Další součásti

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního je ze své povahy vědeckým pracovištěm zajišťujícím posudkovou a poradní činnost v oblasti práv k nehmotným statkům. V oblasti pedagogické pak nabízí studentům dva výběrové předměty - základní kurs práva duševního vlastnictví (dva semestry) a nově i jednosemestrální kurs mediálního práva. Ústav také garantuje kurs "IP Law" v rámci LL.M. studia a spolupracuje s Katedrou občanského práva, kde zajišťuje přednášky z oboru práva duševního vlastnictví v rámci povinného předmětu občanské právo.

Centrum zdravotnického práva (CZP) je pracoviště Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zřízené ke dni 1. července 2007. Úkolem CZP je zejména zabezpečení vzdělávací a vědecké činnosti v oblasti zdravotnického práva, dále pak zajišťování teoretického zkoumání a výuky zdravotnického práva pro studenty i akademické pracovníky univerzity, včetně popularizační činnosti ohledně normotvorby i aplikace práva v oblasti zdravotnictví. Děje se tak mimo jiné i koordinací spolupráce Právnické fakulty UK s dalšími součástmi univerzity i jinými osobami či institucemi. Koncepci základní výuky CZP realizují povinně volitelné předměty Zdravotnické právo I. (zimní semestr), Zdravotnické právo II. a Zdravotnické právo – případové studie (letní semestr), které svým obsahem odpovídají multidisciplinárnímu charakteru práva ve zdravotnictví. CZP se podílí také na výuce v rámci programu LLM a Erasmus.

Centrum právní komparatistiky (CPK) je pracovištěm Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které bylo zřízeno 1. října 2009. Posláním CPK je srovnávat základní právní instituty různých právních řádů s cílem odhalit přednosti a zápory té které úpravy a využít tyto poznatky i při přípravě české legislativy a její aplikaci v právní praxi. CPK se přitom soustřeďuje na soukromé a evropské právo.

Prioritním cílem rozmanitých aktivit Centra právních dovedností Právnické fakulty Univerzity Karlovy je rozvíjení praktických právních dovedností studentů a učitelů právnické fakulty. Centrum vzniklo v roce 2018 jako nástupce Mezioborového centra rozvoje právních dovedností po oddělení samostatného Centra mimosoudního řešení sporů.
Zaměřujeme se na inovaci již vyučovaných předmětů i na zavádění předmětů nových, které průběžně doplňují nabídku volitelných a povinně volitelných předmětů vyučovaných na PF UK. Soustředíme přitom svoji pozornost zejména na prakticky orientované předměty a na nové metody výuky (odborné praxe, předměty rozvíjející tzv. soft skills, především komunikační a presentační dovednosti), jakož i na předměty, které vznikají z potřeby rozvoje nových právních oborů (např. IT právo). Některé nové metody ve svých předmětech testujeme, abychom pak mohli své závěry sdílet se svými kolegy. Vedle vedení vlastních odborných praxí se podílíme na koordinaci všech fakultních praxí a nabízíme všem praxím administrativní i jinou pomoc, příklady dobré praxe a vzorové dokumenty (např. smlouvu o spolupráci s institucí zajišťující praxi, reflexní deník, zpětnovazební dotazník).
Ve výuce předmětů garantovaných centrem klademe důraz na interaktivitu a plné zapojení studentů. Nezapomínáme na teoretické znalosti, ale víc pozornosti věnujeme osvojování praktických zkušeností a dovedností. Příkladem rozvoje prakticky orientovaných předmětů může být zpřístupnění nových praxí pro studenty, organizace simulovaných soudních řízení a výuka argumentačních dovedností.
Další významnou oblast, které se věnujeme, představuje metodická a didaktická podpora poskytovaná vyučujícím a studentům doktorského studia, zaměřená především na osvědčené interaktivní metody výuky a základy právní didaktiky. Pořádáme interaktivní workshopy věnované didaktice práva, nabízíme individuální návštěvy vzdělávacího konzultanta v hodinách, shromažďujeme příklady dobré pedagogické praxe a podporujeme sdílení dobrých praxí mezi pedagogy jak v rámci fakulty a univerzity, tak v celostátním i mezinárodním měřítku.
Rádi bychom působili jako dobře fungující koordinační centrum, které je otevřené iniciativám vyučujících i studentů a dokáže pružně reagovat na požadavky nově se rozvíjejících oblastí práva i nových způsobů jeho výuky. Zkušenosti, ať už své vlastní či získané od našich českých i zahraničních kolegů, chceme zprostředkovávat všem vyučujícím i studentům Právnické fakulty UK.

 

 

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111