doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra národního hospodářství

Email:

Telefon:
+420 221 005 558

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 341 (mapa)

Administrativní zařazení:
zástupce vedoucího

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí 10:00  - 11:00 hodin Pátek 11:00 - 12:00 hodin, dále dle dohody

Katedra národního hospodářství

Email:

Telefon:
+420 221 005 558

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 341 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí 10:00 - 11:00 hodin Pátek 11:00 - 12:00 hodin, dále dle dohody  Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Právně-institucionální souvislosti národního hospodářství a hospodářské soutěže včetně analýzy metodou Law & Economics

Centrální bankovnictví

Komparace světových ekonomických škol

Dějiny českého ekonomického myšlení do poloviny 20. století včetně komparace se světovými dějinami ekonomických teorií


   Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Filozofická

politická ekonomie

1989

Univerzita Karlova                          

Filozofická  učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - ekonomie (dopl. pedagog. studium) 1991

Univerzita Karlova

Právnická Právo  1997

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

 

Doc.

ekonomie

FSV UK

2004

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

PhDr.

ekonomie

Univerzita Karlova

1991

CSc.

ekonomie

VŠE Praha

1993

Mgr.

právo

Univerzita Karlova

1997

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1989-1993

Univerzita Karlova

postgraduální studentka

1

1993-1994

Nakladatelství Prospektrum, s.r.o

odborná redaktorka

1

1994/dosud

Univerzita Karlova, PF

odborná asistentka/od r. 2004 docentka

(tajemník katedry NH PF 1996–2009;
pověřená vedoucí katedry 2015–2018;
zástupce vedoucího katedry 2018–) 

1

2006/dosud

CEVRO Institut, vysoká škola

docentka
(2006–2010 vedoucí katedry ekonomie a managementu)

0,5 

 

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení

garant/vyučující

Univerzita Karlova, PF

Hospodářská politika

Ekonomická analýza hospodářské soutěže

garant/vyučující

garant/vyučující              

Univerzita Karlova, PF

Univerzita Karlova, PF

Teorie národního hospodářství I., II.

vyučující

Univerzita Karlova, PF

Dějiny českého ekonomického myšlení

garant/vyučující

VŠE, NF

Ekonomie, Hospodářská politika

vyučující

CEVRO Institut, vysoká škola

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1999-2001

Dějiny českého ekonomického myšlení

GA ČR č. 402/99/0605

GA ČR

člen řešitel. týmu

2002-2004

Dějiny monetárních teorií na českém území

GA ČR č. 402/02/1366

GA ČR

člen řešitel. týmu

2006-2008

Československá právní věda v meziválečném období

GA ČR č. 407/06/0039

GA ČR

člen řešitel. týmu

2003-2005

Centrální bankovnictví v české historii

Studie č. 4/2005

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

jediný řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

MŠMT ČR

člen řešitel. týmu

2012

2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 04

 

PRVOUK 06

 Univerzita Karlova

 

Univerzita Karlova

člen řešitel. týmu, člen Rady

člen řešitel. týmu

2017-

 

 2017- 

Právo v měnícím se světě                          

 

Analýza právní úpravy hospodář. soutěže v ČR 

 

PROGRES Q04 

 

GA ČR č. 17-07252S

Univerzita Karlova 

 

GA ČR

   

člen Rady 

 

hlavní řešitel

 Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1995

Thames Valley University, Ealing Law School, London

Velká Británie

3 měsíce

studijní

1997

University of Wales, Cardiff

Velká Británie

1 měsíc

studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2003–2010

Vědecká rada NF

VŠE v Praze, NF

              člen

2006/dosud

Akademická rada VŠ

CEVRO Institut, vysoká škola

              člen

2004/dosud

Inventarizační a náhradová komise

  PF UK

              člen 

2012/dosud            Oborová rada doktorského studia  
                              (Obecná ekonomická teorie
                              a dějiny ekonomických teorií)             NF VŠE                                           člen                                                                                                                                                                  
 2014/dosud         Komise pro vědu a výzkum                    PF UK                                             člen   

        

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2004 – 2009

 

2016 –2017  

2018 –dosud       

Hodnotící komise pro veřejné soutěže ve výzkumu

 

Expertní panel SHVa – obor právo Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Hodnotitel SVK-POPR          

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

Úřad vlády ČR (RVVI)                        

člen

 

 

 

 

 

2000/dosud

Členství v odborných společnostech:

  Česká společnost ekonomická

 

ČR

 

člen

2013/dosud

The European Society for History of Law

 

mezinárodní 

člen

 

 

1993/dosud

Členství v redakčních radách:

 

Redakční rada časopisu Obchodní právo

 

 

ČR

 

 

odpovědná redaktorka 1993–2017, od r. 2018 členka red. rady

2004/dosud

Redakční rada časopisu Všehrd

ČR

člen

2006/dosud

Redakční rada časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica

UK, PF

člen

2009/dosud

Redakční rada časopisu Strategic Management

Universita Novi Sad/Srbsko 

člen

2010/dosud

Redakční rada časopisu Naše společnost

Sociologický ústav AV ČR 

  člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

 

Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti. PF UK Bratislava

 


Dny práva 2017 – Days of Law 2017.
PF MU Brno

 

Economy &Business, 16th International Conference. Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation

Knowledge for Market Use 2017: People in Economic - Decisions, Behavior and Normative Models. September 2017. FF UP Olomouc 

  

The 11th International Days of Statistics and Economics. September 2017, University of  Economics, Prague.

 

Economy &Business, 15th International Conference. Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation

 

Dny práva 2016 – Days of Law 2016.
PF MU Brno

 

Economy &Business, 14th International Conference. Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation 

 

Bratislava Legal Forum 2013, Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 110. výročí narození prof. JUDr. Imricha Karvaše. PF UK Bratislava

Mezinárodní

 

 

Mezinárodní 

 

 

Mezinárodní

 

 

 Mezinárodní, 

 

 

 Mezinárodní,

 

 

 

Mezinárodní

 

 

  Mezinárodní

 

 

Mezinárodní

 

 

 

Mezinárodní konference

SR

 

 

ČR

 

 

Bulharsko

 

 

 ČR

 

 

ČR

 

 

 

Bulharsko

 

 

  ČR

 

 

Bulharsko

 

 

 

Bratislava/SR

2017

 

 

2017
 

 

2017

 

 

2017 

 

 

2017

 

 

 

2016

 

 

2016  

 

 

2015

 

 

 

 

2013

Ekonomická analýza práva rakouské školy s přihlédnutím k právu hospodářské soutěže

 

Efektivita daňové soustavy na příkladu Englišovy daňové reformy

Experience of Inflation Targeting in the Czech Republic

 

Karel Engliš's view on competition

 

 Cross-culture differences in leadership

 

 

Moral Hazard, its Manifestations with Regard to Financial Sphere

 

 Karel Engliš a jeho vztah k centrálnímu bankovnictví

 

The Emergence and Development of Corporate Governance as an economic and institutional Phenomenon

 

 

Dílo I. Karvaše „Vliv kartelov na konjunktúru“ a jeho odkaz pro současnost

Praha a národní hnutí na konci 19. století. Centrum středoevropských studií Praha

Mezinárodní konference

Praha/ČR

2013

Sjednocení rakouských Slovanů pod vůdcovstvím Čechů - neuskutečněné vize Františka Cyrila Kampelíka

Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Mezinárodní konference

Praha, Lužany

2012

Německá historická škola, rakouská subjektivní škola a jejich vliv na formování ekonomických názorů Albína Bráfa

Prof. JUDr. Karel Engliš - státník, vědec, pedagog.
PF MU Brno, Dny Práva 2011

Mezinárodní konference

Brno/ČR

2011

Karel Engliš a rakouská subjektivně-psychologická škola

Law as a unifying factor of Europe - Jurisprudence and practice. PF UK Bratislava

Mezinárodní konference

Bratislava/SR

2010

Historický pohled na československou právně-ekonomickou vědu a výuku na PF Komenského univerzity v Bratislavě: osobnost Cyrila Čechráka

Učíme ekonomii 90 let.
VŠE Praha

Mezinárodní konference

  ČR

2010

Albín Bráf, zakladatel české vysokoškolské ekonomické vědy

Muži 28 října.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha

Mezinárodní konference

    ČR

2008

Tzv. „základní zákon“ a jeho tvůrci

Karel Kramář (1860–1937). Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha

 

Mezinárodní
konference   
                 

ČR           2007                 

Karel Kramář a jeho zájem o národohospodářskou
a finanční vědu

Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Katedra aplikované ekonomie FF UP Oomouc

   

Mezinárodní konference     

 ČR       2007                 

Pár poznámek k měnové politice Aloise Rašína

 Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Seminář "Inflační cílení ČNB a její standardní a nestandardní měnová politika"

Seminář "150 let od narození Aloise Rašína – právníka, politika a národohospodáře“

Mezinárodní konference "135. výročí zahájení výuky národohospodářské vědy v českém jazyce na pražské Právnické fakultě"

Konference "Právo pro ekonomickou praxi", Pocta JUDr. M. Tomsovi k 90. narozeninám.                                  

Mezinárodní konference „Fenomén hospodářské krize v českých zemích/střední Evropě 19. a 20. století“ (Proměna cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace)

PF UK

PF UK

PF UK

 

PF UK 

 

VŠE, UK 

2018

2017

2017

 

2016

 

2013

 Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena UK za nejlepší doktorandskou práci

Univerzita Karlova v Praze

1994

Cena Karlovarských právnických dnů - Prestižní cena za nejlepší právní publikaci roku 1997 (Dědič, J. a kol: Komentář k obchodnímu zákoníku, člen aut. kolektivu)

Karlovarské právnické dny – Společnost německých, českých a slovenských právníků

1998

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

ruský

aktivně

polský

pasivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Bažantová I.Die Kameral- und die sog. politischen Wissenschaften und ihre Begründung von österreichischen Wirtschafts- und Verwaltungsreformen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der böhmischen Länder2018článek v časopise2042-6402
Bažantová I.Corporate social responsibility: from voluntary concept to mandatory reporting2018článek v časopise1314-7242
Bažantová I.State Monopolies in Interwar Czechoslovakia2018část knihy978-80-244-5392-7
Bažantová I.prof. JUDr. Albín Bráf2018část knihy978-80-85305-52-4
Bažantová I., Charvátová D.Fiscal Rules in the Czech Republic2018část knihy978-619-7408-62-1
Bažantová I.Vlastní stát - vlastní měna: právní kontinuita československé a české měny2018část knihy978-80-7380-749-8
Bažantová I., Charvátová D.Analysis of Academic procrastination of student at the Faculty of Law of Charles University2018část knihy978-80-87990-14-8
Bažantová I.O osmihodinové pracovní době očima českých národohospodářů2018část knihy978-80-7380-735-1
Bažantová I.Aplikace ekonomické analýzy při určení škody z hospodářské soutěže2018článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Corporate Social Responsibility: from Voluntary Concept to Mandatory Reporting2018příspěvek na konferenci
Bažantová I.Státní monopoly v meziválečném Československu2018příspěvek na konferenci
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D., Bažantová I. , et al.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Bažantová I., Hraba Z.Sources of the Structure of Czech Agriculture: Historical Heritage and Economic Rationality2017část knihy978-619-7105-93-3
Bažantová I.Neoprávněné užívání ochranné známky - inzeráty zveřejněné bez vědomí a souhlasu třetí osoby - Směrnice 2008/95/ES2017článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání - obecná zásada zákazu diskriminace na základě obezity - Směrnice 2000/78/ES2017článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Karel Engliš a jeho vztah k centrálnímu bankovnictví2017část knihy978-80-210-8554-1
Bažantová I.State Aid and Investment Incentives in the Czech Republic within the Framework of Competition2017část knihy978-619-7105-93-3
Bažantová I.Experience of Inflation Targeting in the Czech Republic2017článek v časopise1314-7242
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Bažantová I., Charvátová D.Cross-Culture Differences in Leadership2017část knihy978-80-87990-12-4
Bažantová I.Legal analysis of the Independence of the Czech Central Bank2017část knihy978-619-7408-14-0
Bažantová I., Charvátová D.Changes in the Czech Corporate Law and Fiduciary Duties2017část knihy978-619-7408-14-0
Bažantová I.Karel Engliš's view on competition2017část knihy978-80-244-5233-3
Bažantová I.Vnitrostátní právní předpisy, které ukládají uchazečům a jejich subdodavatelům, aby přijali závazek vyplácet zaměstnancům poskytujícím veřejné služby, které jsou předmětem veřejné zakázky, minimální mzdu2017článek v časopise1210-8278
Bažantová I., Horych J.Ekonomická analýza práva Rakouské školy s přihlédnutím k právu hospodářské soutěže2017příspěvek na konferenci
Bažantová I.K nové právní úpravě náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže2017článek v časopise1210-8278
Bažantová I., Horych J.Ekonomická teorie práva Rakouské školy s přihlédnutím k právu hospodářské soutěže2017část knihy978-80-7552-950-3
Bažantová I.The Experience of Inflation Targeting in the Czech Republic2017příspěvek na konferenci
Bažantová I.Czech Economist Karel Engliš and his Relation to the Austrian School in the first half of the 20th Century2016článek v časopise1210-0455
Bažantová I.Prospekt cenných papírů - směrnice 2003/71/ES2016článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Právní ochrana biotechnologických vynálezů - směrnice 98/44/EHS2016článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Mlčky učiněný souhlas, který lze kvalifikovat jako jednání ve vzájemné shodě2016článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Povinnost zachovat služební tajemství vnitrostátními orgány finančního dohledu i v případě podvodného jednání dozorovaného podniku - směrnice 2004/39/ES2016článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Právo nabyvatele licence uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce i přes nezapsání licence do rejstříku - nařízení (ES) č. 207/20092016článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Článek 102 SFEU - patent na standardizovanou technologii, licence "FRAND"2016článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 1999/44/ES - prodej spotřebního zboží a záruka na toto zboží, postavení spotřebitele2016článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Moral Hazard and its Manifestations with Regard to Financial Sphere2016článek v časopise1314-7242
Bažantová I.Finanční trh a důvěrné informace, pojem "informace přesné povahy" (směrnice 2003/6/ES - čl. 1 bod 1; směrnice 2003/124/ES - čl. 1 odst. 12015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.The Economists of the Austrian School in the Czech Lands in the first half of the 20th Century2015článek v časopise2310-5690
Bažantová I.Náhrada škod způsobených zakázanou kartelovou dohodou, škody vyplývající z "umbrella pricing" - příčinná souvislost2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.The Measures against Tax Havens and unfair Tax Competition2015článek v časopise2310-5712
Bažantová I.Albín Bráf a jeho zaměření na sociální politiku2015část knihy978-80-87975-39-8
Bažantová I.Spotřebitelské smlouvy, zneužívající klauzule - čl. 7 směrnice Rady 93/13/EHS - řízení o výkonu rozhodnutí týkajícího se nemovitosti zatížené hypotékou2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Národohospodář Cyril Horáček st2015část knihy978-80-87782-50-7
Bažantová I.Čeští keynesiánci a jejich teoretický pohled na hospodářskou krizi 30. let 20. století2015část knihy978-80-7415-115-6
Bažantová I.Dějiny výuky národního hospodářství jako právně-historický směr a jeho tvůrce Albín Bráf2015článek v časopise0079-4929
Bažantová I.The Emergence and Development of Corporate Governance as an economic and institutional Phenomenon2015článek v časopise1314-7242
Bažantová I.Internetové vyhledávače a odpovědnost jejich provozovatelů - ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("právo být zapomenut")2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Autorské právo - směrnice 2001/29/ES - čl. 4 odst. 1 - propagace a nabytí chráněného předmětu kupujícím v Unii2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nařízení (EHS) č. 2081/92, čl. 2 - ochrana zeměpisných označení a označení původu - ochrana názvů souvisejících s produkty, u nichž není dána zvláštní souvislost mezi jejich vlastnostmi a zeměpisným původem2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Novela zákona o investičních pobídkách poskytovaných v ČR2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Hlavní a vedlejší úpadkové řízení - výlučná nebo alternativní příslušnost a určení rozhodného práva (nařízení č. 1346/2000 a č. 44/2001)2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Označování potravin a jejich obchodní úprava - směrnice 2000/13/ES2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Soudní spolupráce v občanských věcech - doručování soudních a mimosoudních písemností - nařízení (ES) č. 1393/20072015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Řízení o evropském platebním rozkazu a žádost o jeho přezkum - nařízení (ES) č. 1896/20062015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Veřejné zakázky na služby, poskytování veřejných služeb zdravotní péče - směrnice 2004/18/ES2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 2008/95/ES - slovní ochranná známka - existence nebezpečí záměny2015článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Book Review: Tomáš Jelínek Insurance Companies in the Service of the Swastika2015článek v časopise0022-5738
Bažantová I.The theoretical Economic, Institutional and Regulatory Framework of Protection of an economic Competition in the Czech Republic2015článek v časopise1929-7106
Bažantová I.Ekonomie regulace - analýza na příkladu regulace ratingových agentur2014článek v časopise0323-0619
Bažantová I.Nařízení (ES) č. 805/2004 – evropský exekuční titul pro nesporné nároky, podmínky potvrzení rozhodnutí jako exekučního titulu2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – směrnice 95/46/ES, výběr nadměrných poplatků2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Evropská patentová úmluva a dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravy; kretéria a funkční a strukturální definice účinné látky [čl. 3 nařízení (ES) č. 469/2009]2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Veřejná zakázka (možnost veřejného zadavatele vyjednávat o nabídkách, které nejsou v souladu se závaznými požadavky technických specifikací, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci týkající se veřejné zakázky)2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům – Směrnice 2005/29/ES2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 2006/114/ES – pojmy „klamavá reklama“ a „srovnávací reklama“ – vnitrostátní právní úprava, která stanoví klamavou reklamu a nedovolenou srovnávací reklamu jako dvě odlišná protiprávní jednání2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nařízení (ES) č. 1896/2006 - řízení o evropském platebním rozkazu - absence účinného doručení - odpor proti platebnímu rozkazu prohlášenému za vykonatelný - přezkum ve výjimečných případech - lhůty2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Morální hazard a regulativní právně - ekonomické nástroje2014část knihy978-80-87952-02-3
Bažantová I.Cooperative savings associations in Czech history and their position in the modern Czech financial sector2014článek v časopise1805-8396
Bažantová I."Středoevropan" Joseph Alois Schumpeter2014část knihy978-80-87782-37-8
Bažantová I.Nařízení (ES) č. 44/2001 - soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech - žaloba na určení občanskoprávní odpovědnosti, smluvní nebo deliktní povaha2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Autorská práva informační společnosti – vytváření kopií internetové stránky na obrazovce a ve vyrovnávací paměti pevného disku (cache) při prohlížení internetu – Směrnice 2001/29/ES, článek 5 odst. 1 a 5 (s. 237)2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Zadávání veřejné zakázky v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a lhůty pro podání žaloby a vnitrostátní prekluzivní lhůty - směrnice 92/13/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES2014článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Článek 101 SFEU - pojem "kartelová dohoda" - konkurenční podnik, který působí na relevantním trhu údajně protiprávně2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Soudní spolupráce v občanských věcech - soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech - Nařízení (ES) č. 44/2001 - výklad článku 232013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Článek 102 SFEU - pojem "podnik" - shromažďování a zpřístupňování údajů v obchodním rejstříku a rejstříku společností za úplatu - dopady odmítnutí orgánů veřejné moci umožnit další použití těchto údajů - zvláštní právo podle článku 7 směrnice 96/9/ES2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nařízení (ES) č. 1896/2006 – odpor proti evropskému platebnímu rozkazu bez namítnutí nepříslušnosti soudu členského státu původu, nařízení (ES) č. 44/20012013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 89/665/EHS - přezkum v oblasti veřejných zakázek – žaloba podaná proti rozhodnutí o zadání zakázky uchazečem, jehož nabídka nebyla přijata2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.I. Soudní spolupráce v občanských věcech – Nařízení (ES) č. 1896/2006 – řízení o evropském platebním rozkazu – opožděné podání odporu - výjimečné okolnosti2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Ochranné známky – Nařízení (ES) č. 40/94, čl. 15 odst. 1 – pojem „skutečné užívání“, ochranná známka užívaná výlučně jako prvek kombinované ochranné známky nebo společně s jinou ochrannou známkou2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Soudní řízení týkající se pokut za porušení čl. 101 SFEU a nahlížení do spisu třetími osobami, vztah k vnitrostátní právní úpravě (kartelové dohody)2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 2001/23/ES – zachování práv zaměstnanců – kolektivní smlouva vztahující se na převodce a zaměstnance v okamžiku převodu podniku2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Čtvrtá směrnice 78/660/EHS – zásada pravdivého a věrného obrazu – oceňování na základě historické ceny – pořizovací cena zjevně nižší než skutečná hodnota2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nařízení (ES) č. 44/2001 – uznání rozhodnutí vydaného v jiném členském státě v případě, kdy je uvedené rozhodnutí neslučitelné s jiným rozhodnutím vydaným dříve v témže členském státě v řízení mezi týmiž stranami pro tentýž nárok2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 2008/95/ES – podmínky nabytí a udržení práva k ochranné známce, pojem „nedostatek jednání v dobré víře “ přihlašovatele ochranné známky – vědomí přihlašovatele ochranné známky o existenci zahraniční ochranné známky2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 2005/29/ES – nekalé obchodní praktiky – zavádějící informace šířené zdravotní pojišťovnou působící v režimu zákonného zdravotního pojištění, pojišťovna zřízená ve formě veřejnoprávního subjektu2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Dílo Imricha Karvaše "Vliv kartelov na konjunktúru" a jeho odkaz pro současnost2013část knihy978-80-7160-365-8
Bažantová I.Nařízení (ES) č. 44/2001 - příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech - vlastní směnka - směnečné rukojemství2013článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Národohospodář Albín Bráf a jeho vztah k německé historické škole a k rakouské škole2013část knihy978-80-86729-85-5
Bažantová I.Tržní selhání pohledem dějin ekonomického myšlení2013část knihy978-80-904837-3-6
Bažantová I.Nařízení (ES) č. 1346/2000 - zahájení územního úpadkového řízení - důvody stanovené vnitrostátními předpisy, které brání zahájení hlavního úpadkového řízení - věřitel, který je oprávněn podat návrh na zahájení územního úpadkového řízení2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.II. Nařízení (ES) č. 6/2002 - článek 19 odst.1 - (průmyslové) vzory společenství - porušení nebo hrozba porušení práv - pojem "třetí osoba"2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.I. Soudní spolupráce v občanských věcech - právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy - Nařízení (ES) č.864/2007 - aplikace ratione temporis2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Ochrana spotřebitelů - smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory - směrnice 85/577/EHS - působnost - vynětí - smlouvy o pojištění vázané na investiční podíly2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 90/314/EHS - souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy - článek 7 - ochrana proti riziku platební neschopnosti nebo úpadku organizátora souborných služeb2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Spotřebitelské smlouvy - zneužívající klauzule - jednostranná změna smluvních podmínek prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb - Směrnice 93/13/EHS - článek 3 odst. 1 a 3 - články 6 a 72012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Volný pohyb zboží - průmyslové a obchodní vlastnictví - prodej rozmnoženin děl v členském státě, v němž jsou chráněna autorská práva týkající se těchto děl - přeprava tohoto zboží do jiného členského státu, v němž se za porušení autorských práv uk...2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Internet - doména nejvyšší úrovně .eu - Nařízení (ES) č.874/2004 - Jména domény - Článek 12 odst.2 - Pojem "nabyvatelé licence přednostních práv" - Chybějící oprávnění k jiným způsobům užití označení jako ochranné známky2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 97/7/ES - Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených na dálku - poskytnuté nebo obdržené informace - trvalé prostředky komunikace - hypertextový odkaz na internetové stránky dodavatele - právo odstoupit od smlouvy2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Článek 104 odst.3 první pododstavec jednacího řádu - směrnice o DPH - zvláštní režim zdanění cestovních kanceláří - poskytování služeb autobusové přepravy cestovním kancelářím bez jakýchkoliv dalších služeb2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Zavedení systému filtrování informací za účelem zamezení zpřístupnění souboru informací porušujících autorská práva na Internetu - neexistence obecné povinnosti dohledu nad ukládanými informacemi2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Zákon o investičních pobídkách2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Vnitrostátní certifikační postup - domněnka shody s vnitrostátními předpisy - použitelnost článku 28 ES ohledně soukromého certifikačního orgánu2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Hospodářská soutěž - kartel na území členského státu, který započal před přistoupením tohoto státu k Evropské unii - článek 81 ES a článek 53 dohody o EHP - vymezení pravomoci a příslušnosti komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž -...2012článek v časopise1210-8278
Bažantová I., Borkovec A., Hraba Z., Jurošková L., Seknička P., Urban J.Ekonomie regulace: Velké korporace2012kniha978-80-904837-2-9
Bažantová I.Karel Kramář ekonom2011část knihy978-80-87460-00-9
Bažantová I.Záruka za úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Šestá směrnice o DPH - osvobození od daně2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 2006/123/ES - zákaz aktivního získávání zákazníků u regulovaných povolání2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Článek 102 SFEU – zneužití dominantního postavení – ceny používané telekomunikačními operátory – stlačování marží2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 – příslušnost soudu – zásilkový prodej – místo doručení – Incoterms2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 89/552/EHS - televizní vysílání - pojem klamavá reklama2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Článek 234 ES - hospodářská soutěž - přístup k dokumentům2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 2001/29/ES - autorské právo a s ním související omezení2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 - příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Volný pohyb služeb - pravidla hospodářské soutěže v odvětví dopravy, čl. 49 SFEU2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 1999/44/ES - ochrana spotřebitele2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Směrnice 87/344/EHS - pojištění právní ochrany2011článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Historical View of the Czechoslovak Judicial-Economic Science and Teaching at the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava : Personality Cyril Čechrák2011část knihy978-80-7160-314-6
Bažantová I.Počátky výuky ekonomie v českých zemích: Albín Bráf2011část knihy978-80-7357-641-7
Bažantová I., Borkovec A., Hraba Z., Jurošková L., Seknička P., Urban J.Ekonomie regulace: Soudobé trendy a Compliance costs2011kniha978-80-904837-1-2
Bažantová I.Elektronizace veřejné správy v České republice a compliance costs2011část knihy978-80-904837-1-2
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Bažantová I.Z judikatury Evropské unie. Účast na veřejné zakázce2010článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Z judikatury Evropské unie. Antidumpingové clo2010článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Z judikatury Evropské unie. Volný pohyb kapitálu, čl. 40 Dohody o evropském hospodářském prostoru2010článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Z judikatury Evropské unie. Hazardní hry2010článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Rating a jeho nová regulatorní úprava2010část knihy978-80-904837-0-5
Bažantová I., Janů P.Úprava přímých zahraničních investic v Indii2010článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Z judikatury Evropské unie. Uznávání diplomů2010článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Vliv T. R. Malthuse na české ekonomické myšlení2010část knihy978-80-86547-86-2
Bažantová I.Objevování československé fiskální historie2010článek v časopise0032-3233
Bažantová I.Tradicija izučenija ekonomičeskich nauk na juridičeskom fakultete Karlova universiteta2010článek v časopise0131-8039
Bažantová I., Borkovec A., Hraba Z., Jurošková L., Seknička P., Urban J.Ekonomie regulace: lekce z globální finanční krize2010kniha978-80-904837-0-5
Bažantová I.Cyril Horáček st.2009část knihy978-80-7201-750-8
Bažantová I.Corporate Governance in today‘s banking sector in the Czech Republic2009článek v časopise1821-3448
Bažantová I.Morální hazard a „too big to faile“: pohled do historie.2009článek v časopise0323-0619
Bažantová I.90 let od vzniku československé měny2009článek v časopise0000-0000
Bažantová I.Národní hospodářství2009část knihy978-80-7201-750-8
Bažantová I.Cyril Čechrák2009část knihy978-80-7201-750-8
Bažantová I.Josef Gruber2009část knihy978-80-7201-750-8
Bažantová I.Imrich Karvaš2009část knihy978-80-7201-750-8
Bažantová I.Vilibald Mildschuh2009část knihy978-80-7201-750-8
Bažantová I.Karel Kramář a jeho zájem o národohospodářskou a finanční vědu2009článek v časopise1210-6860
Bažantová I., Kaplanová L.Aktuální pohled na volný pohyb pracovních sil v EU.2008článek v časopise1210-8278
Bažantová I.K charakteristice předválečných československých vysokoškolských učebnic ekonomie. 2008část knihy978-80-248-1340-0
Bažantová I.Kapitola VII. Předpisy pro podnikání státních podniků v období první Československé republiky.2008část knihy978-80-7175-146-5
Bažantová I.Rašínova Recepční norma. 2008část knihy978-80-87273-00-5
Bažantová I.The Notes to the Accountability of Central Banks (members of ECBS) and ECB. 2008část knihy978-966-8736-05-6
Bažantová I.Odraz díla Johna Stuarta Milla v českém ekonomickém myšlení2007část knihy978-80-248-1340-0
Bažantová I.Pár poznámek k měnové politice Aloise Rašína2007část knihy978-80-903808-8-2
Bažantová I.Z historie finanční svépomoci2007část knihy978-80-246-1426-7
Bažantová I.Karel Havlíček Borovský a jeho vize svobodného trhu jako cesty k blahobytu a svobodě2007článek v časopise1801-4755
Bažantová I.Regulace a samoregulace lobbingu v orgánech Evropské unie2007část knihy978-80-7175-144-1
Bažantová I.Galerie osobností: Liberální politik a národohospodář Alois Rašín2007článek v časopise1213-9521
Bažantová I.Vliv J. B. Saye na české ekonomické myšlení2007část knihy978-80-86547-69-5
Bažantová I.Počátky výuky ekonomie jako vědecké disciplíny na Právnické fakultě pražské univerzity2006část knihy80-210-4043-2
Bažantová I.Nástroje správy a řízení v českém bankovnictví a bankovní kodexy2006část knihy80-7175-140-5
Bažantová I.Reflexe myšlenek J.S. Milla českými národohospodáři2006část knihy1213-3299
Bažantová I.Pár poznámek ke kvalitě českých právních předpisů2006článek v časopise1801-3767
Bažantová I., Hraba Z.Corporate Governance - aktuální problémy teorie a podnikové praxe2006kniha80-7175-140-5
Bažantová I.Od kameralistiky do vzniku moderní peněžní teorie2005část knihy80-245-0992-X
Bažantová I.Role bank v tržní ekonomice2005část knihy80-7175-137-5
Bažantová I.Pavel Svoboda, Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie2005článek v časopise0032-3233
Bažantová I.Neznámá tvář Karla Havlíčka Borovského2005část knihy80-01-0311-2
Bažantová I.K institucionálním základům tržní ekonomiky a k jejich vývoji2005kniha80-7175-137-5
Bažantová I.Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální pohled2005kniha80-86729-19-2
Bažantová I.Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální pohled2005kniha80-86729-19-2
Bažantová I.Od kameralistiky do vzniku moderní peněžní teorie2005část knihy80-245-0992-X
Bažantová I.Role bank v tržní ekonomice2005část knihy80-7175-137-5
Bažantová I.Pavel Svoboda, Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie2005článek v časopise0032-3233
Bažantová I.Neznámá tvář Karla Havlíčka Borovského2005část knihy80-01-0311-2
Bažantová I.K institucionálním základům tržní ekonomiky a k jejich vývoji2005kniha80-7175-137-5
Bažantová I.Ústavní zakotvení centrálních bank působících na našem území2004část knihy80-7201-487-0
Bažantová I.Čeští národohospodáři - předchůdci dnešních makroekonomů2004část knihy80-86419-54-1
Bažantová I.České centrální bankovnictví po vstupu České republiky do Evropské unie : právně institucionální pohled2004část knihy80-86732-35-5
Bažantová I., Zajíček M.Pocta JUDr. Alžbětě Kvasničkové (1919-2002)2004část knihy80-863889-32-4
Bažantová I.Alois Rašín, český politik, právník a národohospodář2003kniha80-86547-21-3
Bažantová I.Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení : vývoj názorů a pokusů o praktickou realizaci do roku 19482002kniha80-7175-111-1
Bažantová I.Ekonomické názory Karla Havlíčka Borovského2002část knihy80-86547-04-3
Bažantová I.Život a dílo Karla Havlíčka Borovského2002část knihy80-86547-04-3
Bažantová I.Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 19482002část knihy80-86579-02-6
Bažantová I.Čeští národohospodáři - předchůdci dnešních makroekonomů2002část knihy80-86419-27-4
Bažantová I.Z historie českého družstevnictví - formulace prvních podnikatelských pravidel2002část knihy80-7040561-9
Bažantová I.Karel Havlíček Borovský, liberální politik a ekonom2002kniha80-86547-04-3
Bažantová I., Loužek M.Ekonomická a právní analýza nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank2001článek v časopise0032-3233
Bažantová I., Loužek M.The Central Bank Independence and Accountability in Context of Accesion of the Czech Republic to the EU2001článek v časopise1210-0455
Bažantová I.Evropské směrnice nám zatemňují mysl2001článek v časopise1212-3498
Bažantová I.Merkantilismus v habsburské monarchii s důrazem na České země2001článek v časopise0032-3233
Bažantová I.Právní prostředí a podnikání2001část knihy80-210-2533-6
Bažantová I.Vliv Frédérica Bastiata na české ekonomické myšlení2001část knihy80-86547-01-9
Bažantová I.Srovnání legislativního zakotvení české a slovenské centrální banky2001část knihy
Bažantová I.ČNB, Bundesbank a ECB2000článek v časopise1210-9940
Bažantová I., Dubská D.Odlišnost v právním postavení centrálních bank2000článek v časopise1210-0714
Bažantová I.Stát drží podnikatele zkrátka2000článek v časopise1210-0714
Bažantová I.Věcný rejstřík2000část knihy80-7175-092-1
Bažantová I.Nestandardní právní zakotvení ČNB2000část knihy
Bažantová I.Právní zakotvení centrální banky v meziválečném období2000část knihy
Bažantová I.Nároky úpadcových zaměstnanců2000článek v časopise1210-0714
Bažantová I.Liberální politik a ekonom Karel Havlíček Borovský2000článek v časopise1212-8597
Bažantová I., Kvasničková A.Znalost ekonomických dějin je nezastupitelná2000článek v časopise0032-3233
Bažantová I.Věcný rejstřík2000část knihy80-7175-096-4
Bažantová I.Recenze1999článek v časopise
Bažantová I.Nad nezvyklým křtem jedné knihy1999článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Připravované změny v právní úpravě ochrany hospodářské soutěže1999článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nad vládním návrhem zákona o veřejných dražbách1999článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Institut likvidace v navrhované novele obchodního zákoníku1999článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Recenze1999článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Nezávislost ano, ale ...1999článek v časopise1210-0714
Bažantová I.Realita nezávislosti1999článek v časopise1210-0714
Bažantová I.Zapomenutý ekonom Karel Havlíček Borovský1999článek v časopise0032-3233
Bažantová I.Konkurzy nejsou v krizi všelékem1999článek v časopise1212-3951
Bažantová I.Zrod Československé měny a Rašínova měnová odluka - podmínka transformace národního hospodářství1999článek v časopise1212-3951
Bažantová I.Úvodem1999část knihy80-901872-2-6
Bažantová I.Čeští národohospodáři v praktické hospodářské politice1999část knihy80-901872-2-6
Bažantová I.650 let UK a její Právnické fakulty1998článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Recenze1998článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Recenze1998článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Recenze1998článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Květoslav Růžička:Mezinárodní obchodní arbitráž1997článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Věcný rejstřík1997část knihy
Bažantová I.Mimosoudní řešení sporu1996článek v časopise1210-8278
Bažantová I.Základní právní předpis pro každého právníka1996článek v časopise2100-0765
Bažantová I.Bedrnová, E. - Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy1995článek v časopise1211-8278
Bažantová I.Král, B. - Hradecký, M.: Řízení režijních nákladů1995článek v časopise1211-8278

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111