Zůstali jste pod minimální bodovou hranicí pro přijetí ke studiu?

Zůstali jste pod minimální bodovou hranicí pro přijetí ke studiu?

Pokud jste nedosáhli minimální bodové hranice pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 a máte o studium programu Právo a právní věda zájem, zvažte prosím následující nabídku programu celoživotního vzdělávání (dále „CŽV“) podle § 60 zákona o vysokých školách, kterou pro Vás Právnická fakulta UK připravila.

Kurz CŽV, v jehož rámci se uskutečňuje program CŽV, je jednoroční a je tvořen předměty uvedenými v doporučeném průběhu studia pro 1. ročník magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2020/2021. Účastník CŽV je absolvuje spolu se studenty řádného studia. Úplata za kurz je 49.000,- Kč; bližší podmínky jsou upraveny smlouvou mezi zájemcem o program CŽV a Právnickou fakultou UK. Více informací najdete zde: https://www.prf.cuni.cz/kurz-czv/kurz-czv-2020-2021.

Na základě Podmínek kurzu, schválených Akademickým senátem PF UK, bude poté přijat ke studiu s prominutím přijímací zkoušky každý absolvent programu CŽV, který podá v příslušném roce přihlášku ke studiu, řádně splní všechny předepsané studijní povinnosti kurzu, získá šedesát kreditů do 30. června 2021, dosáhne ve vykonaných studijních povinnostech průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 (včetně hodnocení „neprospěl“) a podá žádost o přijetí ke studiu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ. LETOS SE TO POVEDLO 48 ÚČASTNÍKŮM KURZU!

Po kladném vyřízení žádosti a rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu budou úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání zařazeni do prvního ročníku a následně na základě podání žádosti o uznání úspěšně absolvovaných předmětů jim budou všechny povinnosti splněné v rámci programu CŽV uznány a budou pak zapsáni do druhého ročníku.

V případě, že budete mít o program CŽV zájem, podejte si prosím elektronickou přihlášku do kurzu CŽV; přihlašovat se můžete od 11. července do 9. září 2020, 24:00 hod. zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=6505

Odkaz pro podání přihlášky je dostupný pouze pro přihlášení, uchazečům, kteří podali přihlášku do magisterského studijního programu Právo a právní věda.

O zařazení do programu celoživotního vzdělávání rozhoduje děkan PF UK s přihlédnutím k výsledkům přijímacího řízení pro tento akademický rok. Zařazeni budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu ze strany PF UK, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021.

Počet míst v programu CŽV je omezen na 200 uchazečů. Sdělení o zařazení do kurzu CŽV spolu s informacemi o zápisu obdrží úspěšní uchazeči 10. září 2020 odpoledne na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do kurzu CŽV. Sdělení o nezařazení do kurzu bude obdobně zasláno uchazečům e-mailem, a to v průběhu druhé poloviny září 2020. Zápis do kurzu a podepsání smlouvy s uchazeči, kteří budou do kurzu zařazeni, proběhne 14. a 17. září 2020.