Česko-slovenská právnická soutěž 2016 úspěšně proběhla

 

Ve dnech 22. a 23. září 2016 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy probíhalo další soutěžní setkání studentů úspěšných ve fakultních kolech SVOČ právnických fakult Masarykovy univerzity, Univerzity Komenského v Bratislavě, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy.

Ve čtvrtek 22. září zahájil letošní ročník úvodním slovem předseda Rady SVOČ prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Všechny studenty, pedagogy a další hosty přivítal a úspěch v soutěži popřál děkan fakulty, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc..

S připomenutím začátků obnovené SVOČ a upozorněním na první konání mezinárodního soutěžního setkání se připojil prorektor Univerzity Karlovy a bývalý děkan prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Slova podpory pro podobná setkání a následující soutěžní dění vyjádřili hosté, představitele jednotlivých fakult.

Účastníky pozdravil také člen Akademického senátu Právnické fakulty UK, Michal Říha.

Všichni účastníci, hosté, představitelé fakulty měli možnost shlédnout vystoupení akrobatického rock and rolu souboru TASK Silueta Praha a na úvod rautu nahlédli do doby renesance prostřednictvím vystoupení taneční a šermířské skupiny IRIS. Raut, stejně jako další občerstvení pro sekce skvěle připravila menza Právnické fakulty pod vedením paní Michaely Hamplové.

V pátek 23. září 56 studentů bakalářského a magisterského studijního programu v 7 sekcích a 7 studentů doktorského studijního programu v jedné sekci obhajovalo své prací před téměř 40 pedagogy v komisích jednotlivých sekcí.

Na klidném průběhu se dále podílelo deset spoluorganizátorů z řad studentů různých ročníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Podle slov členů komisí výkony soutěžících byly vynikající a vyrovnané.

Po skončení soutěžního programu a projednání výsledků děkan fakulty a předseda Rady SVOČ v přítomnosti všech soutěžících, pedagogů, členů Rady SVOČ a představitelů kateder fakulty předali ocenění za umístění v sekcích.  

Děkan a prof. Šturma také na závěr poděkovali všem soutěžícím za reprezentaci a všem pedagogům, Radě SVOČ a přípravnému týmu za podíl na klidném a velmi příjemném průběhu soutěže.

 
UMÍSTĚNÍ STUDENTŮ PF UK
SEKCE A,B - Teorie práva, ústavní právo, lidská práva a společenskovědní aspekty
1. Vladimír Monček   Ekonomická analýza práva ako druh teleologického výkladu
3.   Jan Géryk           Lidská práva a disent v transatlantickém kontextu
SEKCE C,F - Evropské právo, mezinárodní právo veřejné, civilní proces, mezinárodní  právo soukromé
1. Lucie Škapová      Dočasný mechanismus relokace žadatelů o mezinárodní ochranu  aneb O lidech, číslech a pravomoci EU
2. Kateřina Heroutová  Amici Curiae – the Key to Promoting Human Rights in  International  Investment Arbitration? - práce v angličtině
3. Alžběta Kubitová   Právo na robotickou ruku  
SEKCE D - Soukromé právo (občanské hmotné, obchodní)
1. Anežka Janoušková  Rozsah a limitace odpovědnosti za ukončení vyjednávání o smlouvě bez spravedlivého důvodu
3. Aneta Bernardová    TRIPS-plus regulations of pharmaceuticals patents – Invention or  Innovation? - práce v angličtině
SEKCE E - Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo
1. Miroslava Balážová          Vybrané otázky veřejných softwarových licencí 
2. Zuzana Andreska (Holakovská)  Pojem solidarity v důchodovém pojištění ve světle judikatury Ústavního soudu: příklad sdíleného vyměřovacího základu manželů
SEKCE G - Trestní právo
1. Marek Dvořák         Rekognice osob a vady její realizace
SEKCE H - Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí
1. Petra Šmirausová   Daňové aspekty švarcsystému
SEKCE I - Římské právo, právní dějiny
3. Jan Beránek, Ondřej Šmat Omezování občanských práv a svobod na základě rasy ve světle internace amerických občanů japonského původu za II. světové války
SEKCE J - Soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů
1. JUDr. Martin Hobza          Účelově založené investiční fondy?
3. Mgr. Marie Zámečníková  Procedurální vady zákonodárného procesu jakožto důvod pro  zrušení zákona ústavním soudem

 

DĚKUJEME VŠEM ZA SKVĚLOU REPREZENTACI FAKULTY A OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111