doc. JUDr. Vladimír Kindl

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 418

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 310 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí 14:00 - 16:00Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

V rámci domácích právních dějin se literárně zaměřuji převážně na veřejnoprávní problematiku od konce 18. do 20. století. Zejména se zabývám studiem státního církevního (konfesního) práva. V tomto úseku přesahuje můj zájem z oblasti právněhistorické až po současnou platnou právní úpravu. Zpracoval jsem k této problematice několik expertíz pro soudní i administrativní praxi. V posledním období se soustřeďuji na problematiku vývoje materiální a formální publikace práva a na českojazyčné tisky tereziánských a josefinských kodifikací. Předmět se snažím popularizovat v širším společenském povědomí (spolupráce s Českým rozhlasem, Národním divadlem, Národním museem).

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo

1976

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova

1993

Konfesní právo v Čechách a na Moravě od konce 18. století do poloviny 20. století

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Československé právní dějiny

Právnická fakulta UK

1977

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1976/dosud

Právnická fakulta UK

Od 1976 asistent

1

   

Od 1979 odborný asistent

1

   

Od 1993 – dosud - docent

1

   

1994 – 2000 – proděkan

1

   

2000 – 2006 - děkan

1

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

České a československé právní dějiny (celý předmět)

vyučující

Právnická fakulta UK

Dějiny právnického stavu a právnických profesí (české poměry od 9. stol. do roku 1918)

garant

Právnická fakulta UK

Dějiny daní a poplatků v českých zemích a v Československu (absolutismus 1620 – 1848)

vyučující

Právnická fakulta UK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2000-2004

Vývoj práva v Československu 1945-1989

GAČR 404/00/1721

GAČR

řešitel

2003-2005

Vývoj české ústavnosti 1627-1918

GAČR 407/03/0527

GAČR

řešitel

2006-2008

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve Střední Evropě

GAČR 407/06/0039

GAČR

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu ČR na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

MŠMT ČR

oborový řešitel

2012-2014

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

DF12PO10VV13

Program NAKI

řešitel

2012-

PRVOUK O6

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Univerzita Karlova

řešitel

2013 -

PRVOUK 05

Soukromé právo XXI. stol.

Univerzita Karlova

řešitel

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1990 - dosud

Rehabilitační komise

Právnická fakulta UK

Tajemník, místopředseda

1994 - dosud

Vědecká rada

Právnická fakulta UK

Člen , předseda, člen

2004-2007, 2010-dosud

Vědecká rada

Fakulta právnická ZČU

Člen

2003-2006

Vědecká rada

Právnická fakulta UKo v Bratislavě

Člen

2006 . dosud

Nadace Právnické fakulty UK

Právnická fakulta UK

místopředseda

1995 – 2006í

Výbor pražského sdružení Jednoty českých právníků

Jednota českých právníků

člen

2000-dosud

Dozorčí rada Nadace Randova fondu Spolku právníků Všehrd

Všehrd

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006 - dosud

Redakční rada AUC Juridica

Právnická fakulta UK

člen

2009 - 2014

Rozkladová komise MŠMT pro odškodňování studentů vyloučených z vysokých škol v letech 1948-1956

MŠMT ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

K 75. Narozeninám prof. Hubenáka

konference

Banská Bystrica

2004

Slovenské unifikační iniciativy z let 1935- a jejich legislativní vyústění

Vývoj práva v Československu v letech 1945 - 1989

konference

Praha

2004

Judikatura československých soudů o církvích, náboženských společnostech a duchovenstvu publikovaná v letech 1945 - 1989

Vývoj české ústavnosti v letech 1618 - 1918

konference

Praha

2005

K publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem roku 1848

Setkání pracovníků kateder právních dějin z České republiky a Slovenské republiky

kulatý stůl

Plzeň

2006

Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha

2008

Československé zákonodárství od 17. 11. 1989 do 31. 12. 1992 a jeho zásahy směřující do minulosti

Právo ako zjednocovatel Európy – věda a prax

konference

Bratislava

2010

Paradoxy nezdařené unifikace a nekoordinované mimosoudní rehabilitace

Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. stročia

konference

Trnava

2012

Sociální obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848 -1948)

Nový správní řád

kulatý stůl

Červená nad Vltavou

2005

Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.)

200 let všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Všeobecný občanský zákoník a ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května)

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Nad reformou justiční soustavy v České republice

Praha

2000

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Pamětní medaile k 650. výročí založení UK

Univerzita Karlova v Praze

1998

Stříbrná medaile Antonína Randy

Jednota českých právníků

1999

Pamětní medaile PF UK

Právnická fakulta UK

2006

Zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze

2006

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Francouzský jazyk

pasivně

Německý jazyk

pasivně

Ruský jazyk

pasivně

 
Učebnice a učební texty
K. Malý - Fl. Sivák, Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Panorama, Praha 1988, Výběr z pramenů, Výběr z literatury, Chronologická tabulka, str. 506-528 a 16 stran nestránkováno.

K. Malý - Fl. Sivák, Dějiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918, Obzor, Bratislava 1992, ISBN 80-215-0221-5, Výber z prameňov, Výber z literatúry, Chronologická tabulka, str. 344-381.

K. Malý - Fl. Sivák, Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918, HaH, Jinočany 1993, ISBN 80-85467-61-5, Seznam pramenů a literatury, chronologická tabulka, rejstřík, str. 508-531, 15 stran nestránkováno, str. I-XVIII.

K. Malý a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde a.s., Praha 1997, ISBN 80-7201-045-X, Domovské právo, str. 293-295, Spolčovací a shromažďovací právo, str. 299-302, Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918-1938, str. 305-312, Protektorát Čechy a Morava, str. 374-386, Církve a náboženské společnosti v Protektorátu Čechy a Morava, str. 394-395, Slovenský štát, str. 396-402, Chronologická tabulka, str. 419-451, Výběr z pramenů a výběr z literatury, str. 453-478.

K. Malý a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 2. upravené vydání, Linde a.s., Praha 1999, ISBN 80-7201-167-7, Obsah a stránkový rozsah jako ve vydání prvním. Nově zařazeno: Rejstřík, str. 546-572. 3. přepracované vydání, Praha 2003, ISBN 80-7201-433-1, dotisk 2005; 4. přepracované vydání, nakl. Leges, Praha 2010, ISBN 978-80-87212-39-4.

Kodifikace - mezníky právních dějin. Prameny a nové proudy právní vědy č. 14, Ediční středisko Právnické fakulty UK, Praha 1994, ISBN 80-85889-00-5. Kodifikační pokusy a kodifikace v Čechách do roku 1618, str. 42-56.

Dějiny právnického stavu a právnických profesí. Prameny a nové proudy právní vědy č. 21, Ediční středisko Právnické fakulty UK, Praha 1997, ISBN 8085889-11-0, Příležitost k získání a uplatnění právnického vzdělání a právních vědomostí v Čechách do počátku 20. let 15. století (studenti a učitelé práv, úředníci, písaři a notáři), str. 73-86, K problematice uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století (vybrané okruhy), str. 87-90.

Dějiny právnického stavu a právnických profesí, 2. rozšířené vydání, Ediční středisko Právnické fakulty UK, Praha 1999, ISBN 80-85889-20-X, Příležitost k získání a uplatnění právnického vzdělání a právních vědomostí v Čechách do počátku dvacátých let 15. století, str. 85-98, K problematice uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století (vybrané okruhy), str. 99-104, Právníci a jejich profese v Čechách a na Moravě v letech 1849-1918, str. 114-123.


Kolektiv autorů Právnické fakulty UK, Dějiny evropského kontinentálního práva. Vysokoškolská právnická učebnice. Linde, Praha 2002, ISBN 80-7201-387-4, Uherské právní dějiny, str. 588-642.
DTTO 2. doplněné vydání, Linde, Praha 2004, ISBN 80-7201-490-0, str. 631-685. DTTO, 3. upravené vydání, Leges, Praha 2010, ISBN 998-80-87212-54-7, s. 605-657.

M. Skřejpek a kol., Právnický stav a právnické profese v minulosti, Havlíček Brain Team, Praha 2007, ISBN 978-80-90-36-09-9-0,Úvod do problematiky. Právnické vzdělání a možnosti k uplatnění právnické erudice v Čechách do počátku 20. let 15. století. Uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století. Právnické vzdělání a právnická povolání v období absolutismu. Právníci a jejich profese v Čechách a na Moravě v letech 1848-1918, ss. 105-182.

Kolektiv, Dějiny daní a poplatků, Havlíček Brain Team, Praha 2009, ISBN 978-80-87109-15-1. Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu, ss. 73-87.


Slovníky
Slovník českého práva I-II, redaktor Z. Madar, 2. vydání, Linde, Praha 1999, hesla: Církve (I. str. 197-202), Duchovní (I. str. 342-344), Náboženské společnosti (I. str. 687-688).

Slovník českého práva I-II, 3. rozšířené a podstatně přepracované vydání, Linde, Praha 2002, hesla: Církve (I. str. 204-206), Duchovní (I. str. 369-370), Náboženské společnosti (I. str. 754), Řeholní řády a kongregace (II. str. 1286-1287).

Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, Praha C.H. Beck 2001, hesla: Brněnská kniha písaře Jana (str. 40-41), C.C. Theresiana (59), Česká konfederace (63), Dekreta Břeřtislavova (108), Ius regale montanorum (238), Josefinský občanský zákoník (252), Kniha Drnovská (260-261), Kniha Rožmberská (361), Kniha Tovačovská (261), Knihy devatery (261), Maiestas Carolina (321), Manželský patent Josefa II. (326-327), Obecný řád soudní (440), Obnovené zřízení zemské (455-456), Obnovené zřízení zemské-moravské (456), Ordo iudicií terrae (528-529), Práva městská Království českého (645), Práva zemská česká (646), Provinciální sbírky (700), Rakouský obchodní zákoník (753), Sbírka zákonů politických (805), Sbírka zákonů soudních (805), Statuta Judeorum (902-903), Statuta Konrádova (903), Svatováclavská smlouva (921), Toleranční patent (939), Trestní zákoník Josefa I. (950), Všeobecný občanský zákoník (1039-1040), Výsady Boleslavovy (1067), Výsady Soběslava II. (1067), Zákon o zločinech a těžkých přestupcích policejních (1101)-1102), Zemské zřízení moravské z r. 1535 (1150), Zemské zřízení moravské z r. 1545 (1105-1151), Zemské zřízení Vladislavské (1151), Živnostenský řád (1189).

Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, druhé rozšířené vydání, Praha C.H. Beck 2003, ISBN 80-7179-740-5. Ve druhém vydání ještě hesla Konkordát z r. 1855 (306), Patent o dědické posloupnosti (607), Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně (1143).

Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, třetí podstatně rozšířené vydání, C.H.Beck, Praha 2009, ISBN 978 80 7400 059 1. Ve třetím vydání ještě hesla Záborový zákon (1320), Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (1341), Zákon o nové pozemkové reformě (1342).


Bibliografie
Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1994-1989), Band 4, Tschechoslowakei (1944-1989), Herausgegeben von Heint Mohnhaupt und Hans-Andrea Schönfeldt, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1989, ISBN 3-465-0293-8. Rechtliche Regelungen zur Glaubens- und Gewissenfreiheit sowie zur Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgemeinschaften auf dem Gegiet der Tschechischen Republik von Mai 1945 bis Dezember 1994 - Auswahlbibliographie, str. 389-406.

Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990, Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc., uspořadatel sborníku. UK v Praze, Nakladatelství Karolinum 2002, ISBN 80-246-0217-2.Výběrová komentovaná bibliografie o právní úpravě svobody vyznání a svědomí a o právním postavení církví a náboženských společností na území České republiky za období od května r. 1945 do konce r. 1994, str. 35-42.Kapitoly v monografiích
Antologie české právní vědy (2. polovina 19. století až 30. léta století 20.). Uspořádali Petra Skřejpková a Ladislav Soukup. Univerzita Karlova, Praha 1993 ISBN 80-7066-697-8. Hermenegild Jireček, str. 12 - 15. Karel Kadlec, str. 30 - 34. Milosav Stieber, str. 37 - 41. Jan Kapras, str. 44 - 47. Církevní právo, str. 87 - 90. Kamil Henner, str. 91 - 94. Vratislav Bušek, str. 97 - 100. Mezinárodní právo (spolu s P. Kalenským), str. 241 - 242. Antonín Hobza, str. 243 - 247.

Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc., k 65. narozeninám. Uspořádal Ladislav Soukup, Vydavatelství Karolinum, Univerzita Karlova, Praha 1995 ISBN 80-7184-092-0. Církevní zákony z r. 1949 na půdě Národního shromáždění ČSR, str. 305 - 311.

Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, Enigma, Praha 1996, K zdrojům a tradicím dnešního českého parlamentarismu, str. 7 - 30.

Veřejná správa a právo. Pocta prof. JUDr. Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám. Uspořádali Vladimír Mikule, Vladimír Sládeček a Vladimír Vopálka, C.H. Beck, Praha 1997 ISBN 80-7179-191-1. Trestní ochrana pojmu "Bůh" v rakouských kodifikacích 18. a 19. století, str. 313-319.

Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989), Band 4. Tschechoslowakei (1944-1989), Herausgegeben von Heinzu Mohnhaupt und Hans-Andreas Schöfeldt, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1998 ISBN 3-465-02934-8. Kirchen, Religionsgemeinschaften und Bekenntnisfreiheit in der Rechtsordnung der Tschechischen Republik nach 1945, str. 307-328.

Entwicklung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik im Zeitraum seit der Befreiung von der deutschen Okkupations bis zum 31. Mai 1990, (spolu s J. Císařem), str. 77-101, můj podíl str. 77-91.

Pocta Doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Uspořádali O. Novotný, ASPI Publishing, Praha 2002 ISBN 80-86395-40-2. Několik poznámek o rozhodování Nejvyššího správního soudu (Správního soudu) v letech 1945 - 1952 ve věcech církví a náboženských společností (O stavu současného a možnostech budoucího poznání), str. 183-190.

Recht und Religion in Mittel-und Osteuropa. Band II - Tschechien. Herausgegeben von Potz, Schinkele, Schwarz, Synek, Wieshaider. Koordination: W. Wieshaider, J.R. Tretera, WuW Universitätsverlag, Wien 2002. Theologenausbildung - Theologische fakultäten. Historischen Abriss zu den Jahren 1918 - 1998, str 84-88.

Pocta prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc., k 70 narozeninám. Uspořádali: V. Jirásková a R. Suchánek. Linde Praha a.s., Praha 2004, ISBN 80-7201-487-0. Náboženská matice - zrušení, likvidace, zánik? (Subjektivní právněhistorický pohled), str. 152-166.

Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. Uspořádali: J. Dvořák, A. Winterová. ASPI a.s., Praha 2005, ISBN 80-7357-057-2. Řehole a řeholníci v právních předpisech od poloviny 19. do počátku 21. století (Stručný nástin normativní a doktrinální proměny), str. 125-146.

Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Uspořádali: J. Dvořák, M. Kindl, ASPI, a.s., Praha 2005, ISBN 80-7357-133-1. Existují ještě dnes deficity v poznání obecného zákoníku občanského a jeho působení na území České republiky? (Právněhistorické úvahy), ss. 205-224.

Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. (ed.) Jaroslav Fenyk, Lexis Nexis CZ, s.r.o., Praha 2007, ISBN 978-80-86920-25-2. Jak se také píše o historickém trestním právu (příklad s poznámkami), ss. 44-50.

Pocta Jánu Gronskému, (eds.) Karel Klíma, Jiří Jirásek, Aleš Čeněk, Plzeň 2008, ISBN 978-80-7380-094-9. Polozapomenutý návrh zákona o autentickém textu říšského zákoníku v českém jazyku z r. 1907, ss. 595-601.

Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Uspořádali Marie Vanduchová, Tomáš Gřivna, ASPI, a.s., Praha 2008, ISBN 978-80-7357-365-2. Ještě jednou k problému, kdy byl vydán trestní zákoník Marie Terezie v českém jazyce, ss. 108-113.

Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008, (ed.) Vilém Knoll, Plzeň 2008, Aleš Čeněk, Plzeň 2008, ISBN 978-80-7380-120-5, První svazek říšského a českého zemského zákoníku a právní předpisy tzv. doby předbřeznové, ss. 157-164.

Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. Editoři Miroslav Bělina a Marie Kalenská, ASPI, a.s., Praha 2009, ISBN 978-80-7357-418-5. Veřejné notářství v českých zemích a jeho místo ve výuce domácích právních dějin. (Potřeba a možnosti odstranění dosavadních mezer), ss. 201-208.

Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938), Uspořádala Petra Skřejpková, Linde, a.s., Praha 2009, ISBN 978-80-7201-750-8. Karel Kadlec, s 25-29, Jan Kapras, s. 34-38, Theodor Saturník, s. 66-68, Miroslav Stieber, s. 75-79, Mezinárodní právo, s. 529-531, Antonín Hobza, s. 532-536, Ladislav Vošta, s. 544-546, Církevní právo, s. 653-655, Vratislav Bušek, s. 656-660, Kamil Henner, s. 666-670.

Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70 narozeninám, red. R. Boháč, Leges, Praha 2009, Náboženská matice ve vládním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (historickoprávní souvislosti), ss. 161-164.

Nové jevy v právu na počátku 21. století, K. Malý, M. Tomášek et al, I. Historické impulzy rozvoje práva UK v Praze - nakl. Karolinum, Praha 2009, Československé zákonodárství od 17. 11. 1989 do 31. 12. 1992 a jeho zásahy směřující do minulosti, ss. 131-144.

Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. Sestavila Kamila Bubelová. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc 2010, ISBN 978-80-244-2491-0. (Spolu s L. Králíkem), Slezský zemský zákoník (k některým otázkám publikace právních předpisů na slezském území v letech 1849-1918), s. 225-229.


O veřejné správě, AUC I/2010 ( Pocta T.Čebišové), věd.redaktor H. Prášková a M. Kopecký), ISBN 978 - 80 - 246 - 1788 - 6. Všeobecný soudní řád Josefa II. a jeho tisky z let 1781/82, s.177 - 182.

Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Usp. M. Vanduchová, J. Hořák. C.H. Beck, Praha 2011, ISBN 978-80-7400-388-2, Lidové soudy pro trestání válečné lichvy (Epizoda z dějin mimořádného trestního soudnictví v Československé republice z let 1919-1924), s. 523-531.

Jan Dvořák, Karel Malý, 200 let všeobecného občanského zákoníku, Wolters Kluver ČR, Praha 2011, ISBN 978-80-7357-753-7, Všeobecný občanský zákoník a ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května), s. 172-176.

Bene Merito Profesorovi Jozefu Klimkovi k 70. narozeninám. Vojáček Ladislav (ed.), Bratislava, Gupress 2012. ISBN 978-80-970913-0-9, Právotvorná činnost Československého národního výboru (1918) o soudech, soudcích a soudní moci, s. 123-131.

Mosný Pet. et al. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Krakow, Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowákov w Polsce, 2013, ISBN 978-87-7490-587-9. Sociální obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848-1948), s. 139-155.Odborné články
Pokus o zařazení tzv. dělnického práva do výuky právnické fakulty UK v době buržoazní ČSR, AUC-HUCP 1984 TOMUS XXIV, FASC. 1, str. 45-66.

Nový zákoník kanonického práva, PHS 1987, str. 187 - 207.

K problematice vývoje právní úpravy svobody vyznání a svědomí u nás. (Ústavněprávní rovina), AUC-Iuridica 1/1988, str. 21-36.

K charakteristice právních předpisů o náboženství a církvích v prvních letech československé státní samostatnosti, Právník 127, 1988, č. 10, str. 919-931 ISSN 0231-6625.

K vybraným problémům právního postavení církví a náboženských společností v "Protektorátu Čechy a Morava", AUC-Iuridica, 6/1990, str. 51-71 ISSN 0323-0619.

Život a dílo prof. JUDr. Vratislava Buška, Právnické sešity č. 71 (brožura), Masarykova univerzita v Brně, Brno 1993 (7 stran) ISBN 80-2100788-5.

Na okraj nedožitého jubilea prof. Dr. Jana Kaprase, PHS 33, 1993, str. 241-246 ISBN 80-7066-739-7.

Kamil Henner (2. 7. 1861 Plzeň až 9. 5. 1928 Praha), Právní praxe XLII, 1/1994, str. 63-65 ISSN 1210-0900.

Na okraj vládního nařízení č. 55 ze dne 19. října 1954 o chráněné oblasti Pražského hradu, AUC Iuridica 2/1997, str. 89-99 ISSN 0323-0619.

Zákonné uznání a registrace. (Malé srovnání historické a současné formy legalizace církve a náboženské společnosti na území ČR), AUC-Iuridica 1-2/1999, str. 201-210 ISBN 80-7184-924-3.

Rehabilitace na Právnické fakultě UK v letech 1990-2000, Všehrd 31, 2000, zvl. vydání, str. 43-55.

Československé a české soukromé právo od počátku devadesátých let 20. století a domácí právní dějiny (Pokus o reflexi), AUC-Iuridica 1-2/2003, str. 13-25.

Kdy byl vytištěn český překlad trestního zákoníku Marie Terezie?, PHS 39, zvláštní číslo, UK v Praze, nakl. Karolinum 2007, ISBN 978-80-246-1366-6.

O původně rakouských právních předpisech, které se dnem 28. října 1918 staly součástí československého právního řádu, a o jejich vyhlašování, Právní forum 5, 8/2008, příloha, ss. 1-12.

Otazníky okolo zrušení zák. č. 96/1925 Sb. z. a n., o vzájemných poměrech náboženského vyznání, Revue církevního práva 46, 2/10, s. 127 – 136.


Příspěvky ve sbornících
K vývoji právního postavení dělnické třídy za kapitalismu. (Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané Právnickou fakultou UK v Praze ve dnech 24. - 27. května 1982), vědecký redaktor K. Malý, UK, Praha 1984, Výuka pracovně-právních norem na českých právnických fakultách v období buržoazní ČSR, str. 285-291.

Český stát a vzdělanost. Příspěvky přednesené na konferenci "Role státu v transformující se české společnosti" konané 6. a 7. září 2001 v Lužanech. (Sborník, ed. J. Jirásková.), UK v Praze, nakl. Karolinum ve spolupráci s Nadáním J., M. a Z. Hlávkových, Praha 2002 ISBN 80-246-0491-4. Transformovaný český stát aneb pět okruhů otevřených otázek, str. 17-21.

Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc., uspořadatel sborníku. UK v Praze, Nakladatelství Karolinum 2002, ISBN 80-246-0217-2. Vývoj zákonodárství na území ČSR 1945-1990 (spolu s J. Císařem), můj podíl str. 79-87.

Judikatura československých soudů o církvích, náboženských společnostech a duchovenstvu publikovaná v letech 1948 - 1989, in: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Sborník příspěvků uspořádali: K. Malý, L. Soukup, UK v Praze, Karolinum, Praha 2004, ISBN 80-246-0863-4, ss. 560-577.

Slovenské unifikační iniciativy z let 1935-37 a jejich legislativní vyústění. K 75. narozeninám profesora Hubenáka. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri tejto príležitosti. Zostavitelka a zodpovedná redaktorka Ivana Šišková. Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici 2004, ISBN 80-8055-915-5. ss. 22-32.

Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (Právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.), in: Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., ACT of 24 the June Code of Administration Procedure. ASPI, a.s., Praha 2005, ss. 108-113.


K publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem r. 1848, in: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Sborník příspěvků uspořádali K. Malý, L. Soukup, UK v Praze, nakl. Karolinum, Praha 2006, ISBN 80-246-1209-7, ss. 286-295.

Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století (Několik poznámek k části odůvodnění nálezu ÚS II 189/02 z 25. 8. 2005), Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006, Sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České republiky a Slovenské republiky, Plzeň 21.-23. 9. 2006. Vilém Knoll (ed.), Vydavatelsltví a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2007, ISBN 978-80-7380-085-7, ss. 301-307.

Fenomén Randa nebo Randův fenomén? Prof. Dr. Antonín Randa. Zakladatelská osobnost pražské civilistiky. Sborník prací k 175. výročí narození a 95. výročí úmrtí, věd. radaktor V. Kindl, Pražské sdružení JČP a UK - Právnická fakulta, Praha 2009, ss. 9-28.

Československé státní občanství (28. 10. 1918 - 30. 9. 1938), Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě, sv. 1. Sborník příspěvků usp. K. Malý, L. Soukup, UK v Praze, Nakl. Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1718-3, s. 405-432.

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Pravo jako zjednocovatel Europy - veda a prax (21. - 23. Octóber 2010), UKom, Právnická fakulta, Bratislava 2010, ISBN 978-80-7160-301-6, Contradictions of onsucsesful unification and uncoordinated out-of remedies (two cases concerning the different impact of Czechoslovak legislation on the territories of the Czech Republic and Slovakia), s. 168.

Paradoxy nezdařené unifikace a nekoordinované mimosoudní rehabilitace (Dva případy různého dopadu československého zákona na území českých zemí a na území Slovenska), Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovatel Europy - veda a prax, sekcia právne dějiny, slovenská část, UKo, Právnická fakulta, Bratislava 2011, s. 73-76.

Domácí právní dějiny a jejich výuka: ohlédnutí nazpět a výhled do blízké budoucnosti. Mosný, P. - Laclavíková, M. (eds.), Reformná optimalizácia výuky dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočije (Zborník príspevkov z on-line vedeckej konferencie), Trnava, 1. Jún 2012, 1. vyd. Krakow, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Slowakow v Polsce. ISBN 978-83-7490-496-4, s. 7-16.


Ediční činnost (editor)
In memoriam J. Kincl (30. 5. 1926 až 15. 4. 1993). Vzpomínky přátel a výběr z literární pozůstalosti. Uspořádali Vladimír Kindl, Michal Skřejpek. AUC Iuridica 4/1993, ISSN 0323-0619. Dědické právo, str. 80-85, Resumé 102-103.

J. Kincl, Deset slavných procesů Marka Tullia. K vydání připravili Vladimír Kindl a Michal Skřejpek, Praha C.H. Beck 1997, ISBN 80-7179-178-4. Slovníček vybraných pojmů, jmenný rejstřík, str. 241-267.

Prof. Dr. Antonín Randa. Zakladatelská osobnost pražské civilistiky. Sborník prací k 175. výročí narození a 95.výročí úmrtí. Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, ediční středisko, vědecký redaktor V.Kindl, Praha 2009, ISBN 978 - 80 87146 - 17 - 0, 123 s. a 30 s. obrazová příloha.Recenze a anotace
Dušan Třeštík, Počátky Přemyslovců, Academia, Praha 1981, 111s. Právník 122, 1983, č. 7, str. 700-703, ISSN 0324-7007.

Sborník Internationale Konferenz für Rechtsgeschichts-wissenschaft zum Thema: "Die rechtsgeschichtliche Lehre als theoretisch-politische Grundlage für die Ausbildung sozialistischer Juristen", Berlin, 30. November bis 2. November 1978, Humboldt Universität zu Berlin, Sektion Rechtswissenschaft, Bereich Staats - und Rechtsgeschichte, Berlin 1981, Protokolband (str. 92-134), 2 (str. 212), 3 (str. 268), PHS 26, 1984, str. 283-285.

Slova a dějiny, kolektiv pod vedením Igora Němce, Academia, Praha 1980, 324 str., 15 obr., PHS 25, 1983, str. 117-127.

Významný sborník o městském právu, Právník 124, 1985, č. 10, str. 936-939, ISSN 0324-7007.

Michal Piertzak, Prawo vyznaniowe, Paňstwowe Wydawnictwo Naukove, Warszawa 1982, 262 str., PHS 27, 1986, str. 281-282.

Kolektiv, Celnictví v Československu, Minulost a přítomnost, Naše vojsko, Praha 1983 (1982), 360 str., 32 str. příloh, PHS 27, 1986, str. 279-280.

Barbara Krzemieňska, Břetislav I, Melantrich Praha, 1986, 353 str., 40 obr. příloh, 16 str. ukázek z pramenů, PHS 30, 1989, str. 191-198.

Socialistický štát, náboženstvo a církev, Pravda, Bratislava 1986, 256 str., PHS 30, 1989, str. 221-222.

Bohuslav Balbín, Rozprava krátká, ale pravdivá (Přeložil, vysvětlivky, doslov a ediční poznámku napsal Milan Kopecký), Odeon 1988, 213 str., PHS 32, str. 249-251, Praha 1992.

Acta Univesitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 1991, Tomus XXXI, Fasc. 1., (Pocta prof. Dr. Jaroslava Kadlece), PHS 33, 1993, str. 212, ISBN 80-7066-739-7.

Zdeněk Přibyl, Profesor Wenig-Malovský v mých vzpomínkách, Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Vodnář, Praha 1999, str. 103, PHS 36, 2003, str. 223 - 225.

M. Lašťovka - B. Lašťovková - T. Rataj - J. Ratajová - J. Třikač, Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Documenta Pragensia Monographia, Volumen 6, Scriptorium, Praha 1998, XCVI+744 str., PHS 36, 2003, str. 263 - 264.

David Papajík, Páni se Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 407, PHS 38, ss. 398-401.

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, České právní dějiny do roku 1945, Key Publishing, s.r.o., Ostrava 2007, 218 s., PHS 40, 2009, ss. 597-598.

Jan Kilián, 11. 2. 1617. Zboření kostela v Hrobu. Na cestě k defenestraci, nakl. Havran s.r.o., Praha 2007, 171 s.., PHS 40, 2009, ss. 604-605.

Jindřich Francek, 24. 10. 1517. Svatováclavská smlouva. Urození versus neurození, nakl. Havran, Praha 2006, 122 s. a 6 s. nečíslováno, PHS 2009 č. 40, s. 606.


Jiří Pernes - Jaroslav Pospíšil - Antonín Lukeš: Alexej Čepička, šedá eminence rudého režimu, Brána 2008, 305 s. PHS 2012, č. 41, s. 380-381, ISSN 0079-4929.

Ladislav Koudelka, Lichva, AUC-JURIDICA 3/2008, nakl. Karolinum, Praha 2009, PHS 2012, č. 42, s. 293-295, ISSN 0079-4929.

Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon es Szlovakiákan 1945 után. Konfesie, církevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945, (red.) Balogh Margit, Kossuth Kiodo, Budapest 2008, 463 s. PHS 2013, č. 43, s. 395, ISBN 978-80-246-2345-0

Arnošt Kult: Tekoucí (povrchová) voda. Právně –filozofický pohled na rozdílné působení způsoby vymezování ochrany vody a vodního prostředí. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha 2010, s. 108. PHS 2013, č. 43, s. 398-399, ISBN 978-80-246-2345-0 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Seltenreich R., Skřejpek M., Adamová K., Bělovský P., Císař J., Falada D., Horák Z., Kindl V., Pelikán D., Tretera J.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2018kniha978-80-7502-268-4
Kindl V.JUDr. Josef Lukáš (1865-1935), opomíjený učitel oboru pracovního práva a sociálního zajištění2018část knihy978-80-7380-735-1
Kindl V., Šouša J.První překlad Justiniánových Institucí do češtiny a několik úvah o jeho vztahu k Právům městským Království českého2017část knihy978-80-87284-64-3
Kindl V.Přehlížený zdroj právněhistorického poznání : (Příručky pro právní laiky od počátku19. do konce třicátých let 20. století v českých zemích2017část knihy978-83-8111-000-6
Kindl V.Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a jeho širších souvislostech2017článek v časopise0079-4929
Kindl V., Kuklík J."Zásadní usnesení profesorského sboru Právnické fakulty Karlovy univerzity učiněná od 28.10.1918" (Neznámý pramen k dějinám právnického studia v prvním dvacetiletí Československé republiky2017část knihy978-80-87475-51-5
Kindl V., Skřejpek M., Bělovský P., Císař J., Horák Z., Kuklík J., Seltenreich R., Starý M., Tretera J.Právnický stav a právnické profese v minulosti2016kniha978-80-7552-030-2
Kindl V.Alois Vojtěch Šembera a český text rakouského říšského zákoníku (RGbl., ř.z.)2016část knihy978-80-7478-976-2
Skřejpek M., Bělovský P., Stloukalová K., Falada D., Šlosar M., Fruthová V., Ullmann J., Šejdl J., Novák M., Starý M., Tretera J., Horák Z., Csukás A., Kindl V.Cizinci, hranice a integrace v dějinách2016kniha978-80-87284-62-9
Kindl V.Jaromír Čelakovský a rukopisy (RKZ)2015článek v časopise0079-4929
Kindl V.Kdo vlastně patřil k brněnské škole normativní teorie? (Malé zamyšlení nad bibliografií brněnské školy ryzí nauky právní a jejím využitím k právněhistorickému studiu)2015článek v časopise0079-4929
Kindl V.Právní předpisy rakouského a uherského konfesního práva převzaté do československého právního řádu v roce 1918 (pokus o vymezení okruhu)2014část knihy978-83-7490-744-6
Kindl V.Sociální obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848-1948)2013část knihy978-83-7490-587-9
Kindl V.Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon es Szlovakiákan 1945 után. Konfesie, církevní politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 19452013článek v časopise0079-4929
Kindl V.Arnošt Kult, Tekoucí (povrchová) voda. Právně-filosofický pohled na rozdílné způsoby vymezování ochrany vody a vodního prostředí2013článek v časopise0079-4929
Kindl V., Králík L.Moravský zemský zákoník (k některým otázkám publikace právních předpisů na Moravě v letech 1848-1918)2011část knihy978-80-7380-325-4
Kindl V.Lidové soudy pro trestání válečné lichvy : (Epizoda z dějin mimořádného trestního soudnictví v Československé republice z let 1919-1924)2011část knihy978-80-7400-388-2
Kindl V.Contradictions of unsuccessful unification and uncoordinated out-of-court remedies (two cases concerning the different impact of Czechoslovak legislation on the territories of the Czech Republic and Slovakia)2011část knihy978-80-7160-314-6
Kindl V.Všeobecný občanský zákoník a ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května)2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Kindl V.Všeobecný soudní řád Josefa II. a jeho knižní tisky z let 1781/17822010článek v časopise0323-0619
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Kindl V. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Kindl V.Otazníky okolo zrušení zák. č. 96/1925 Sb. o vzájemných poměrech náboženských vyznání2010článek v časopise1211-1635
Kindl V.Československé státní občanství 1918-1938 (28.10.1918 - 30.9.1938)2010část knihy978-80-246-1718-3
Kindl V., Hrubá R.Czechoslovak legislation from 17th November 1989 to 31th December 1992 and its retrospective interventions2010část knihy978-80-246-1785-5
Kindl V.Slezský zemský zákoník (K některým otázkám právních předpisů na slezském území v letech 1849-1918)2010část knihy978-80-244-2491-0
Seltenreich R., Adamová K., Bělovský P., Falada D., Horák Z., Kindl V., Skřejpek M., Tretera J., Pelikán D.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2010kniha978-80-87212-54-7
Kindl V.Theodor Saturník2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Kamil Henner2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Jan Kapras2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Miloslav Stieber2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Fenomén Randa nebo Randův fenomén?2009část knihy978-80-87146-17-0
Kindl V.Berně a poplatky v českých zemích za absolutismu2009část knihy978-80-87109-15-1
Kindl V.Mezinárodní právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Antonín Hobza2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Ladislav Vošta2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Církevní právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Vratislav Bušek2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Československé zákonodárství od 17.11.1989 do 31.12.1992 a jeho zásahy směřující do minulosti2009část knihy978-80-246-1686-5
Kindl V.Náboženská matice ve vládním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (historickoprávní souvislosti)2009část knihy978-80-87212-23-3
Kindl V.Veřejné notářství v českých zemích a jeho místo ve výuce domácích právních dějin (Potřeba a možnosti odstranění dosavadních mezer)2009část knihy978-80-7357-418-5
Kindl V.Karel Kadlec2009část knihy978-80-7201-750-8
Kindl V.Ještě jednou k problému, kdy byl vydán trestní zákoník Marie Terezie v českém jazyce. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Kindl V.Polozapomenutý návrh zákona o autentickém textu říšského zákoníku v českém jazyku z r. 1907.2008část knihy978-80-7380-094-9
Kindl V.První svazek říšského a českého zemského zákoníku a právní předpisy tzv. doby předbřeznové. 2008část knihy978-80-7380-120-5
Kindl V.O původně rakouských právních předpisech, které se dnem 28. října 1918 staly součástí československého právního řádu, a o jejich vyhlašování 2008článek v časopise1214-7966
Kindl V.Polozapomenutý 'návrh zákona' o autentickém textu říšského zákoníku v českém jazyku z r 1907 2008část knihy978-80-7380-094-9
Kindl V.Kdy byl vytištěn český překlad zákoníku Marie Terezie? 2007část knihy978-80-246-1366-6
Kindl V.Jak se také píše o historickém trestním právu (příklad s poznámkami).2007část knihy978-80-86920-25-2
Kindl V.Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století (Několik poznámek k části odůvodnění nálezu ÚS II 189/02 z 25. 8. 2005)2007část knihy978-80-7380-085-7
Kindl V.Úvod do problematiky2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Právnické vzdělání a možnosti k uplatnění právnické erudice v Čechách do počátku 20. let 15. století2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a v 16. století2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Právnické vzdělání a právnická povolání v období absolutismu2007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Právníci a jejich profese v Čechách a Na Moravě v letech 1848-19182007část knihy978-80-903609-9-0
Kindl V.Kdy byl vytištěn český překlad trestního zákoníku Marie Terezie?2006část knihy
Kindl V.Jak nahlíží Ústavní soud ČR na (právní) akty panovníka z 18. století : (Několik poznámek k části odůvodnění nálezu ÚS II 189/02 z 25. 8. 2005)2006část knihy
Kindl V.K publikaci tzv. společného zákonodárství pro rakouské a české země před 2. prosincem roku 18482006část knihy80-246-1209-7
Kindl V.David Papajík, Páni se Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. 2006část knihy
Kindl V.Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.)2005část knihy80-7357-109-9
Kindl V.Řehole a řeholníci v právních předpisech od poloviny 19. do počátku 21. století : (stručný nástin normativní a doktrinální proměny)2005část knihy80-7357-057-2
Kindl V.Existují ještě dnes deficity v poznání obecného zákoníku občanského a jeho působení na území České republiky? (Právněhistorické úvahy)2005část knihy80-7357-133-1
Kindl V.Existují ještě dnes deficity v poznání obecného zákoníku občanského a jeho působení na území České republiky? (Právněhistorické úvahy)2005část knihy80-7357-133-1
Kindl V.Řehole a řeholníci v právních předpisech od poloviny 19. do počátku 21. století : (stručný nástin normativní a doktrinální proměny)2005část knihy80-7357-057-2
Kindl V.Pět poznámek převážně k minulosti správního řízení (právněhistorická reakce na vydání zákona č. 500/2004 Sb.)2005část knihy80-7357-109-9
Kindl V.Slovenské unifikační iniciativy z let 1935-1937 a jejich legislativní vyústění2004část knihy80-8055-915-5
Kindl V.Několik slov úvodem2004část knihy80-246-0838-3
Kindl V.Uherské právní dějiny2004část knihy80-7201-490-0
Kindl V.Náboženská matice - zrušení, likvidace, zánik? (Subjektivní právněhistorický pohled)2004část knihy80-7201-487-0
Kindl V.Judikatura československých soudů o církvích, náboženských společnostech a duchovenstvu, publikovaná v letech 1948-19892004část knihy80-246-0863-4
Kindl V.Československé a české soukromé právo od počátku devadesátých let 20. století a domácí právní dějiny2003část knihy
Kindl V.Domovské právo2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Spolčovací a shromažďovací právo2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918-19382003část knihy80-7201-433-1
Kindl V., Adamová K.Protektorát Čechy a Morava2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Slovenský stát2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Chronologická tabulka2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Výběr z pramenů2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Výběr z literatury2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Rejstřík2003část knihy80-7201-433-1
Kindl V.Uherské právní dějiny2003část knihy80-7201-387-4
Kindl V.Projev děkana Právnické fakulty UK2002část knihy80-246-0491-4
Kindl V.Církve2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Výběrová komentovaná bibliografie o právní úpravě svobody vyznání a svědomí a o právním postavení církví a náboženských společností na území České republiky za období od května r. 1945 do konce r. 19942002část knihy80-246-0217-2
Císař J., Kindl V.Vývoj zákonodárství na území ČSR 1945-19902002část knihy80-246-0217-2
Kindl V.Duchovní2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Několik poznámek o rozhodování Nejvyššího správního soudu (Správního soudu) v letech 1945-1952 ve věcech církví a náboženských společností (O stavu současného a možnostech budoucího poznání)2002část knihy80-86395-47-2
Kindl V.Náboženské společnosti2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Řeholní řády a kongregace2002část knihy80-7201-377-7
Kindl V.Rehabilitace na právnické fakultě UK v letech 1880-20002000článek v časopise
Kindl V.Zákonné uznání a registrace1999článek v časopise0323-0619
Soukup L., Adamová K., Kindl V.Ústava z roku 1920 a zakotvení občanských práv1999část knihy80-721-167-7
Kindl V., Adamová K.Protektorát Čechy a Morava1999část knihy80-721-167-7
Kindl V.Slovenský stát1999část knihy80-721-167-7
Kindl V.Kirchen, Religionsgemeinschaften und Bekenntnisfreiheit in der Rechtsordnung der Tschechischen Republik nach 19451998část knihy3-456-02934-8
Kindl V.Na okraj vládního nařízení č.55 ze dne 19.října 1954 o chráněné oblasti Pražského hradu (několik právěhistorických a recentněprávních poznámek).In:Vybrané stati z právních dějin1998článek v časopise0323-0619
Kindl V.Postgraduální studium na právnické fakultě UK od roku 1991 do roku 19981998část knihy80-85889-15-3
Kindl V.Rechtliche Regelungen zur Glaubens- und Gevissenfreiheit sowie zur Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgemeinschaften auf dem Gebiet der Tschechischen Republik von Mai 1945 bis Dezember 1994 - Auswahlbiblographie1998část knihy3-456-02934-8
Kindl V.Rehabilitace na Právnické fakultě UK v letech 1990-19981998část knihy80-85889-15-3
Kindl V.Titul JUDr. se opět vrací1998článek v časopise1210-4817
Kindl V., Císař J.Entwicklung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik im Zeitraum seit der Befreiung von der deutschen Okkupation bis zum 31.Mai 19901998část knihy3-456-02934-8
Kindl V.Chronologická tabulka1997část knihy
Kindl V.Domovské právo.Kap.D.-31997část knihy
Kindl V.Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918-1938.Kap.D.-71997část knihy
Kindl V.Prof.JUDr.Vratislav Bušek (14.5.1897 Praha-Košíře - 12.6.1978 New York)1997článek v časopise1210-8332
Kindl V.Protektorát Čechy a Morava.Kap.I.-1-8,131997část knihy
Kindl V.Slovenský stát.Kap.J.1997část knihy
Kindl V.Spolčovací a shromažďovací právo.Kap.D.-51997část knihy
Kindl V.Trestní ochrana pojmu 'Bůh' v rakouských kodifikacích 18. a 19. století1997část knihy
Kindl V.K zdrojům a tradicím dnešního českého parlamentarismu1996část knihy
Kindl V.Dědické právo1995část knihy0323-0619
Kindl V.Národní shromáždění a osnovy tzv. církevních zákonů v říjnu r.19491995část knihy80-7184-092-0
Kindl V.Resumé1995část knihy0323-0619
Kindl V.Tam labore guam Minerva (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., pětašedesátiletý)1995část knihy80-7184-092-0
Kindl V., Skřejpek M.In memoriam Jaromír Kincl (*30.5.1926-+15.4.1993). Vzpomínky přátel a výběr z literární pozůstalosti1995kniha0323-0619
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111