Jaké mám šance, když budu těsně pod čarou? Kurz celoživotního vzdělávání

Jaké mám šance, když budu těsně pod čarou? Kurz celoživotního vzdělávání

Vážení uchazeči o studium na Právnické fakultě UK,

             pokud jste nedosáhli minimální bodové hranice pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 a máte o studium oboru právo a právní věda zájem, zvažte prosím následující nabídku programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách, kterou pro Vás Právnická fakulta UK připravila.

             Program CŽV je jednoroční a obsah vyučovaných předmětů odpovídá předmětům prvního ročníku magisterského studijního programu. Cena za tento kurz je 49.000,- Kč a bližší podmínky jsou upraveny smlouvou mezi zájemcem o program CŽV a Právnickou fakultou UK. Více informací najdete zde 

            Na základě Podmínek kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program CŽV, schválených Akademickým senátem PF UK, bude přijat ke studiu s prominutím přijímací zkoušky každý absolvent programu CŽV, který podá v příslušném roce přihlášku ke studiu, řádně splní všechny předepsané studijní povinnosti kurzu, dosáhne šedesáti kreditů do 26. června 2020 a dosáhne ve vykonaných studijních povinnostech průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 (včetně hodnocení „neprospěl“). Po rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu budou úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání zařazeni do prvního ročníku, přičemž na základě jejich žádosti budou všechny splněné povinnosti v rámci programu CŽV uznány a budou zapsáni do druhého ročníku.

            O přijetí do programu celoživotního vzdělávání rozhoduje děkan PF UK s přihlédnutím k výsledkům přijímacího řízení pro tento akademický rok. Počet míst v programu CŽV je omezen na 200 uchazečů.

V případě, že budete mít o program CŽV zájem, vyplňte prosím přiložený formulář žádosti o přijetí do programu CŽV a zašlete na adresu Univerzita Karlova, Právnická fakulta, referát CŽV, nám. Curieových 7, 11640 Praha 1, nebo doneste do podatelny fakulty (adresa tamtéž).

Žádost o přijetí do programu CŽV je nutné na fakultu doručit do 6. 9.2019. Po tomto datu budou zaregistrovaní zájemci vyrozuměni písemně o přijetí/nepřijetí do programu CŽV.

                                                                                          Prof. JUDr. Jan K u k l í k, DrSc., v.r.

                                                                                                            děkan PF UK

 

Formulář žádosti ke stažení zde.

Doporučujeme případným zájemcům v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na PF UK, podat žádost o přijetí do kurzu CŽV bez čekání na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.