prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra evropského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 567

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 349 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí 11:30 - 13:00 hOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Monografie
1. KRÁL, Richard. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s.
2. KRÁL, Richard. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C. H. Beck, 2003, 101 s.
3. KRÁL, Richard. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace, Praha: C. H. Beck, 2006, 128 s.
4. KRÁL, Richard et al. Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných opatření, Praha, UK, 2012, 214 s.

Učebnice a učební texty
1. TICHÝ, L., RAINER, A., ZEMÁNEK, R., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ, T. EVROPSKÉ PRÁVO. 4. VYD. PRAHA : C. H. BECK, 2011. ISBN 80-7173 (TŘI KAPITOLY);
2. KRÁL, RICHARD - TOMÁŠEK, MICHAL - TICHÝ, LUBOŠ - SCHEU, HARALD CHRISTIAN - SVOBODA, PAVEL - MUNKOVÁ, GABRIELA - PÍTROVÁ, LENKA - ZEMÁNEK, JIŘÍ PŘÍKLADY Z EVROPSKÉHO PRÁVA. 1. VYD. PRAHA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, 2010, 97 S. ISBN 978-80-87146-28-6.


Kapitoly v monografiích
1. KRÁL, Richard. Provedení směrnic do národního práva na příkladě odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. In Tichý Luboš. Europeizace národních právních řádů. Praha: Vodnář. 2000, p. 216-226
2. KRÁL, Richard and POMAHAČ, Richard. Competition law: a Czech case. In Timsit, Gerard and Flogaitis, Spyridon. Introduction to competition and state aid law of the European Union, Londýn: Esperia Publications Ltd., 1998, p. 67-80;
3. KRÁL, Richard and POMAHAČ, Richard and SVOBODA, Pavel and TICHÝ, Luboš and ZEMÁNEK, Jiří. Status and tendencies in the Czech Republic. In Muller – Graff, Peter – Christian. East Central Europe and the European Union: From Europe Agreements to a Member Status. Nomos Verlag. 1997, p. 147-164.
4. KRÁL, Richard, (autor statě), Some methodological lessons from the process of approximation of Czech laws with EC and EU laws. Ve sborníku Young J., Přibáň J., Kerner A., Current Legal Issues in the Czech Republic and the United Kingdom, 1. Vyd. Praha, Vodnář 2003, s. 95-99.
5. KRÁL, Richard, (autor statě), Reverse discrimination in community law context. Ve sborníku Young J., Přibáň J., Kerner A., EU law and national legal systems, 1. vyd. Praha, Vodnář 2005, s. 111 – 117;
6. KRÁL, Richard, (autor statě), Constitutional Review of National Acts Implementing Community Acts, ve sborníku M. Pauknerová, J. Přibáň, A. Kerner, J. Young, Changes of Judicial Culture and Decision Making in Different Branches of Law, 1. vyd. Praha Vodnář 2007, s. 24 – 28;
7. KRÁL, Richard (autor kapitoly). Glosa k referenčnímu hledisku pro přezkum souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR. In GERLOCH, Aleš; WINTR, Jan (eds.). Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 69-72. ISBN 978-80-7380-192-2; 4 citace
8. KRÁL, Richard. (autor statě). Typologie a hierarchie závazných právních aktů EU podle Lisabonské smlouvy. In Gerloch, Aleš (ed.). Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci. Sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová - IFEC , 2008, s. 8-181. ISBN 978-80-87146-13-2.
9. KRÁL, Richard. Volný pohyb unijních pracovníků a přistěhovalectví jejich rodinných příslušníků ze třetích zemí. In KRÁL, Richard et al. Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných opatření, Praha, UK, 2012, s. 47-57.

Odborné články
1. KRÁL, Richard. K metodice sbližování našich předpisů s předpisy ES. Právní rádce, 1999, no. 8, p. 8-9
2. KRÁL, Richard. and ZEMÁNEK, Jiří. Ústavně právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie. Ročenka evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2000, p. 41-90
3. KRÁL, Richard. K aktuálním otázkám bezprostředního účinku směrnic Evropských společenství. Evropské a mezinárodní právo, 2000, no. 9, p. 4-5
4. KRÁL, Richard. K aktuálním otázkám nepřímého účinku směrnic ES. Evropské a mezinárodní právo. 2000, no. 9, p. 17-20
5. KRÁL, Richard. K transpozici a implementaci směrnic v ES a v ČR. Právník, 2000, no. 8, p. 737-752
6. KRÁL, Richard. K věcné působnosti komunitárního práva v oblasti svobody pohybu osob. Právní rozhledy – Evropské právo, 2000, no. 11, p. 1-3
7. KRÁL, Richard. Ke komunitárním požadavkům na vnitrostátní procesní předpisy. Soudní rozhledy, 2000, no. 5, p. 139-142
8. KRÁL, Richard. Ke sbližování českého práva s právem EU. Parlamentní zpravodaj, 2000, no. 8-9, p. 6-10
9. KRÁL, Richard. Komunitární právo a obrácená diskriminace. Evropské a mezinárodní právo, 2000, no. 7-8, p. 37-39
10. KRÁL, Richard. Zakotvení práva ES do naší ústavy. Právní rádce, 2000, no. 3, p. 40-40
11. KRÁL, Richard. K zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a jeho slučitelnost se směrnicí ES. Právní rozhledy, 1999, no. 8, p. 420-424
12. KRÁL, Richard. Principy nového zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a jeho slučitelnost se směrnicí ES. Czech business and Trade, 1999, no. 4, p. 32-33;
13. KRÁL, Richard. Ke kategorizaci směrnic. Evropské a mezinárodní právo, 2001, no. 3, p. 15-24
14. KRÁL, Richard. Ke struktuře směrnic ES. Evropské a mezinárodní právo, 2001, no. 1, p. 16-22;
15. KRÁL, Richard. K možnosti odchylek od směrnic ES při jejich transpozici. Právník 2001, no. 5, p. 455-466;
16. KRÁL, Richard. K otázce adresátů směrnic ES. Právník, 2001, no. 3, p. 255-260;
17. KRÁL, Richard. K přesahující transpozici směrnic ES. Právník, 2001, no. 9, p. 903-912; 18. KRÁL, Richard. K významu omezené působnosti některých komunitárních předpisů pro sbližování práva ČR s právem ES. Evropské a mezinárodní právo, 2000, no. 9-10, p. 31-34;
19. KRÁL, Richard. Ještě ke kritice zákona o veřejné podpoře. Evropské a mezinárodní právo, 2001, no. 1, p. 44;
20. KRÁL, Richard. K přímému nároku poškozeného proti pojišťovně. Socialistická zákonnost, 1988, no. 5, p. 283-285;
21. KRÁL, Richard. Ke kolizní úpravě občanskoprávní mimosmluvní odpovědnosti. Právník, 1989, no. 8, p. 687-695;
22. KRÁL, Richard. Úmluva o právu rozhodném pro dědění – výsledek XVII. Zasedání Haagské konference mezinárodního práva soukromého. Socialistická zákonnost, 1989, no. 7, p. 419-423;
23. KRÁL, Richard. K potřebě novelizace zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. Acta Universitatis Carolinae, Juridica, 1991, no. 1, p. 19-29;
24. KRÁL, Richard. K těžišti výkladu směrnic ES jejich transpozici. Právník, 2001, no. 12, p. 100-109;
25. KRÁL, Richard. K principu přednosti komunitárního práva. Evropské a mezinárodní právo, 2001, no. 7-8, p. 35-39;
26. KRÁL, Richard. K jednomu úskalí Euronovely Ústavy. Právní rádce, 2002, no. 2, p. 36.
27. KRÁL, Richard. Nařízení ES. Právník, 2002, no. 7, p. 785-795.
28. KRÁL, Richard. Obrácená diskriminace v komunitárním kontextu. Právník, 2003, no. 5, p. 447 – 459;
29. KRÁL, Richard. České soudy a řízení o předběžné otázce před ESD. Právní rozhledy, příloha Evropské právo2003, no. 7, p. 33 – 39;
30. KRÁL, Richard. K následkům nepřijetí prováděcích opatření k nařízením ES, Evropské a mezinárodní právo, 2002, no. 1, p. 35-39.
31. KRÁL, Richard. Znovu k zakotvení vnitrostátních účinků komunitárního práva v Ústavě ČR. Právní rozhledy, 2004, no. 3, p. 110 – 112.
32. KRÁL, Richard. Ústavní soud ČR po vstupu ČR do EU. Acta Universitatis Carolinae, Juridica, 2004, no. 1 – 2, p. 85 – 94.
33. KRÁL, Richard. Čistě vnitrostátní situace v komunitárním kontextu volného pohybu služeb ve světle nedávných rozsudků ESD ve věcech Angonese a Carpenter. Evropské a mezinárodní právo, 2004, no. 1, p. 25 – 28.
34. KRÁL, Richard. K potřebě vnitrostátní implementace některých nařízení ES. Právní rozhledy, 2004, no. 18, p. 675 – 680.
35. KRÁL, Richard. Článek 53 Charty základních práv EU a jeho možné implikace pro vztah unijní a národní ústavní ochrany základních lidských práv. Právní fórum, 2004, no. 7, p. 260 – 263.
36. KRÁL, Richard. K přezkumu ústavnosti českých předpisů transponujících popř. implementujících komunitární popř. unijní akty. Právní rozhledy, 2005, no. 6, p. 218 – 220;
37. KRÁL, Richard. Uznání i rozpaky nad „komunitárním“ nálezem Ústavního soudu ve věci cukerných kvót. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 11, s. 410 – 414;
38. KRÁL, Richard. Výklad nařízení ES pro účely jejich vnitrostátní aplikace. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 8, s. 285 – 289;
39. KRÁL, Richard. Přímý účinek směrnic ES a jeho současné meze. Jurisprudence, 2007, roč. 16, č. 6, s. 3 – 7;
40. KRÁL, Richard, K nálezu Ústavního soudu vyjasňujícímu meze jeho derogační pravomoci ve vztahu k českým předpisům neslučitelným s komunitárním právem, Právní rozhledy 8/2007, s. 299 – 302;
41. KRÁL, R. K odkazům na směrnice ES v právu ČR. Právní fórum, 2009, roč. 6, s. 217-223.
42. KRÁL, R. National normative implementation of EC Regulations: An exceptional or rather common matter? European Law Review, 2008, roč. 33, č. 2, s. 243-256.
43. KRÁL, R. Prameny práva EU ve světle Lisabonské smlouvy. AUC Iuridica, 3/2010, s. 21 – 32.
44. KRÁL, R. Questioning the Limits of Invocability of EU Directives in Triangular Situations, European Public Law, 2/2010, s. 239 – 250.
45. KRÁL, R. Vnitrostátní účinky směrnic EU před uplynutím lhůty k jejich transpozici. Jurisprudence, 5/2010, s. 11 – 15;
46. KRÁL, R. Neplatnost směrnic EU a její důsledky pro vnitrostátní transpoziční předpisy, Jurisprudence, 1/2011, s. 3 – 9.
47. KRÁL, Richard. Vnitrostátní účinky směrnic EU. Acta Universitatis Carolinae, Juridica, 2011, no. 1, p. 25-45
48. KRÁL, Richard. Otazníky nad posledním nálezem Ústavního soudu ČR týkajícího se tzv. slovenských důchodů. Jurisprudence 4/2012, str. 28 an.
49. KRÁL, Richard. Questioning the Recent Challenge of the Czech Constitutional Court to the ECJ, European Public Law, 2/2013, s. 271.
50. KRÁL, Richard. Approximation of czech laws with EC and EU laws. The Uppsala Yearbook of East European Law, 2003, p. 172-185 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šmejkal V., Francová O., Kohajda M., Král R., Kunertová T., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Svobodová M., Vondráčková A., Vybíral R., Zemánek J.Evropská unie po brexitu: Právně-institucionální budoucnost evropské integrace2018kniha978-80-7598-098-4
Král R.Evropská občanská iniciativa a její aktuální reforma2018část knihy
Král R.On the Unfulfilled Democratisation Potential of the European Citizens' Initiative : Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 2018/I/22018článek v časopise2336-5811
Král R.K zamezování regulatorně zcela bezpřemětné nebo zbytečně zatěžující transpozice směrnic EU v ČR2017článek v časopise0139-6005
Král R., Mádr P.Review of the book Charta základných práv EU v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike2017článek v časopise1805-8396
Král R.K mantinelům přezkumu ústavnosti transpozičních předpisů2016článek v časopise0323-0619
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Munková J., Svobodová M., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva2016kniha978-80-87975-48-0
Tichý L., Maslowski S., Troup T., Andriantsimbazovina J., Bin F., De Grove Valdeyron N., Blanquet M., Dvořák B., Hrádek J., Kamínková P., Kohajda M., Král R., Ondřejová E., Šimečková Pipková P.Zneužití práva2016kniha978-80-87975-43-5
Král R.Je unijní povinnost k eurokonformnímu výkladu i ústavní povinností?2016článek v časopise1802-3843
Král R.Doktrína zneužití práva EU a využívání unijních práv volného pohybu za účelem obcházení národního regulačního rámce2016část knihy978-80-87975-43-5
Král R.On the Choice of Methods of Transposition of EU Directives2016článek v časopise0307-5400
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Král R.On the gold-plating in the Czech transposition context2015článek v časopise1805-8396
Král R.On the grounds justifying non-transposition of EU Directives2015článek v časopise1805-8396
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2015kniha978-80-87975-25-1
Král R.Jak přistupovat k transpozici směrnic - kopírovat nebo reformulovat?2015část knihy978-80-224-1469-2
Král R.Obrácená diskriminace v kontextu unijního občanství2014článek v časopise0323-0619
Král R.Pavel Svoboda: Úvod do evropského práva2014článek v časopise1210-6348
Král R.Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků2014kniha978-80-7400-282-3
Král R., Scheu H., Kulda M., Mádr P., Matysová M., Navrátil P., Vondráčková A.Zbytečně zatěžující transpozice - neodůvodněný gold-plating směrnic EU v České republice2014kniha978-80-87975-18-3
Král R.K důvodům ospravedlňujícím netranspozici unijní směrnice v kontextu kritické analýzy rozsudku SD EU ve věci C-343/082014část knihy978-80-8152-206-2
Král R.Michal Tomášek, Vladimír Týč a kol. Právo Evropské unie. Nakladatelství Leges s.r.o. Praha 2013, 496 stran, 650 Kč2013článek v časopise1210-6348
Král R.Questioning the Recent Challenge of the Czech Constitutional Court to the ECJ2013článek v časopise1354-3725
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2012kniha978-80-87146-51-4
Král R.Neplatnost směrnic EU a její důsledky pro vnitrostátní transpoziční předpisy2011článek v časopise1802-3843
Tichý L., Arnold R., Zemánek J., Král R., Dumbrovský T.Evropské právo2011kniha978-80-7400-333-2
Král R.Vnitrostátní účinky směrnic EU2011článek v časopise0323-0619
Král R.Prameny práva EU ve světle Lisabonské smlouvy2010článek v časopise0323-0619
Král R.Vnitrostátní účinky směrnic EU před uplynutím lhůty k jejich transpozici2010článek v časopise1802-3843
Král R.Questioning the limits of invocability of EU Directives in triangular situations2010článek v časopise1354-3725
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J.Příklady z evropského práva2010kniha978-80-87146-28-6
Král R.Glosa k referenčnímu hledisku pro přezkum souladu Lisabonské smlouvy s Ustavou ČR2009část knihy978-80-7380-192-2
Král R.K odkazům na směrnice ES v právu ČR.2009článek v časopise1214-7966
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Král R.Typologie a hierarchie závazných právních aktů EU podle Lisabonské smlouvy. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Král R.National normative implementation of EC Regulations: An exceptional or rather common matter ? 2008článek v časopise0307-5400
Král R.K nálezu Ústavního soudu vyjasňujícímu meze jeho derogační pravomoci ve vztahu k českým předpisům neslučitelným s komunitárním právem2007článek v časopise1210-6410
Král R.Constitutional Review of National Acts Implementing Community Acts2007část knihy978-80-85889-90-1
Král R.Přímý účinek směrnic ES a jeho současné meze2007článek v časopise1802-3843
Král R.Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace2006kniha80-7179-548-8
Král R.Výklad nařízení ES pro účely jejich vnitrostátní aplikace2006článek v časopise1210-6410
Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R.Evropské právo2006kniha80-7179-430-9
Král R.Uznání i rozpaky nad 'komunitárním' nálezem Ústavního soudu ve věci cukerných kvót2006článek v časopise1210-6410
Král R.Kapitola 31. Zemědělská politika2006část knihy80-7179-430-9
Král R.Kapitola 32. Dopravní politika2006část knihy80-7179-430-9
Král R.Kapitola 46.3. Institucionální a metodické zajištění závazků vyplývajících z členství ČR v EU 2006část knihy80-7179-430-9
Král R.K přezkumu ústavnosti českých předpisů transponujících, popř. implementujících komunitární či unijní akty2005článek v časopise1210-6410
Král R.Reverse Discrimination in Community Law Context2005část knihy80-85889-66-8
Král R.K přezkumu ústavnosti českých předpisů transponujících, popř. implementujících komunitární či unijní akty2005článek v časopise1210-6410
Král R.Reverse Discrimination in Community Law Context2005část knihy80-85889-66-8
Král R.Zemědělská politika2004část knihy80-7179-449-X
Král R.Dopravní politika2004část knihy80-7179-449-X
Král R.Sbližování práva ČR s právem ES a EU2004část knihy80-7179-449-X
Král R.K potřebě vnitrostátní implementace některých nařízení ES2004článek v časopise1210-6410
Král R.Znovu k zakotvení vnitrostátních účinků komunitárního práva v Ústavě ČR2004článek v časopise1210-6410
Král R.Článek 53 Charty základních práv EU a jeho možné implikace pro vztah unijní a národní ústavní ochrany základních lidských práv2004článek v časopise1214-7966
Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R.Evropské právo2004kniha80-7179-449-X
Zemánek J., Tichý L., Král R., Svoboda P., Tomášek M.Posudek k návrhu Ústavy Evropské unie2004část knihy80-246-0838-3
Král R.Ústavní soud po vstupu České republiky do Evropské unie2004část knihy80-246-0838-3
Král R.Obrácená diskriminace v komunitárním kontextu2003článek v časopise0231-6625
Král R.České soudy a řízení o předběžné otázce před ESD2003článek v časopise1210-6410
Král R.Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy2003kniha80-7179-799-5
Král R.O úskalí 'euronovely' Ústavy ČR2002článek v časopise1210-4817
Král R.Nařízení ES2002článek v časopise0231-6625
Král R.Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR2002kniha80-7179-688-3
Král R.K principu přednosti komunitárního práva2001článek v časopise1210-3977
Král R.K přesahující transpozici směrnice ES2001článek v časopise0231-6625
Král R.K otázce adresátů směrnic ES2001článek v časopise0231-6625
Král R.Ke kategorizaci směrnic2001článek v časopise1210-3977
Král R.K těžišti výkladu směrnic ES při jejich transpozici2001článek v časopise0231-6625
Král R.Ke struktuře směrnic ES2001článek v časopise1210-3977
Král R.Provedení směrnic do národního práva na příkladě odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem2000část knihy80-85889-30-7
Král R., Zemánek J.Ústavně právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie2000část knihy80-210-2291-4
Král R.Komunitární právo a obrácená diskriminace2000článek v časopise1210-3977
Král R.Ke sbližování českého práva s právem EU2000článek v časopise
Král R.K věcné působnosti komunitárního práva v oblasti svobody pohybu osob2000článek v časopise1210-6410
Král R.Transpozice a implementace směrnic v ES a v ČR2000článek v časopise0231-6625
Král R.Zakotvení práva ES do naší ústavy2000článek v časopise1210-4817
Král R.K transpozici a implementaci směrnic v ES a v ČR2000článek v časopise0231-6625
Král R.K aktuálním otázkám bezprostředního účinku směrnic Evropských společenství2000článek v časopise1210-3977
Král R.K aktuálním otázkám nepřímého účinku směrnic ES2000článek v časopise1210-3977
Král R.Ke komunitárním požadavkům na vnitrostátní procesní předpisy2000článek v časopise1211-4405
Král R.Principy nového zákona o odpovědností za škodu způsobenou vadou výrobku a jeho slučitelnost se směrnicí ES1999článek v časopise1211-2208
Král R.K zákonu o odpovědností za škodu způsobenou vadou výrobku a jeho slučitelnost se směrnicí ES1999článek v časopise1210-6410
Král R.K metodice sbližování našich předpisů s předpisy ES1999článek v časopise1210-4817
Král R.Společná zemědělská politika. Společná dopravní politika1999část knihy80-7179-113-X
Král R.Sblížení práva ČR s právem EU1999část knihy80-7179-113-X
Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R.Evropské právo1999kniha80-7179-113-X
Tichý L., Král R., Munková J., Svoboda P., Tomášek M., Zemánek J.Dokumenty ke studiu evropského práva1999kniha80-7201-195-2
Tichý L., Zemánek J., Král R., Svoboda P.Dokumenty ke studiu evropského práva1997kniha
Tichý L., Král R., Zemánek J., Svoboda P.Čtyřjazyčný slovník práva evropských společenství : anglicko-česko-francouzsko-německý1997kniha80-7201-053-0
Tichý L., Zemánek J., Král R., Svoboda P.Dokumenty ke studiu evropského práva1996kniha80-7066-303-2
Tichý L., Král R., Svoboda P., Zemánek J.Čtyřjazyčný slovník primárního práva EU1995kniha
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111