Další součásti

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního je ze své povahy vědeckým pracovištěm zajišťujícím posudkovou a poradní činnost v oblasti práv k nehmotným statkům. V oblasti pedagogické pak nabízí studentům dva výběrové předměty - základní kurs práva duševního vlastnictví (dva semestry) a nově i jednosemestrální kurs mediálního práva. Ústav také garantuje kurs "IP Law" v rámci LL.M. studia a spolupracuje s Katedrou občanského práva, kde zajišťuje přednášky z oboru práva duševního vlastnictví v rámci povinného předmětu občanské právo.

Centrum zdravotnického práva (CZP) je pracoviště Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zřízené ke dni 1. července 2007. Úkolem CZP je zejména zabezpečení vzdělávací a vědecké činnosti v oblasti zdravotnického práva, dále pak zajišťování teoretického zkoumání a výuky zdravotnického práva pro studenty i akademické pracovníky univerzity, včetně popularizační činnosti ohledně normotvorby i aplikace práva v oblasti zdravotnictví. Děje se tak mimo jiné i koordinací spolupráce Právnické fakulty UK s dalšími součástmi univerzity i jinými osobami či institucemi. Koncepci základní výuky CZP realizují povinně volitelné předměty Zdravotnické právo I. (zimní semestr), Zdravotnické právo II. a Zdravotnické právo – případové studie (letní semestr), které svým obsahem odpovídají multidisciplinárnímu charakteru práva ve zdravotnictví. CZP se podílí také na výuce v rámci programu LLM a Erasmus.

Centrum právní komparatistiky (CPK) je pracovištěm Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které bylo zřízeno 1. října 2009. Posláním CPK je srovnávat základní právní instituty různých právních řádů s cílem odhalit přednosti a zápory té které úpravy a využít tyto poznatky i při přípravě české legislativy a její aplikaci v právní praxi. CPK se přitom soustřeďuje na soukromé a evropské právo.

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností vzniklo v roce 2013 jako výzkumné pracoviště právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Prioritním cílem všech aktivit Mezioborového centra rozvoje právních dovedností je prohloubení teoretických a zejména praktických dovedností studentů Právnické fakulty UK v rámci oborů, které v důsledku svého specifického postavení či multioborového zaměření jsou obtížně uchopitelné v rámci výuky předmětů povinného základu.
Zaměřuje se především na prakticky orientované předměty a metody výuky (odborné stáže a praxe, předměty rozvíjející tzv. soft skills, především komunikační a presentační dovednosti) a na předměty, které vznikají z potřeby rozvoje nových právních oborů.
Příkladem rozvoje prakticky orientovaných předmětů může být zpřístupnění nových praxí pro studenty, organizace simulovaných soudních a rozhodčích řízení, výuka argumentačních dovedností a rozvoj celé sekce alternativních metod řešení sporů. Některé nové předměty magisterského studia jsou v rámci Mezioborového centra vyučovány v anglickém jazyce.
Další významnou činností Centra je metodická a didaktická podpora vyučujícím, zaměřená především na interaktivní metody výuky.
V rámci Centra spolupracují tři sekce: Centrum právních dovedností, Sekce alternativního řešení sporů a Sekce sportovního práva. Součinnost realizačního týmu je zajišťována ředitelem Mezioborového centra s administrativní podporou koordinátora.
 

 

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111