BLC English and EU law course

Diploma in English and European Union Law

 

Dvouletý anglickojazyčný program úvodu do anglického práva a práva EU je organizován na PF UK ve spolupráci s British Law Centre. Program je na PF UK kreditován jako volitelný předmět v cizím jazyce "Introduction to English and European Union Law I.-IV." (každý dílčí volitelný předmět je ohodnocen 3 kredity). Zapisování do těchto předmětů probíhá administrativně na základě splnění podmínek přihlášení uvedených na webových stránkách British Law Centre: http://britishlawcentre.co.uk/courses/charles-university-prague/.

 

Pro více informací se můžete rovněž obrátit na kontaktní osobu na PF UK paní Marii Konečnou (konecna @ prf.cuni.cz).

 

Pro bližší informaci zde přidáváme popis kurzu a zkušenosti s ním od studenta PF UK, který v akademickém roce 2014/2015 absolvoval jeho první rok:

 

British Law Centre po několikaleté přestávce otevírá již podruhé v řadě na pražské Právnické fakultě University Karlovy intenzivní kurz anglického práva. Studenti i veřejnost tak mají příležitost prohloubit svou znalost právnické angličtiny a anglického práva pod vedením vyučujících z University of Cambridge. Výuka probíhá vždy jednou za cca. 3 týdny formou víkendových seminářů rozdělených do tematických celků. V prvním roce studia jde o anglický právní systém, smluvní právo, trestní právo či majetkové právo a trusty, v roce druhém o právo evropské, obchodní, právo duševního vlastnictví či právo mezinárodního obchodu. Seminář je rozdělen podle počtu zájemců do skupin, které se posléze dělí na drobnější debatní skupinky určené k intenzivnějšímu rozboru dané problematiky s vyučujícím. Výstupem z každého tematického celku je pak vypracování hodnocené eseje, ve které se aplikují nabyté vědomosti na konkrétní případy z praxe. Praktická aplikace vědomostí tvoří jádro kurzu, což ocení ti ze zájemců, kteří toto v běžném systému českých vysokých škol postrádají, případně by se rádi nadstandardně připravili na budoucí profesní život.


Celý kurz trvá 2 roky s možností jej o rok prodloužit například kvůli Erasmu či jiné překážce. Úspěšní absolventi obdrží Diploma in English and EU Law, kterým se chlubí mimo jiné i profesor Michal Bobek, generální advokát Evropského soudního dvora. Sám profesor Bobek o British Law Center říká: „Pro mě osobně to byl okamžik, kdy mě právo začalo bavit. Přidejte k tomu možnost naučit se a zdokonalit svou právní angličtinu, což je dnes naprostá nutnost pro každé právní povolání s mezinárodním přesahem, a máte recept na úspěšnou právní kariéru, a to jak ve své domovské zemi, tak i mimo ni.“ Kromě samotného Diplomu je zajímavým bonusem i 12 kreditů za absolvování kurzu, 6 za každý dokončený rok.


Závěrem je třeba říci, že se jedná o náročnější kurz, na kterém se po účastnících vyžaduje aktivní spolupráce a odevzdávání zadaných úkolů. Vzhledem ke zpoplatnění kurzu částkou 500 EUR plus 100 EUR fakultní poplatek za rok, autor doporučuje si patřičně rozmyslet, zda je vůle na kurz opravdu chodit a zda časové možnosti umožní splnit docházku i odevzdat všechna zadání včas, což je předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu a získání Diplomu. Suma se leckomu může zdát vyšší, nicméně myslím, že mohu mluvit i za ostatní účastníky kurzu, když řeknu, že nikdo nelituje vydaných peněz.

M. Š.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111