Sdělení děkana k výsledku přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

Sdělení děkana k výsledku přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení
 
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na základě doporučení přijímací
komise dne 10. 6. 2019
o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:
 
  1. Přijímacího řízení se letos účastní 2674 uchazečů, z toho 36 podle části D Podmínek. Národní srovnávací zkoušky absolvovalo 2542 uchazečů.
  2. Podle sestaveného pořadí má 650. uchazeč 177,3 bodu. Do pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří (A) absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, nebo (B) se podrobili modifikaci přijímacího řízení podle části C (ústní zkouška).
  3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku byla přiznána pouze za úředně ověřené dokumenty doručené na studijní oddělení do termínu 7. 6. 2019. Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formulář žádosti o bonifikaci bude zpřístupněn na adrese www.prf.cuni.cz v aktualitách týkajících se přijímacího řízení do magisterského studijního programu.
  4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude přijatým uchazečům zasláno elektronicky prostřednictvím Informačního systému UK, pokud si tuto možnost zaškrtli v přihlášce. Pokud ne, bude jim zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce uvedli jako doručovací. Zaslání rozhodnutí o přijetí je však podmíněno tím, že jste nám dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o řádném ukončení středoškolského studia.
  5. Rozhodnutí o nepřijetí je všem neúspěšným uchazečům zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce označili jako doručovací.
  6. V Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz  jsou zveřejněny v profilu každého uchazeče počet dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace. Jakmile uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách podat odvolání proti rozhodnutí děkana podle stanovených podmíneka přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku. Pro podání žádosti o bonifikaci a pro odvolání jsou v aktualitách přijímacího řízení PF UK ke stažení příslušné formuláře. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice pro přijetí 177,3 bodu.
  7. Informace o zápisu přijatých uchazečů je zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení na webu fakulty www.prf.cuni.cz .
          V Praze 10. 6. 2019                                                 prof. JUDr. Jan K u k l í k, DrSc. 

 

                                                                                                        děkan PF UK