Elektronický zápis do dalšího ročníku probíhá

test2

 

 

... a potrvá do 27. září 2017

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rád bych Vás informoval o tom, že zápis do druhého a vyšších ročníků studia, který proběhne elektronickou formou, bude zahájen již 1. června ve 12:00 a potrvá do 27. září 2017 (24:00).

I v tomto akademickém roce bude platit, že studenti, kteří se nezapíší do vyššího ročníku, nebudou mít možnost zapisovat si předměty (do doby než se zapíší). Zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr však tentokrát proběhne již 18. 9. 2017 v 19:00, tedy ještě před ukončením termínu pro zápis do vyššího ročníku. Z toho plyne, že pokud nesplníte podmínky pro zápis do vyššího ročníku a nestihnete do 18. 9. 2017 být zapsáni do vyššího ročníku, nebudete mít možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku zápisu, ale až poté, kdy se do vyššího ročníku zapíšete. (Termín zahájení zápisu předmětů 18. 9. plyne z požadavku, aby byl dne 18. 9. 2017 zahájen zápis předmětů pro všechny studenty všech fakult UK).

Podrobnosti elektronického zápisu studentů do druhého a vyššího ročníku studia jsou stanoveny v opatření děkana č. 7/2015 (dále jen Opatření), které je dostupné pod tímto odkazem. Níže uvedené informace tak vycházejí především z tohoto opatření, jsou však strukturovány tak, aby Vám co nejvíce pomohly zorientovat se v nových pravidlech pro zápis do vyššího ročníku.
 

Jaké podmínky je třeba splnit pro zápis do vyššího ročníku?

 

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen POS)


A) Podle účinného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.


B) Z čl. 3 POS přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů, které již byly zapsány opakovaně.

Další informace, které se týkají otázek, jako jsou:

• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?
• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?
• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?
• Jak je to s hranicí 16 %? Znamená to, že VP nad tuto hranici si nemůžu zapisovat, resp. když si je zapíšu a absolvuji je, nebudou se mi za ně počítat kredity?
• Proč jsou z hlediska „kreditů“ výhodnější PVP před VP?

naleznete v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.
 

Jak mají postupovat studenti, kteří pro zápis do vyššího ročníku potřebují započíst kredity za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent?

Při zápisu do vyššího ročníku, který začne 1. 6. 2017 bude děkan postupovat výlučně podle Opatření děkana č. 2/2016, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. V souladu s tímto opatřením se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje:

ročník
kreditů za všechny VP
kreditů za VP
vyučované pouze na PF
2.
10
10
3.
19
19
4.
29
45
5.
38
60
6. - 10.
48
75

V případě, že budete žádat o započtení kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent, je nutné, abyste před podáním elektronické žádosti o zápis do vyššího ročníku zaslali svojí studijní referentce email se žádostí o toto započtení. V případě, že tento e-mail svojí studijní referentce nezašlete, nebudou Vám kredity započteny a nebudete tak ani zapsáni do vyššího ročníku.

Abyste si mohli ověřit, zdali kredity, které můžete získat za Vámi zapsané předměty, budou stačit k Vašemu zápisu do dalšího ročníku, připravil pro Vás Mgr. Sojka níže uvedenou tabulku: 

 

V této souvislosti podotýkám, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, tj. i když nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

 
Jak prakticky probíhá elektronický zápis?

Samotný elektronický zápis spočívá jednoduše v  tom, že stisknete tlačítko „Podat žádost“ ve webovém rozhraní SIS. Předtím však ještě musíte provést kontrolu, že máte dostatečný počet získaných kreditů a máte splněny opakovaně zapsané povinné předměty, a splňujete tak podmínky pro zápis do dalšího úseku studia (abyste žádost nepodával(a) zbytečně). Stiskem tohoto tlačítka také závazně potvrdíte, že všechny položky v aplikaci „Osobní údaje“ odpovídají skutečnosti, že je hlavně správně vyplněn kontaktní e-mail (aby s Vámi mohla fakulta komunikovat).

 

1. Z toho důvodu je třeba jako první krok zvolit v informačním systému v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Kontroly v menu Žádost o kontrolu Váš ročník a stisknout Proveď. Tím provedete kontrolu počtu získaných kreditů a splnění opakovaně zapsaných povinných předmětů.

2. Jako druhý krok je třeba zkontrolovat, zda všechny položky v modulu Osobní údaje odpovídají skutečnosti a zda je správně vyplněn kontaktní e-mail. V případě změny jména, příjmení, nebo adresy trvalého bydliště prosím kontaktujte studijní referentku.

3.      Teprve jako třetí krok v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Kontroly stisknutím tlačítka Podat žádost skutečně požádáte o postup do dalšího ročníku.

4. Na tomto základě Vaše studijní referentka nejpozději do 7 pracovních dnů od podání žádosti ověří splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku a zapíše Vás do vyššího ročníku (od 10. 7. do 27. 8. tato lhůta pro vyřízení žádosti neplyne). Skutečnost, že jste byl(a) zapsán(a) do vyššího ročníku, se prakticky projeví v tom, že se Vám v IS zobrazí text: „Příští rok (2017/18): studuje od 01.10.2017, X. ročník“.

5. Poté, co budete elektronicky zapsáni do vyššího ročníku, Vám na požádání potvrdí Vaše studijní referentka vytištěné potvrzení o studiu s uvedením akademického roku, ve kterém jste se zapsal(a) ke studiu do vyššího ročníku, a vydá Vám kupón k průkazu ISIC. Potvrzení o studiu si sami vytiskněte v modulu Osobní údaje. Studijní oddělení však již nebude potvrzovat zápis do vyššího ročníku v indexu.

6. Jestliže jste nesplnil(a) podmínky pro zápis, zašle Vám Vaše studijní referentka e-mailovou zprávu, ve které Vám sdělí, že jste nebyl(a) zapsán(a), a důvody, proč tomu tak je. V informačním systému se pak zobrazí v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce KontrolyVýsledek kontroly referenta/ky: nesplnil datum. V takovém případě je nutné, abyste po splnění stanovených podmínek znovu podal(a) žádost prostřednictvím SIS o postup do dalšího ročníku.

7. Pokud se stane, že do 7 pracovních dnů od podání žádosti ve webovém rozhraní SIS nedošlo k Vašemu převedení do nového studijního stavu a zároveň jste ani nebyl(a) e-mailem informován(a) o tom, že jste nesplnil(a) podmínky pro zápis, kontaktujte prosím neprodleně e-mailem svou studijní referentku a vedoucího studijního oddělení.

8. Podrobný návod na provedení elektronického zápisu, který pro Vás zpracoval vedoucí oddělení PPT Ing. Stanislav Potěšil, naleznete pod tímto odkazem.

 

Kdy začíná a kdy končí elektronický zápis?

Žádost o postup do dalšího ročníku je možné podat od 1. 6. do posledního dne zkouškového období v akademickém roce, tj. do 27. 9. 2017. Žádost je možné podat po celé toto období, avšak od 10. 7. do 27. 8. se staví plynutí lhůty 7 pracovních dní pro vyřízení Vaší žádosti.
Zároveň podotýkám, že pokud Váš zápis závisí na úspěšném absolvování některého předmětu, je zapotřebí, aby ke dni podání žádosti byl tento předmět nejen úspěšně absolvován, ale zároveň musí být také výsledek řádně zapsán v informačním systému.

 

Je možné i po zápisu do vyššího ročníku skládat zkoušky a další studijní povinnosti?

I po zápisu do dalšího ročníku však můžete plnit dosud nesplněné studijní povinnosti, a to až do konce zkouškového období akademického roku. Tyto studijní povinnosti budou zapsány stále v rámci dosavadního ročníku, protože zápis do dalšího ročníku je účinný vždy až od dalšího akademického roku.

 

Mohou si studenti, kteří se nezapsali do vyššího ročníku, zapisovat předměty do rozvrhu?

Studenti, kteří se nezapíší do vyššího ročníku, nebudou mít možnost zapisovat si předměty do rozvrhu ve vyšším ročníku (do doby než se zapíší). Zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr však tentokrát proběhne již 18. 9. 2017 v 19:00, tedy ještě před ukončením termínu pro zápis do vyššího ročníku. Z toho plyne, že pokud nesplníte podmínky pro zápis do vyššího ročníku a nestihnete do 18. 9. 2017 být zapsáni do vyššího ročníku, nebudete mít možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku zápisu, ale až poté, kdy se do vyššího ročníku zapíšete. (Termín zahájení zápisu předmětů 18. 9. plyne z požadavku, aby byl dne 18. 9. 2017 zahájen zápis předmětů pro všechny studenty všech fakult UK).

 

Je možné požádat o zápis v náhradním termínu?

Jestliže nepodáte žádost o zápis v SIS nejpozději poslední den zkouškového období v akademickém roce, můžete se do vyššího ročníku ještě zapsat v náhradním termínu zápisu, který bude zahájen 29. 09. 2017, a ukončen po uplynutí 10 pracovních dnů od zahájení náhradního zápisu, tj. 16. 10. 2017. O zápis v náhradním termínu můžete požádat prostřednictvím SIS, nebo se k náhradnímu zápisu můžete dostavit osobně (nebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na této plné moci nemusí být úředně ověřen).

 

Co se stane, když se nezapíše ani v náhradním termínu zápisu?

Jestliže se nezapíšete ani v náhradním termínu zápisu, bude Vám studium ukončeno.

 

Je možné přeskočit ročník, tj. zapsat se během jednoho období zápisu i do vyššího, než bezprostředně následujícího vyššího ročníku?

Podle čl. 3 odst. 7 Opatření je takové přeskočení možné, jestliže student současně splnil níže uvedené podmínky, tj.:
a) dosáhl počtu kreditů, který dosahuje minimálního počtu kreditů pro zápis do tohoto dalšího vyššího ročníku,
b) není povinen opakovaně si zapsat nesplněné povinné předměty v bezprostředně následujícím ročníku,
c) po elektronickém zápisu do bezprostředně následujícího ročníku osobně podal na studijním oddělení svojí studijní referentce písemnou žádost o zápis do následujícího vyššího ročníku.

 

Je třeba doručit na studijní oddělení vyplněný a podepsaný evidenční list studenta?

 

Vyplnit a vlastnoručně podepsat evidenční list musí pouze ti studenti, kteří jsou povinni dostavit se osobně k zápisu na studijní oddělení (tj. zejména studenti, kteří se zapisují do prvního ročníku a studenti po přerušení studia). V případě elektronického zápisu se evidenční list nevyplňuje ani neodevzdává.

 

Na koho se elektronický zápis do vyššího ročníku vztahuje a naopak nevztahuje?

Elektronický zápis do dalšího akademického roku se vztahuje pouze na studenty, kteří studují magisterský studijní program Právo a právní věda a zapisují se do dalšího ročníku studia (nikoli tedy do prvního ročníku).

Elektronický zápis se však nevztahuje na studenty, kteří byli přijati ke studiu a zapsáni do prvního ročníku na základě absolvování kurzu celoživotního vzdělávání. Tito studenti budou do druhého ročníku zapsáni automaticky poté, co jim budou na základě jejich žádosti uznány splněné povinnosti předepsané pro postup do druhého ročníku.

Elektronický zápis se stejně tak nevztahuje na studenty, kteří se zapisují ke studiu po přerušení studia. Tito studenti se musí osobně dostavit ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o přerušení studia na studijní oddělení, kde absolvují zápis do dalšího ročníku formou individuální kontroly a listinného zápisu.

Studenti, kterým byl udělen individuální studijní plán s rozložením plnění studijních povinností (dále jen ISP), nejsou povinni zapisovat se do dalšího ročníku, protože jejich ročník je obvykle rozložen na dva akademické roky. Studenti s ISP se tak obvykle zapisují do vyššího ročníku teprve poté, kdy skončí jejich rozložený ročník, tj. po uplynutí lhůt určených ISP.

Jestliže však studenti s ISP splní všechny podmínky pro zápis do vyššího ročníku před skončením lhůt podle ISP, mohou podat elektronickou žádost o zápis do vyššího ročníku. Jestliže budou do vyššího ročníku zapsáni, ISP s rozložením studijních povinností zaniká.

Studenti, kterým již běží lhůta pro splnění 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky (uzavřené studium) se do vyššího ročníku již nezapisují.
 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

s ohledem na zahájení zápisu předmětů dne 18. 9. 2017 Vám všem doporučuji, abyste zápis do vyššího ročníku neodkládali a provedli jej pokud možno co nejdříve v okamžiku, kdy pro to splníte podmínky. Včasným podáním žádosti o zápis do vyššího ročníku vytvoříte sobě i studijnímu oddělení dostatečnou časovou rezervu pro vyřešení případných problémů.


S pozdravem

Karel Beran
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111