DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MGR. PROGRAMU

DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MGR. PROGRAMU

Přihlášku ke studiu můžete podat i zde

DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro ak. rok 2020/2021

Úředně ověřené materiály přijímacího řízení: ověřování dokumentů provádí notář, obecní úřad, Czech point – Česká pošta.

Vysvědčení o vykonané maturitní zkoušce: úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doručí na PF UK každý uchazeč jako doklad o ukončeném středoškolském vzdělání bez ohledu na to, jestli žádá nebo nežádá o bonifikaci.

Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení je základní podmínkou přijímacího řízení stanovenou zákonem

Uchazeč, který absolvoval vysokou školu, může doručit na adresu PF UK (nebo osobně do podatelny PF UK) úředně ověřený vysokoškolský diplom.

Termín pro doručení:

A. úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (nebo vysokoškolského diplomu)

  • ti, co maturovali dříve, než v roce 2020, doručí co nejdříve / obratem; bude-li vysvědčení s vyznamenáním, automaticky se do bodového zisku pro přijímací řízení započítá +5 bodů (bonifikace). Pokud uchazeč absolvoval přijímací řízení v předchozích 2 letech a doručil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo certifikátu z cizího jazyka, sdělí tuto skutečnost studijnímu oddělení po registraci přihlášky na e-mail: prijimacky@prf.cuni.cz
  • letošní maturanti: jakmile dostanete maturitní vysvědčení, pořídíte si jeho úředně ověřenou kopii, kterou na fakultu neprodleně zašlete - viz postup dole.

Pokud dostaneme vysvědčení do 11. června včetně (aby bylo možné tyto dokumenty zapracovat do podkladů pro zasedání hlavní přijímací komise, která se bude konat v pondělí 15. 6. 2020) a máte vyznamenání, automaticky se započte bonifikace.

Pokud termín 11.června nestihnete a budete mít nárok na bonifikaci, je nutné zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení spolu se žádostí o přiznání bonifikace - formulář žádosti, bude vyvěšen na webu fakulty v sekci "aktuality k přijímacímu řízení" od 15.6.2020 

B. úředně ověřená kopie certifikátu o složení jazykové zkoušky pro bonifikaci

Pokud dostaneme úředně ověřenou kopii certifikátu do 11. června včetně (aby bylo možné tyto dokumenty zapracovat do podkladů pro zasedání hlavní přijímací komise, která se bude konat v pondělí 15. 6. 2020), automaticky se započte bonifikace.

Pokud termín 11. června nestihnete, je nutné zaslat úředně ověřenou kopii certifikátu spolu se žádostí o přiznání bonifikace - formulář žádosti bude vyvěšen na webu fakulty v sekci "aktuality k přijímacímu řízení" od 15.6.2020

Uchazeč přijatý do řádného studia může být zapsán pouze v případě, že již doručil na studijní oddělení Právnické fakulty UK úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Kontrolu bonifikace za maturitní zkoušku s vyznamenáním, za vykonanou jazykovou zkoušku, za zkoušku MATEMATIKA+ nebo za umístění v celostátním kole SOČ může každý uchazeč provést v Informačním systému od 15. června 2020.

V případě informace ohledně doručení materiálů přijímacího řízení a připočtení bonifikace může uchazeč kontaktovat studijní referentku pro přijímací řízení na e-mail: krizovam@prf.cuni.cz.

MATERIÁLY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ může uchazeč/ka doručit:

a) POŠTOU na adresu

Právnická fakulta UK
studijní oddělení–přijímací řízení

nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

b) DO PODATELNY PF UK - vstupní hala PF UK vpravo;
pondělí – čtvrtek 9,00 – 15,00 hod., v pátek 9 - 13 hod.

• Upozorňujeme uchazeče, že podatelna PF UK převzetí dokladů potvrzuje pouze na předem připravenou a donesenou kopii