doc. JUDr. Vladimír Kindl

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 418

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 310 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí 14:00 - 16:00Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

V rámci domácích právních dějin se literárně zaměřuji převážně na veřejnoprávní problematiku od konce 18. do 20. století. Zejména se zabývám studiem státního církevního (konfesního) práva. V tomto úseku přesahuje můj zájem z oblasti právněhistorické až po současnou platnou právní úpravu. Zpracoval jsem k této problematice několik expertíz pro soudní i administrativní praxi. V posledním období se soustřeďuji na problematiku vývoje materiální a formální publikace práva a na českojazyčné tisky tereziánských a josefinských kodifikací. Předmět se snažím popularizovat v širším společenském povědomí (spolupráce s Českým rozhlasem, Národním divadlem, Národním museem).

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo

1976

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova

1993

Konfesní právo v Čechách a na Moravě od konce 18. století do poloviny 20. století

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Československé právní dějiny

Právnická fakulta UK

1977

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1976/dosud

Právnická fakulta UK

Od 1976 asistent

1

   

Od 1979 odborný asistent

1

   

Od 1993 – dosud - docent

1

   

1994 – 2000 – proděkan

1

   

2000 – 2006 - děkan

1

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

České a československé právní dějiny (celý předmět)

vyučující

Právnická fakulta UK

Dějiny právnického stavu a právnických profesí (české poměry od 9. stol. do roku 1918)

garant

Právnická fakulta UK

Dějiny daní a poplatků v českých zemích a v Československu (absolutismus 1620 – 1848)

vyučující

Právnická fakulta UK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2000-2004

Vývoj práva v Československu 1945-1989

GAČR 404/00/1721

GAČR

řešitel

2003-2005

Vývoj české ústavnosti 1627-1918

GAČR 407/03/0527

GAČR

řešitel

2006-2008

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve Střední Evropě

GAČR 407/06/0039

GAČR

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu ČR na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

MŠMT ČR

oborový řešitel

2012-2014

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

DF12PO10VV13

Program NAKI

řešitel

2012-

PRVOUK O6

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Univerzita Karlova

řešitel

2013 -

PRVOUK 05

Soukromé právo XXI. stol.

Univerzita Karlova

řešitel

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1990 - dosud

Rehabilitační komise

Právnická fakulta UK

Tajemník, místopředseda

1994 - dosud

Vědecká rada

Právnická fakulta UK

Člen , předseda, člen

2004-2007, 2010-dosud

Vědecká rada

Fakulta právnická ZČU

Člen

2003-2006

Vědecká rada

Právnická fakulta UKo v Bratislavě

Člen

2006 . dosud

Nadace Právnické fakulty UK

Právnická fakulta UK

místopředseda

1995 – 2006í

Výbor pražského sdružení Jednoty českých právníků

Jednota českých právníků

člen

2000-dosud

Dozorčí rada Nadace Randova fondu Spolku právníků Všehrd

Všehrd

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006 - dosud

Redakční rada AUC Juridica

Právnická fakulta UK

člen

2009 - 2014

Rozkladová komise MŠMT pro odškodňování studentů vyloučených z vysokých škol v letech 1948-1956

MŠMT ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

K 75. Narozeninám prof. Hubenáka

konference

Banská Bystrica

2004

Slovenské unifikační iniciativy z let 1935- a jejich legislativní vyústění

Vývoj práva v Československu v letech 1945 - 1989

konference

Praha

2004

Judikatura československých soudů o církvích, náboženských společnostech a duchovenstvu publikovaná v letech 1945 - 1989

Vývoj české ústavnosti v letech 1618 - 1918

konference

Praha

2005

K publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem roku 1848

Setkání pracovníků kateder právních dějin z České republiky a Slovenské republiky

kulatý stůl

Plzeň

2006

Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha

2008

Československé zákonodárství od 17. 11. 1989 do 31. 12. 1992 a jeho zásahy směřující do minulosti

Právo ako zjednocovatel Európy – věda a prax

konference

Bratislava

2010

Paradoxy nezdařené unifikace a nekoordinované mimosoudní rehabilitace

Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. stročia

konference

Trnava

2012

Sociální obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848 -1948)

Nový správní řád

kulatý stůl

Červená nad Vltavou

2005

Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.)

200 let všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Všeobecný občanský zákoník a ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května)

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Nad reformou justiční soustavy v České republice

Praha

2000

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Pamětní medaile k 650. výročí založení UK

Univerzita Karlova v Praze

1998

Stříbrná medaile Antonína Randy

Jednota českých právníků

1999

Pamětní medaile PF UK

Právnická fakulta UK

2006

Zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze

2006

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Francouzský jazyk

pasivně

Německý jazyk

pasivně

Ruský jazyk

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Seltenreich R., Skřejpek M., Adamová K., Bělovský P., Císař J., Falada D., Horák Z., Kindl V., Pelikán D., Tretera J.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2018kniha978-80-7502-268-4
Kindl V.JUDr. Josef Lukáš (1865-1935), opomíjený učitel oboru pracovního práva a sociálního zajištění2018část knihy978-80-7380-735-1
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D., Kindl V. , et al.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Kindl V.Ústavní základ moci soudní (soudcovské) v prvních letech československé státní samostatnosti2018část knihy978-80-7380-749-8
Kindl V., Šouša J.První překlad Justiniánových Institucí do češtiny a několik úvah o jeho vztahu k Právům městským Království českého2017část knihy978-80-87284-64-3
Kindl V.Přehlížený zdroj právněhistorického poznání : (Příručky pro právní laiky od počátku19. do konce třicátých let 20. století v českých zemích2017část knihy978-83-8111-000-6
Kindl V.Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a jeho širších souvislostech2017článek v časopise0079-4929
Kindl V., Kuklík J."Zásadní usnesení profesorského sboru Právnické fakulty Karlovy univerzity učiněná od 28.10.1918" (Neznámý pramen k dějinám právnického studia v prvním dvacetiletí Československé republiky2017část knihy978-80-87475-51-5
Kindl V., Skřejpek M., Bělovský P., Císař J., Horák Z., Kuklík J., Seltenreich R., Starý M., Tretera J.Právnický stav a právnické profese v minulosti2016kniha978-80-7552-030-2
Kindl V.Alois Vojtěch Šembera a český text rakouského říšského zákoníku (RGbl., ř.z.)2016část knihy978-80-7478-976-2
Skřejpek M., Bělovský P., Stloukalová K., Falada D., Šlosar M., Fruthová V., Ullmann J., Šejdl J., Novák M., Starý M., Tretera J., Horák Z., Csukás A., Kindl V.Cizinci, hranice a integrace v dějinách2016kniha978-80-87284-62-9
Kindl V.Jaromír Čelakovský a rukopisy (RKZ)2015článek v časopise0079-4929
Kindl V.Kdo vlastně patřil k brněnské škole normativní teorie? (Malé zamyšlení nad bibliografií brněnské školy ryzí nauky právní a jejím využitím k právněhistorickému studiu)2015článek v časopise0079-4929
Kindl V.Právní předpisy rakouského a uherského konfesního práva převzaté do československého právního řádu v roce 1918 (pokus o vymezení okruhu)2014část knihy978-83-7490-744-6
Kindl V.Sociální obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848-1948)2013část knihy978-83-7490-587-9
Kindl V.Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon es Szlovakiákan 1945 után. Konfesie, církevní politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 19452013článek v časopise0079-4929
Kindl V.Arnošt Kult, Tekoucí (povrchová) voda. Právně-filosofický pohled na rozdílné způsoby vymezování ochrany vody a vodního prostředí2013článek v časopise0079-4929
Kindl V., Králík L.Moravský zemský zákoník (k některým otázkám publikace právních předpisů na Moravě v letech 1848-1918)2011část knihy978-80-7380-325-4
Kindl V.Lidové soudy pro trestání válečné lichvy : (Epizoda z dějin mimořádného trestního soudnictví v Československé republice z let 1919-1924)2011část knihy978-80-7400-388-2
Kindl V.Contradictions of unsuccessful unification and uncoordinated out-of-court remedies (two cases concerning the different impact of Czechoslovak legislation on the territories of the Czech Republic and Slovakia)2011část knihy978-80-7160-314-6
Kindl V.Všeobecný občanský zákoník a ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května)2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Kindl V.Všeobecný soudní řád Josefa II. a jeho knižní tisky z let 1781/17822010článek v časopise0323-0619
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Kindl V. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Kindl V.Otazníky okolo zrušení zák. č. 96/1925 Sb. o vzájemných poměrech náboženských vyznání2010článek v časopise1211-1635
Kindl V.Československé státní občanství 1918-1938 (28.10.1918 - 30.9.1938)2010část knihy978-80-246-1718-3
Kindl V., Hrubá R.Czechoslovak legislation from 17th November 1989 to 31th December 1992 and its retrospective interventions2010část knihy978-80-246-1785-5
Kindl V.Slezský zemský zákoník (K některým otázkám právních předpisů na slezském území v letech 1849-1918)2010část knihy978-80-244-2491-0
Seltenreich R., Adamová K., Bělovský P., Falada D., Horák Z., Kindl V., Skřejpek M., Tretera J., Pelikán D.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2010kniha978-80-87212-54-7
Kindl V.Theodor Saturník2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Kamil Henner2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Jan Kapras2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Miloslav Stieber2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Fenomén Randa nebo Randův fenomén?2009část knihy978-80-87146-17-0
Kindl V.Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu2009část knihy978-80-87109-15-1
Kindl V.Mezinárodní právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Antonín Hobza2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Ladislav Vošta2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Církevní právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Vratislav Bušek2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Československé zákonodárství od 17.11.1989 do 31.12.1992 a jeho zásahy směřující do minulosti2009část knihy978-80-246-1686-5
Kindl V.Náboženská matice ve vládním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (historickoprávní souvislosti)2009část knihy978-80-87212-23-3
Kindl V.Veřejné notářství v českých zemích a jeho místo ve výuce domácích právních dějin (Potřeba a možnosti odstranění dosavadních mezer)2009část knihy978-80-7357-418-5
Kindl V.Karel Kadlec2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Ještě jednou k problému, kdy byl vydán trestní zákoník Marie Terezie v českém jazyce. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Kindl V.Polozapomenutý návrh zákona o autentickém textu říšského zákoníku v českém jazyku z r. 1907.2008část knihy978-80-7380-094-9
Kindl V.První svazek říšského a českého zemského zákoníku a právní předpisy tzv. doby předbřeznové. 2008část knihy978-80-7380-120-5
Kindl V.O původně rakouských právních předpisech, které se dnem 28. října 1918 staly součástí československého právního řádu, a o jejich vyhlašování 2008článek v časopise1214-7966
Kindl V.Polozapomenutý 'návrh zákona' o autentickém textu říšského zákoníku v českém jazyku z r 1907 2008část knihy978-80-7380-094-9
Kindl V.Kdy byl vytištěn český překlad zákoníku Marie Terezie? 2007část knihy978-80-246-1366-6
Kindl V.Jak se také píše o historickém trestním právu (příklad s poznámkami).2007část knihy978-80-86920-25-2
Kindl V.Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století (Několik poznámek k části odůvodnění nálezu ÚS II 189/02 z 25. 8. 2005)2007část knihy978-80-7380-085-7
Kindl V.Úvod do problematiky2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Právnické vzdělání a možnosti k uplatnění právnické erudice v Čechách do počátku 20. let 15. století2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a v 16. století2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Právnické vzdělání a právnická povolání v období absolutismu2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Právníci a jejich profese v Čechách a Na Moravě v letech 1848-19182007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Kdy byl vytištěn český překlad trestního zákoníku Marie Terezie?2006část knihy
Kindl V.Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století : (Několik poznámek k části odůvodnění nálezu ÚS II 189/02 z 25. 8. 2005)2006část knihy
Kindl V.K publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem roku 18482006část knihy80-246-1209-7
Kindl V.David Papajík, Páni se Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. 2006část knihy
Kindl V.Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.)2005část knihy80-7357-109-9
Kindl V.Řehole a řeholníci v právních předpisech od poloviny 19. do počátku 21. století : (stručný nástin normativní a doktrinální proměny)2005část knihy80-7357-057-2
Kindl V.Existují ještě dnes deficity v poznání obecného zákoníku občanského a jeho působení na území České republiky? (Právněhistorické úvahy)2005část knihy80-7357-133-1
Kindl V.Existují ještě dnes deficity v poznání obecného zákoníku občanského a jeho působení na území České republiky? (Právněhistorické úvahy)2005část knihy80-7357-133-1
Kindl V.Řehole a řeholníci v právních předpisech od poloviny 19. do počátku 21. století : (stručný nástin normativní a doktrinální proměny)2005část knihy80-7357-057-2
Kindl V.Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.)2005část knihy80-7357-109-9
Kindl V.Slovenské unifikační iniciativy z let 1935-1937 a jejich legislativní vyústění2004část knihy80-8055-915-5
Kindl V.Několik slov úvodem2004část knihy80-246-0838-3
Kindl V.Uherské právní dějiny2004část knihy80-7201-490-0
Kindl V.Náboženská matice - zrušení, likvidace, zánik? (Subjektivní právněhistorický pohled)2004část knihy80-7201-487-0
Kindl V.Judikatura československých soudů o církvích, náboženských společnostech a duchovenstvu, publikovaná v letech 1948-19892004část knihy80-246-0863-4
Kindl V.Československé a české soukromé právo od počátku devadesátých let 20. století a domácí právní dějiny2003část knihy
Kindl V.Domovské právo2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Spolčovací a shromažďovací právo2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918-19382003část knihy80-7201-433-1
Kindl V., Adamová K.Protektorát Čechy a Morava2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Slovenský stát2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Chronologická tabulka2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Výběr z pramenů2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Výběr z literatury2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Rejstřík2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Uherské právní dějiny2003část knihy80-7201-387-4
Kindl V.Projev děkana Právnické fakulty UK2002část knihy80-246-0491-4
Kindl V.Církve2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Výběrová komentovaná bibliografie o právní úpravě svobody vyznání a svědomí a o právním postavení církví a náboženských společností na území České republiky za období od května r. 1945 do konce r. 19942002část knihy80-246-0217-2
Císař J., Kindl V.Vývoj zákonodárství na území ČSR 1945-19902002část knihy80-246-0217-2
Kindl V.Duchovní2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Několik poznámek o rozhodování Nejvyššího správního soudu (Správního soudu) v letech 1945-1952 ve věcech církví a náboženských společností (O stavu současného a možnostech budoucího poznání)2002část knihy80-86395-47-2
Kindl V.Náboženské společnosti2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Řeholní řády a kongregace2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Rehabilitace na právnické fakultě UK v letech 1880-20002000článek v časopise
Kindl V.Zákonné uznání a registrace1999článek v časopise0323-0619
Soukup L., Adamová K., Kindl V.Ústava z roku 1920 a zakotvení občanských práv1999část knihy80-721-167-7
Kindl V., Adamová K.Protektorát Čechy a Morava1999část knihy80-721-167-7
Kindl V.Slovenský stát1999část knihy80-721-167-7
Kindl V.Kirchen, Religionsgemeinschaften und Bekenntnisfreiheit in der Rechtsordnung der Tschechischen Republik nach 19451998část knihy3-456-02934-8
Kindl V.Na okraj vládního nařízení č.55 ze dne 19.října 1954 o chráněné oblasti Pražského hradu (několik právěhistorických a recentněprávních poznámek).In:Vybrané stati z právních dějin1998článek v časopise0323-0619
Kindl V.Postgraduální studium na právnické fakultě UK od roku 1991 do roku 19981998část knihy80-85889-15-3
Kindl V.Rechtliche Regelungen zur Glaubens- und Gevissenfreiheit sowie zur Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgemeinschaften auf dem Gebiet der Tschechischen Republik von Mai 1945 bis Dezember 1994 - Auswahlbiblographie1998část knihy3-456-02934-8
Kindl V.Rehabilitace na Právnické fakultě UK v letech 1990-19981998část knihy80-85889-15-3
Kindl V.Titul JUDr. se opět vrací1998článek v časopise1210-4817
Kindl V., Císař J.Entwicklung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik im Zeitraum seit der Befreiung von der deutschen Okkupation bis zum 31.Mai 19901998část knihy3-456-02934-8
Kindl V.Chronologická tabulka1997část knihy
Kindl V.Domovské právo.Kap.D.-31997část knihy
Kindl V.Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918-1938.Kap.D.-71997část knihy
Kindl V.Prof.JUDr.Vratislav Bušek (14.5.1897 Praha-Košíře - 12.6.1978 New York)1997článek v časopise1210-8332
Kindl V.Protektorát Čechy a Morava.Kap.I.-1-8,131997část knihy
Kindl V.Slovenský stát.Kap.J.1997část knihy
Kindl V.Spolčovací a shromažďovací právo.Kap.D.-51997část knihy
Kindl V.Trestní ochrana pojmu 'Bůh' v rakouských kodifikacích 18. a 19. století1997část knihy
Kindl V.K zdrojům a tradicím dnešního českého parlamentarismu1996část knihy
Kindl V.Dědické právo1995část knihy0323-0619
Kindl V.Národní shromáždění a osnovy tzv. církevních zákonů v říjnu r.19491995část knihy80-7184-092-0
Kindl V.Resumé1995část knihy0323-0619
Kindl V.Tam labore guam Minerva (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., pětašedesátiletý)1995část knihy80-7184-092-0
Kindl V., Skřejpek M.In memoriam Jaromír Kincl (*30.5.1926-+15.4.1993). Vzpomínky přátel a výběr z literární pozůstalosti1995kniha0323-0619
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111