Podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání

Podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání

Podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění)

Do kurzu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „PF UK“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na PF UK pro akademický rok 2020/2021, který se podrobil Národním srovnávacím zkouškám organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2019 do května 2020,
a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV), a zároveň doložil doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení). 

Podmínky kurzu:

1. Kurz je omezen kapacitními možnostmi PF UK na předpokládaných 200 účastníků (přijat bude i žadatel, který by dosáhl v Národních srovnávacích zkouškách stejného počtu bodů jako 200. žadatel v pořadí). Na účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty. Podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách „Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta“ (stát nehradí zdravotní ani sociální pojistné, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).

2. O zařazení do kurzu rozhoduje děkan PF UK na základě výsledků dosažených v příjímacím řízení pro akademický rok 2020/2021. Zařazeni budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu ze strany PF UK, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021. Sdělení o zařazení do kurzu CŽV (spolu s informací o zápisu do kurzu CŽV) obdrží úspěšní uchazeči ve čtvrtek 10. září odpoledne na mailovou adresu uvedenou v přihlášce do kurzu CŽV. Sdělení o nezařazení do kurzu CŽV obdrží uchazeči v druhé polovině září 2020 na mailovou adresu uvedenou v přihlášce do kurzu CŽV.

3. Kurz tvoří předměty uvedené v doporučeném průběhu studia pro 1. ročník magisterského studijního programu. Účastníci CŽV si zapíší tyto předměty: Občanské právo hmotné I, Státověda, Ústavní právo I, Teorie práva I a II, Římské právo a základy novodobého práva soukromého I a II, Historické základy českého práva I a II, Vývoj velkých právních systémů, Úvod do studia práva, jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů, Politologie, jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu, dvojici předmětů ze skupiny Jazykových povinně volitelných předmětů (např. Právnická angličtina I a II), jeden předmět ze skupiny Obecných povinně volitelných předmětů. 
Tento průběh studia bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek PF UK.

4. Účastník CŽV absolvuje předměty podle bodu 3 spolu se studenty magisterského studijního programu. 

5. O uskutečnění programu celoživotního vzdělávání je s účastníkem uzavřena smlouva. Na základě rozhodnutí o přijetí do kurzu CŽV zaplatí účastník za uvedený kurz Právnické fakultě částku ve výši 49 000 Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do čtvrtka 17. září 2020. 

6. Přijetí do kurzu nezakládá nárok na přijetí do prezenčního studia magisterského studijního programu Právo a právní věda. Účastníci kurzu usilující o přijetí do tohoto magisterského studijního programu na PF UK pro akademický rok 2021/2022 se musí podrobit přijímacímu řízení tak, že podají elektronickou přihlášku ke studiu nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené fakultou. 

7. V rámci kurzu CŽV budou na základě žádosti účastníkům kurzu uznány kontroly studia předmětů vykonané v předchozím kurzu CŽV v posledních 3 letech nebo v předchozím studiu na PF UK v posledních 6 letech, a to včetně dosažené klasifikace. Opakované uznání kontroly studia je vyloučeno. Uznávání kontroly studia předmětů v rámci CŽV se řídí Sdělením proděkana ze dne 28. 1. 2020.
 
8. O absolvování kurzu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku kurzu osvědčení a přehled vykonaných studijních povinností spolu s dosaženými výsledky.

9. Absolvent programu CŽV, který řádně splní všechny předepsané studijní povinnosti do 30. 6. 2021, dosáhne šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a který podá ve lhůtě stanovené fakultou přihlášku ke studiu pro akademický rok 2021/2022, bude přijat do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Po rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ bude úspěšným absolventům kurzu CŽV - na základě jejich žádosti o uznání kontrol studia předmětů a rozhodnutí o uznání kontrol studia předmětů - umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studijního programu. 

10. Bližší informace o kurzu CŽV budou průběžně zveřejňovány ve veřejné části internetových stránek PF UK. 

11. Doporučujeme případným zájemcům podat přihlášku do kurzu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na PF UK, aniž by čekali na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.

Termíny:

 • středa 9. září 2020 – poslední den pro podání elektronické přihlášky do CŽV pro akademický rok 2020/2021 (do 24 hod.; lhůta nebude prodlužována)
   
 • čtvrtek 10. září 2020 – zasedání přijímací komise, rozeslání sdělení úspěšným uchazečům o zařazení do kurzu CŽV s informacemi o studiu a o dalším postupu na mailovou adresu
  uvedenou v přihlášce do kurzu CŽV
   
 • pondělí 14. září 2020 v 9.00 hod. (místnost č. 120) – podpis smlouvy úspěšnými uchazeči, OSOBNÍ ÚČAST NEZBYTNÁ
   
 • čtvrtek 17. září 2020 v 9.00 hod. (místnost č. 120) – kontrola dokladu o zaplacení, předání podepsaných smluv, informace o organizaci výuky, zápisu předmětů, včetně ukázky SIS a způsobu zápisu; zápis do konkrétního semináře Úvodu do studia práva apod., OSOBNÍ ÚČAST NEZBYTNÁ
   
 • čtvrtek 1. října 2020 – zahájení akademického roku 2020/2021 a zimního semestru
   
 • úterý 29. září 2020 – zahájení výuky v zimním semestru (přednášky)
   
 • pondělí 5. října 2020 – zahájení výuky v zimním semestru (semináře a povinně volitelné předměty)