Zápis předmětů na letní semestr bude zahájen 6. února 2017 v 19.00 hod.

 
 
 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
obracíme se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci Vašeho zápisu předmětů do rozvrhu pro letní  semestr ak. roku 2016/2017, který začne v pondělí 6. února 2017 v 19:00 hod.
 
Jak víte, možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je také vázána na podmínku Vaší účasti v anketě (hodnocení výuky studenty v informačním systému). Do této chvíle (6.2.2017 16:00) se ankety zúčastnilo cca 2 402 studentů; ankety se do této chvíle nezúčastnilo cca 533 studentů, kteří budou mít možnost zapsat si předměty až v okamžiku, kdy se ankety zúčastní alespoň tím, že u každého předmětu v anketě zaškrtnou „nechci odpovídat“, nebo po uplynutí 7 dnů od okamžiku zahájení zápisu předmětů.
 
Kontrola toho, že jste řádně vyplnili anketu a budete si moci řádně zapsat předměty, je následující: těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu „Anketa“. Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.
 
Zápis opět proběhne ve dvou fázích:
 
1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;
2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 si budete moci zapisovat předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.
 
Druhá fáze zápisu bude opět rozdělena do tří „vln“:

1. V první vlně od 20:00 si budete moci zapsat ze skupiny obecných PVP nebo VP nejvýše 2 předměty podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder.
2. Ve druhé vlně od 20:30 si budete moci zapsat nejvýše 4 předměty (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno).
3. Ve třetí vlně zápisu, která začne v 20:40, bude limit pro zápis zrušen úplně.
Přesný rozpis jednotlivých „vln“ najdete zde.
 
Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla studia). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat. Často se však stává, že si v rámci předběžného zápisu zapisujete i předměty, na které nesplňujete prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti, a Vaším zápisem tak blokujete kapacitu těchto předmětů pro studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů provede studijní oddělení před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami. Výmaz předmětů s nesplněnými rekvizitami se bude týkat všech předmětů, které máte zapsány, tj. i těch, které jste si zapsali na jiných fakultách Univerzity Karlovy, a pro které nesplňujete rekvizity.
 
Podotýkáme, že v odůvodněných případech mohou být prominuty rekvizity stanovené pro zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného jak na naší fakultě, tak na jiné fakultě UK. K takovému dodatečnému zápisu s prominutím rekvizit je třeba podat písemnou žádost proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu (k tomu viz zápis předmětů). Žádost můžete podat i v případě, že předmět nemáte v tzv. předběžném zápisu. Bez ohledu na to, zda jste takovou žádost již podali nebo nepodali, však bude Váš předběžný zápis vymazán (pokud nebude předtím Vaší žádosti vyhověno).
 
Po skončení období zápisu jsou zápisy hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý. Od akademického roku 2015/2016 platí, že závazně zapsané předměty již není možné vymazat. Toto pravidlo se vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Závazně zapsaný  předmět bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, zdali jej splníte nebo nesplníte.
 
Před zápisem předmětů typu klauzurní práce věnujte pozornost informaci zde.
 
Prosíme, abyste při tvorbě svého rozvrhu vzali také na vědomí podmínky pro zápis do vyššího ročníku tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen POS):
 
A) Podle znění těchto předpisů, které je účinné již od akademického roku 2015/2016, je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:
• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.
 
B) Z čl. 3 POS přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.
 
Při zápisu do vyššího ročníku s účinností od akademického roku 2016/2017 již děkan postupuje výlučně podle Opatření děkana č. 2/2016, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. V souladu s tímto opatřením se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje: 
 
Pro postup do ročníku
kreditů za všechny VP
kreditů za VP
vyučované pouze na PF
2.
10
10
3.
19
19
4.
29
45
5.
38
60
6. - 10.
48
75
 
 
Abyste si mohli ověřit, zdali kredity, které můžete získat za Vámi zapsané předměty, budou stačit k Vašemu zápisu do dalšího ročníku, připravil pro Vás Mgr. Sojka níže uvedenou tabulku:
 
 
 
I když kredity nebudou započteny pro postup do dalšího ročníku, tj. i když nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.
 
C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů, které již byly zapsány opakovaně. 
 
Další informace, které se týkají otázek, jako jsou:
• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?
• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?
• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?
• Jak je to s hranicí 16 %? Znamená to, že VP nad tuto hranici si nemůžu zapisovat, resp. když si je zapíšu a absolvuji je, nebudou se mi za ně počítat kredity?
• Proč jsou z hlediska „kreditů“ výhodnější PVP před VP?
naleznete v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“
 
 
Pevně doufáme, že zápis proběhne v pořádku. V případě, že by v průběhu zápisu nastaly neočekávané technické problémy, budeme Vás neprodleně informovat o řešení nastalé situace.
 
S přáním úspěšného zápisu
 
Marta Chromá
 
Miroslav Sojka
 

 aktualizace 6.2.2017 16:08


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111