Hromadný zápis témat diplomových prací bude zahájen 11. listopadu 2019 ve 20:00

Hromadný zápis témat diplomových prací bude zahájen 11. listopadu 2019 ve 20:00

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracíme se zejména na studenty 5. a 4. ročníků, kteří doposud nemají zadané téma své diplomové práce. V případě, že nehodláte usilovat o zadání vlastního (individuálního) tématu diplomové práce, které musí schválit příslušný vedoucí katedry (individuální témata lze zadávat v průběhu celého akademického roku), potom je třeba, abyste věnovali pozornost hromadnému zápisu témat diplomových prací vypsaných katedrami, který začne  v pondělí 11. listopadu 2019.

Témata diplomových prací byla zveřejněna  ve studijním informačním systému dne 15. 10. 2019 v záložce Diplomové práce spolu se jmény vedoucích diplomových prací. Každé vypsané téma s uvedeným vedoucím diplomové práce si může zapsat pouze jeden student. V okamžiku, kdy si student zapíše dotyčné téma, je toto téma obsazeno a jiný student si jej již zapsat nemůže. Vzhledem k předpokladu, že o určitá témata bude mít zájem větší počet studentů, upravuje opatření děkana číslo 17/2017 pořadí, v jakém si studenti mohou témata diplomových prací zapisovat. Přednost při zápisu budou mít studenti 5. ročníku, přičemž budou rozděleni podle prospěchu do 4 vln, po nich budou následovat studenti 4. ročníků, opět rozdělení do 4 vln a nakonec si budou moci zapisovat témata diplomových prací studenti zbývajících ročníků.

Animace postupu při zápisu tématu diplomové práce, kterou pro Vás připravil vedoucí oddělení IT Ing. Potěšil, je dostupná na následujícím odkazu  zde.

Konkrétní harmonogram zápisu diplomových prací je následující:

  • 20:00  v první vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 1,5 včetně,
  • 20:15  ve druhé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,0 včetně,
  • 20:30  ve třetí vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,5 včetně,
  • 20:45  ve čtvrté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem nad 2,5,
  • 21:00  v páté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 1,5 včetně,
  • 21:15  v šesté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,0 včetně,
  • 21:30  v sedmé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,5 včetně,
  • 21:45  v osmé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem nad 2,5,
  • 22:00  v deváté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům zbývajících ročníků.

Jako kritérium pro rozdělení do vln je použit aktuální prospěchový průměr v okamžiku zápisu, kterým se rozumí celkový aritmetický studijní průměr za dosavadní studium. Tento prospěchový průměr je ve Studijním informačním systému v modulu „Výsledky zkoušek“ uvedený jako celkový průměr dle SZŘ a matematicky se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

Zápis témat diplomových prací bude ukončen ve 24:00 dne 18. 11. 2019

Po celou dobu, kdy bude probíhat zápis navržených témat, tj. od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 je možné volbu zapsaného navrženého tématu měnit nebo ji zrušit. Po ukončení zápisu potvrdí zadání příslušného tématu ve Studijním informačním systému Ing. Potěšil, který je fakultním koordinátorem pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací.  

Do 30 dnů od schválení žádosti Vám bude ve Studijním informačním systému zpřístupněn diplomový úkol. Do 60 dnů od převzetí diplomového úkolu je pak třeba, abyste se dostavili k Vašemu vedoucímu diplomové práce na první konzultaci. Na této konzultaci předložte návrh bližšího zaměření práce (s osnovou) a seznam výchozí literatury a dalších pramenů.

Věříme, že zápis diplomových prací prostřednictvím informačního systému proběhne hladce a umožní Vám, abyste si zvolili téma, které chcete skutečně zpracovávat.

 

S pozdravem

doc. PhDr. Marta Chromá Ph.D.
proděkanka pro magisterský studijní program a přijímací řízení

Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí oddělení informačních technologií  

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení