Annual European and Comparative Law PhD Workshop

 

Annual European and Comparative Law

PhD Workshop

(3. ročník)

 ***
Termín:           6. až 8. listopadu 2015  
Místo:             Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Organizují:     Česká společnost pro evropské a srovnávací právo s podporou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
***
Anotace:
Annual European and Comparative Law PhD Workshop má ambici nabídnout pro zainteresované mladé vědce fórum, na kterém mohou diskutovat svoje disertační projekty a probrat své problémy či překážky při formulování a psaní disertace. Workshop poskytne několika vybraným doktorandům studujícím na českých a slovenských univerzitách anebo v zahraničí právo či právní problematiku příležitost prezentovat výstupy jejich práce na odborném fóru specificky zaměřeném na psaní disertace, a to v odpovídající hloubce. Tyto výstupy budou vzápětí podrobeny detailní konstruktivní kritice ze strany jejich kolegů, stejně jako etablovaných výzkumných pracovníků a pedagogů. Diskuse nad jednotlivými pracemi či projekty bude dále doprovázena obecnými debatami o metodologii výzkumu a jednotlivých přístupech k právu. Celkovým cílem semináře tak je nabídnout vybraným doktorandům, kteří mají potenciál i zájem, možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí v mezinárodním srovnání. Leitmotiv celého workshopu je tedy jít do hloubky a zaměřit se na disertaci jako celek (namísto jednotlivých článků).
 
Formát a organizace:
Seminář je otevřen všem studentům doktorandského studia (prezenční či distanční forma) studujícím na českých, slovenských či zahraničních univerzitách. Jazykem semináře je čeština a slovenština (nicméně práce samotná může být i v angličtině). Všichni účastníci by měli být schopni číst a komunikovat jak česky/slovensky, tak anglicky.
 
Zájemci o účast na semináři zašlou nejpozději do 31. 8. 2015emailem na adresu info @ csesp.cz:
(1) krátký abstrakt (ne více jak 2.000 slov) práce, kterou by chtěli na semináři prezentovat, a
(2) svůj stručný životopis.
 
Aby byla zachována maximální zpětná vazba, ze zaslaných shrnutí vyberou organizátoři nejvýše 10 nejzajímavějších příspěvků.
Vybraní jedinci pak budou pozváni k účasti na semináři a k zaslání kompletní kapitoly (či dvou kratších kapitol) disertace a shrnutí celého projektu, a to do 17. 10. 2015 e mailem na stejnou adresu.


Zaslat je třeba:
(i) jednu či dvě kapitoly (v pracovní či konečné podobě) samotné disertace v celkovém rozsahu ne více jak cca 10 tisíc slov;
a
(ii) krátké shrnutí celého projektu v rozsahu 3-5 stran.
 
Shrnutí projektu musí mít následující strukturu:
- shrnutí v laickém jazyce ne delší než 200 slov,
- cíle projektu,
- vymezení projektu,
- hlavní výzkumnou otázku projektu, případně hypotézy projektu,
- použitá metodologie,
- v čem spočívá originalita projektu, nástin obsahu ostatních kapitol a
- krátký seznam klíčové literatury.
Úkolem shrnutí je seznámit účastníky workshopu s vaším disertačním projektem jako celkem, aby si mohli zasadit vámi prezentovanou kapitolu do kontextu celé práce a posoudit vhodnost vámi zvolené metodologie. Další zájemci z řad doktorandů mohou být v případě zájmu pozváni pouze k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu (nicméně s povinností věcné diskuse a aktivní účasti na semináři).
 
Disertační projekt/práce může oborově spadat do jakékoliv oblasti práva. Může se jednat také o práci z jiného oboru (politologie, sociologie, historie aj.), pokud se zabývá právní problematikou. Rozhodující je kvalita práce a její evropský či srovnávací přesah: práce, aÙ již v jakémkoliv oboru práva, musí mít ambici jít nad rámec prostého převyprávění zákona či shrnutí vybraných soudních rozhodnutí. Musí jít o kritický, analytický text. Jinak řečeno, evropský a/nebo srovnávací má být přístup, nikoliv nezbytně téma samotné práce.
 
Pokud bude doktorand přijat k účasti na semináři, po zaslání práce mu bude přidělen mentor.
Mentorem je v oboru zkušený akademik s relevantními publikačními zkušenostmi v Česku a zahraničí. Mentor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu a kritické poznámky k jeho projektu disertace a zaslané kapitole na semináři samotném.
Další úlohou mentora pak, v případě zájmu autora, bude napomoci publikaci práce na odpovídající úrovni.
Od všech účastníků semináře se nicméně očekává, že navštíví všechny prezentace a budou se aktivně zapojovat do debaty.
 
Účelem setkání je zprostředkovat širší výměnu, na které se budou podílet všichni účastníci, přičemž si rozšíří obzory mimo `tunelA vlastního oboru. Konečně naším cílem je nejen poskytnout příležitost k diskusi vědeckých výstupů, ale rovněž dát zainteresovaným právníkům šanci strávit pohromadě tři dny věnované ničemu jinému než `bavení se o všem možnémA souvisejícím s vašimi profesními zájmy, a to v rámci formálního programu i mimo něj. V ideálním případě by mělo dojít k vytvoření vazeb přesahujících trvání workshopu. 


PRŮBĚH SEMINÁŘE:

Seminář je třídenní. Začíná v pátek v poledne a končí v neděli v poledne. První odpoledne po krátkém úvodu proběhne první blok prezentací a kritická diskuse o jednotlivých pracích.

Druhý den dopoledne začne krátkým přednáškovým blokem o různých metodách výzkumu a psaní v právu. Odpoledne pak bude vyhrazeno pro druhý blok prezentací.

Závěrečné dopoledne třetího dne se zaměří na proces psaní disertace (aneb `od disertačních nápadů k publikované knizeA), na publikování v zahraničních časopisech a na to, jak postupovat při budování akademické kariéry.  
 
Pro diskusi každého projektu je vyhrazena minimálně jedna hodina. Začíná krátkým představením disertačního projektu i jeho potenciálních úskalí ze strany doktoranda v délce ne více jako deseti minut. Doktorand má pouze vyzvednout hlavní otázky svého projektu; není třeba opakovat obsah již zaslaných materiálů.
 
Předpokládá se, že všichni účastníci prostudovali zaslané materiály.
 
Na představení projektu reaguje mentor se svými poznámkami a podněty v délce cca 20 až 30 minut.
Následuje obecná debata se všemi mentory a ostatními účastníky.
 
Cílem je poskytnout konkrétní, kritickou, a také detailní zpětnou vazbu ohledně všech klíčových aspektů disertačního projektu: vhodnosti a relevance tématu, metodologie, východisek, hypotéz, proveditelnosti projektu, stejně jako, na základě zaslané kapitoly z disertace, otázek stylu a kvality psaného projevu. 
***
ORGANIZÁTOŘI: Michal Bobek, David Kosař, Robert Zbíral a Zuzana Vikarská.  
MENTOŘI: Marek Antoš; Michal Bobek; Kristián Csach; Libor Dušek; Bohumil Havel; Barbara Havelková; Jiří Kindl; David Kosař; Zdeněk Kühn; Jan Kysela; Pavel Molek; Hubert Smekal; Radim Polčák; Tomáš Richter; Robert Zbíral.  

 

(N.B.: Jedná se o seznam potenciálních mentorů; konkrétní mentor bude vybrán v závislosti na oborovém zaměření pro seminář vybraných příspěvků. Stejně tak mohou být v případě tematické / oborové potřeby přizváni mentoři další.)  

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111