
- Křesťanová V, Holcová I.: Autorské právo a školní práce, FORUM, Univerzita Karlova, 2007

- Holcová, Irena, Křesťanová, Veronika, Voborník, Martin: Ochrana autorského práva, metodická příručka, 1. vydání, Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Iniciativou "Právo na straně myšlenky", Olomouc, 2006 (zpřístupněno též na www.msmt.cz)
- Holcová I., Křesťanová V.: in Harmonizace soukromého a hospodářského práva České republiky s právem Evropské unie, oblast práv k nehmotným statkům, část autorské právo (výzkumný projekt), 2003
- Kříž, Jan - Holcová, Irena - Nerudová, Veronika (autor kapitoly) : Desátá aktualizace a doplňky.část 5.,díl 21. In:Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.(Autorské smlouvy), 2. vyd., Praha, Dashöfer, 1997,
- Holcová, Irena - Nerudová, Veronika (autor kapitoly) : Společnost s ručením omezeným a autorské právo. In:Společnost s ručením omezeným a její jednatel, 1. vyd., Praha, Dashöfer, 1996, 1 díl 1-díl 7
- Holcová, Irena (autor kapitoly) : Autorské právo a průmyslová práva. In:Základní právní předpisy, předpisy justiční -dodatky č.12, 1. vyd., Praha, Codex, 1996, díl D D1-D7

Odborné články
- Holcová, Irena - Nerudová, Veronika : Právní souvislosti vydávání 'cover verzí'. [Legal Context of the 'Cover Versions' Edition]. In: Právní zpravodaj, 2000, 2000, č.: 7, s. 6-7
- Nerudová, Veronika - Holcová, Irena : Oprávnění výrobce k výkonu autorského práva.[Producer Autorization to the Enforcement of Copyright]. In:Strategie, 1999, č.: 5, s. 84-85, ISSN: 1210-3756
- Nerudová, Veronika - Kříž, Jan - Holcová, Irena : Povinné zastoupení ochrannou organizací. [Obligatory Representation Through the Protective Organ Nation]. In:Strategie, 1999, č.: 3, s. 61-61, ISSN: 1210-3756

Příspěvky ve sbornících
Holcová I., Křesťanová V.: Některé základní otázky autorského práva, pro konferenci Institut for International Research, 2002 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Křesťanová V.Ochrana osobnosti člověka - nároky z porušení2016Příspěvek na konferenci
Křesťanová V.Několik poznámek k právu na odpověď se zaměřením na právnické osoby2016část knihy978-80-87975-58-9
Andruško A., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Lajsek V., Mikita P., Petrlík D., Žikovská P., Kříž J.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU2016kniha978-80-87975-58-9
Křesťanová V.Kolektivní správa práv2015Příspěvek na konferenci
Křesťanová V.Ochrana osobnosti - hmotně právní základy2015Příspěvek na konferenci
Křesťanová V.Kolektivní správa práv2015Příspěvek na konferenci
Křesťanová V.Autorské právo ve vlnách rozbouřené informační společnosti - kolektivní správa jako záchranný kruh?2015Příspěvek na konferenci
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy2015kniha978-80-87975-41-1
Křesťanová V., Holcová I.Některé aspekty kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících s právem autorským2015část knihy978-80-87975-41-1
Holcová I., Křesťanová V.Občanský zákoník. Komentář § 2358-23902014část knihy978-80-7478-638-9
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Košík P., Křesťanová V., Lašková B., Vladimír Gabriel N.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi2014kniha978-80-87975-15-2
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Faladová A., Holcová I., Křesťanová V., Kalíšek J., Kroftová B., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu2011kniha978-80-87146-56-9
Křesťanová V.Některé otazníky k transpozici čl. 13 Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví - Alternativní výpočet výše majetkových nároků při porušení práv duševního vlastnictví2011část knihy978-80-87146-56-9
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Křesťanová V. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví)2010kniha978-80-87146-41-5
Holcová I., Křesťanová V.Právo na náhradní odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle českého autorského zákona ve vztahu k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-467/08 ze dne 21. října 20102010část knihy978-80-87146-41-5
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T.Informační společnost a autorské právo2010část knihy978-80-246-1742-8
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P., Císařová Z., Bahenská A.Information society and copyright2010část knihy978-80-246-1785-5
Kříž J., Holcová I., Císařová Z., Žikovská P., Wünschová Pujmanová A., Křesťanová V., Dobřichovský T.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových2009kniha978-80-246-1751-0
Křesťanová V., Hejduk T.Soutěž o nejlepší architektonický návrh a následné zadání vypracování projektové dokumentace ve světle zákona o veřejných zakázkách a autorského zákona2009část knihy978-80-246-1751-0
Křesťanová V.Několik zamyšlení nad exlibris z pohledu autorského práva2009část knihy978-80-904444-0-9
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Autorské právo2009část knihy978-80-7357-465-9
Holcová I., Křesťanová V.Zpracování autorského díla a zpracování věci2009část knihy978-80-7357-432-1
Radvanová S., Kříž J., Holcová I., Zuklínová M., Křesťanová V., Pítra V., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné 32009kniha978-80-7357-465-9
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Díl pátý: Autorské a patentové právo. Hlava třicátá první: Autorské právo2007část knihy 978-80-7357-230-3
Křesťanová V., Holcová I.Autorské právo a školní práce2006článek v časopise1211-1724
Holcová I., Křesťanová V., Voborník M.Ochrana autorského práva2005kniha80-244-0960-7
Křesťanová V.Kolektivní dílo/spoločné dielo, včetně exkursu do komunitárního práva2005článek v časopise0032-6948
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související : komentář : podle stavu k 1. 9. 20052005kniha80-7201-546-X
Holcová I., Křesťanová V., Voborník M.Ochrana autorského práva2005kniha80-244-0960-7
Křesťanová V.Kolektivní dílo/spoločné dielo, včetně exkursu do komunitárního práva2005článek v časopise0032-6948
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související : komentář : podle stavu k 1. 9. 20052005kniha80-7201-546-X
Holcová I., Křesťanová V.Jak ochránit autorství?2004článek v časopise1212-9496
Křesťanová V., Holcová I.Licenční smlouva nakladatelská2003část knihy80-7179-766-9
Císařová Z., Křesťanová V.Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání podle stavu k 1.10.20022002kniha80-7201-370-X
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Slovníková hesla2002část knihy80-7201-377-7
Kříž J., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy souvisící - komentář2002kniha80-7201-301-7
Císařová Z., Křesťanová V.Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání2002kniha80-7201-370-X
Křesťanová V.Některé aktuální otázky související s novou autorskoprávní úpravou2002článek v časopise1211-1120
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Autorské právo2002část knihy80-86395-44-8
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související, komentář2001kniha80-7201-301-7
Holcová I., Křesťanová V.Licenční smlouva nakladatelská2001část knihy80-7179-482-1
Holcová I., Nerudová V.Právní souvislosti vydávání 'cover verzí'2000článek v časopise
Kříž J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon2000kniha80-86412-04-0
Nerudová V.Chraňte svou osobu1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Ochrana osobnosti1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Autorství k filmovému dílu1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Úvahy o vládním návrhu tiskového zákona1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Úvahy o vládním návrhu tiskového zákona1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Úvahy o vládním návrhu tiskového zákona1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Práva rozhlasových a televizních organizací1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V., Holcová I.Oprávnění výrobce k výkonu autorského práva1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Ochrana film. díla1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V., Kříž J., Holcová I.Povinné zastoupení ochrannou organizací1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Filmové dílo jako zvláštní kategorie1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Média a legislativa1999článek v časopise
Nerudová V.Úvahy nad některými aspekty vládního návrhu tiskového zákona1999článek v časopise
Knap K., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon a předpisy souvisící, komentář1998kniha80-7201-126-X
Nerudová V.Otazníky kolem autorského zákona1998článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Práva výrobců zvukových záznamů1998článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Právo nakládat s autorským dílem a užití autorského díla1998článek v časopise1210-3756
Nerudová V.Spotřebitelské soutěže1998článek v časopise1210-4817
Kříž J., Holcová I., Nerudová V.Desátá aktualizace a doplňky.část 5.,díl 211997část knihy
Holcová I., Nerudová V.Společnost s ručením omezeným a autorské právo1996část knihy
Kříž J., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Mezinárodní smlouvy z oblasti práva autorského a práv příbuzných. Dokumenty ES.Dohoda o TRIPS1996část knihy
Knap K., Kříž J., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon a předpisy související1996kniha80-7201-049-2
Nerudová V.Devátá aktualizace a doplňky, část 5., díl 21. (Autorské smlouvy)1995část knihy

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111