Call for Papers: "Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy" – Praha, 29. 3. 2019

 

 

Call for Papers

"Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy"

 

Praha

29. března 2019


Mezinárodní konference na téma
„Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy"


Právnická fakulta Univerzity Karlovy


Svolávají:

Eszter Bodnár
Miluše Kindlová
David Kosař
Jana Ondřejková

 

Mezi tři pravděpodobně nejdůležitější pilíře liberální demokracie lze zahrnout vládu lidu spojenou s principem většiny, ale i s principem vlády na čas, ústavnost, tedy zejména dělbu moci a nezávislé soudnictví, a svobodu jednotlivce a společnosti jako jeden ze základních principů umožňujících pluralitu životních cest. Všechny tři pilíře mohou mít v různých společnostech do jisté míry různé významy, ale jejich kombinace a vzájemné propojení poskytují určitou záruku, že tyto významy nebudou rozbíjet liberální demokracii v politické komunitě jako takovou. Pokud se však některý z těchto pilířů výrazně změní nebo oslabí, může se míra této záruky výrazně snížit nebo dokonce zmizet. To, že k takovým důležitým změnám dochází, bylo patrné již během diskusí na úspěšné inaugurační konferenci Regionální kapitoly Mezinárodní společnosti veřejného práva pro střední a východní Evropu (ICON-S CEE) „Moc veřejného práva v 21. století", která se konala v Budapešti v dubnu 2018.

Tato výzva si klade za cíl navázat na předchozí diskuse k danému tématu a hodlá podnítit odborníky k úvahám o nových perspektivách nazírání na tradiční pojmy tvořící liberální demokracii a na výzvy, kterým tyto pojmy čelí v současné Evropě, včetně států její střední a východní části.

Vítáme příspěvky od odborníků všech stupňů – od vysokoškolských učitelů až po doktorandy (zejména ze středoevropského a východoevropského regionu) – zaměřené na jedno nebo více z následujících témat.

I. Lid, národní identita a občanství ve věku globalizace a regionalizace
II. Dělba moci a úloha jednotlivých ústavních orgánů na národní, evropské a mezinárodní úrovni
III. Svoboda ve veřejném i soukromém prostoru – nové výzvy, záruky a limity

 

JAK SE ZÚČASTNIT

Odborníky se zájmem o účast prosíme o zaslání abstraktu jejich příspěvku v angličtině (max. 500 slov) do 15. listopadu 2018, a to prostřednictvím tohoto formuláře: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhYy0cEjnbEFyblOLHU_gFkXmWwliV_r7QhEKs6Du5iXAz-Q/viewform

K tomu uvádíme, že podávat přihlášky mohou jen členové kapitoly ICON-S CEE (další informace naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWUHbgPZucsR0jhva4CCF5YbvulGMTqSgt1U_6bjh272AwRQ/viewform

Organizátoři konference provedou mezi abstrakty výběr, který bude všem odborníkům, kteří svůj abstrakt zaslali, oznámen nejpozději do 15. prosince 2018. Termín pro zaslání plné verze příspěvků (v angličtině) je stanoven na 15. února 2019. Příspěvky by neměly být delší než 10 000 slov (včetně poznámek pod čarou).

POPLATKY

Účast na konferenci není zpoplatněna. Účastníci jsou odpovědni za zajištění vlastního financování cestovních, ubytovacích a jiných vedlejších výdajů.

DOTAZY

Přímé dotazy týkající se této konference můžete zaslat organizátorům na:  ICONSCEE2019conference @ gmail.com.

SPONZOŘI

Jsme nesmírně vděční Právnické fakultě Univerzity Karlovy za podporu této konference.

O POŘÁDAJÍCÍCH INSTITUCÍCH

Iniciativa k vytvoření Mezinárodní společnosti veřejného práva vznikla v redakční radě I · CON – International Journal of Constitutional Law. Společnost byla oficiálně založena na inaugurační konferenci, která se konala 26. až 28. června 2014 ve Florencii v Itálii. Úspěšný formát inaugurační konference se opakoval na výročních zasedáních společnosti, které se konaly v New Yorku (2015), v Berlíně (2016), Kodani (2017) a Hongkongu (2018). Díky tomu vzrostl počet členů společnosti – dnes více než 1000 aktivních členů – a došlo k vytvoření jejích regionálních a národních kapitol. ICON-S vyzývá všechny zainteresované odborníky z oblasti práva i společenských věd, aby se formálně stali členy této společnosti. Další výroční konference společnosti se bude konat 1. až 3. července 2019 v Santiagu de Chile. Regionální kapitola ICON-S pro střední a východní Evropu byla založena v dubnu 2018 v Budapešti. Jejím posláním je prosazovat hodnoty ICON-S a zejména závazek k interdisciplinárnímu přístupu k veřejnému právu, který propojuje odborníky v oblasti ústavního, evropského, správního a mezinárodního práva s cílem lépe porozumět globálnímu a mezinárodnímu právnímu vývoji.

Univerzita Karlova je jednou z nejstarších evropských univerzit, založená v roce 1348. Právnická fakulta patří k jejím původním fakultám a pravidelně se řadí mezi nejlépe hodnocené právnické fakulty v České republice. Fakulta spolupracuje se širokým spektrem zahraničních právních škol a podílí se na mnoha výzkumných a vzdělávacích projektech na národní i mezinárodní úrovni.

Plná verze této výzvy, v anglickém jazyce, je dostupná zde: https://www.prf.cuni.cz/en/news/call-for-papers-%E2%80%99traditional-concepts:-new-perspectives-new-challenges%E2%80%99-prague-czech-republic-%E2%80%93-29-march-2019-1404058941.html

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111