Státní rigorózní zkouška (JUDr.)

Informace o státní rigorózní zkoušce na Právnické fakultě

 
Adresa:           Univerzita Karlova, Právnická fakulta
                      nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Telefon           221 005 210
E-mail:            stehnova @ prf.cuni.cz

 
Dokumenty naleznete zde.
 
Poplatky:
a)    5500 Kč – za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky
b)    5000 Kč – za využívání služeb konzultací, knihovny PF UK a používání zařízení a informačních technologií
c)    3000 Kč – poplatek v případě podání žádosti o uznání disertační práce za práci rigorózní; poplatek je splatný do 60 dnů od kladného rozhodnutí komise pro státní rigorózní zkoušky
 
Banka:                         Komerční banka
Účet:                           86-8986130237
Kód banky:                   0100
IBAN:                          CZ5601000000868986130237
SWIFT:                        KOMBCZPPXXX
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:          112
Specifický symbol:         rodné číslo uchazeče
 
Platbu lze prokázat:
ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou (příjmovým dokladem potvrzeným bankou), nebo kopií platebního příkazu (písemnou nebo zaslanou elektronicky).
 
Splatnost:
Poplatky ad a), b) jsou splatné do 60 dnů ode dne podání přihlášky, ad c) do 60 dnů ode dne uznání. O uznání zašle fakulta uchazeči písemné sdělení.
 
Cílem státní rigorózní zkoušky je získání titulu JUDr. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí – obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky, která následuje bezprostředně po obhajobě.
 
Státní rigorózní zkoušku je možno vykonat z jednoho z uvedených tematických okruhů:
 
·         České a československé právní dějiny
·         Evropské právo
·         Finanční právo
·         Mezinárodní právo soukromé
·         Mezinárodní právo veřejné
·         Občanské právo hmotné
·         Občanské právo procesní
·         Obchodní právo
·         Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
·         Právo k nehmotným statkům a právo autorské
·         Právo životního prostředí
·         Římské právo
·         Správní právo
·         Teorie práva
·         Trestní právo hmotné a procesní
·         Ústavní právo
Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Termíny konání zkoušek jsou zveřejňovány v SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby (anonymní přístup).
 
Přihláška
 
k rigorózní zkoušce se podává na zvláštním tiskopisu, který lze stáhnout z webových stránek fakulty. Formát přihlášky je přeložený arch A3, jiný formát nebude akceptován. Při vytištění jednotlivých stran přihlášky musí být dodržena velikost tisku po celé straně A4. Tiskopis přihlášky lze výjimečně obdržet na studijním oddělení.
 
Přihlášky se přijímají průběžně. Přihlášku lze podat v úředních hodinách studijního oddělení, v podatelně Právnické fakulty nebo zaslat poštou. Po prokázání zaplacení poplatků obdrží uchazeč elektronickou poštou potvrzení o podání přihlášky a údaje potřebné pro přihlášení do Studijního informačního systému.
 
Jméno konzultanta uvádí v přihlášce uchazeč, který se rozhodl přijmout nabídku služeb. V takovém případě je nezbytné, aby konzultant projevil svůj souhlas s touto funkcí a názvem rigorózní práce a připojil svůj vlastnoruční podpis a datum na evidenčním listu přihlášky. Konzultanty mohou být profesoři, docenti a odborní asistenti Právnické fakulty a odborníci schválení podle § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách vědeckou radou fakulty. Seznam externích odborníků je k nahlédnutí na studijním oddělení.
 
Přílohy přihlášky:    absolventi studia na vysoké škole v ČR a), b), c)
                                 absolventi studia na vysoké škole v zahraničí a), d)
 
a) vyplněný Evidenční list (odevzdává každý uchazeč; v případě přijetí nabídky konzultací se odevzdává Evidenční list s podpisem konzultanta)
b) úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu v oboru „právo“ podle zákona č. 172/1990 Sb., nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb. ve studijním oboru „právo“
c) úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (osvědčení) o státní zkoušce v oboru (studijním programu) „právo“
d) úředně ověřená kopie dokladu o provedené nostrifikaci ukončeného právnického vzdělání na zahraniční vysoké škole podle vyhlášky MŠMT ČR č. 476/1990 Sb., nebo úředně ověřená kopie osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ve studijním programu „právo“ podle §§ 89-90 zákona č. 111/1998 Sb.
 
Rigorózní práce
 

Rigorózní práce se odevzdává ve třech vyhotoveních. Alespoň jedno z nich musí být v pevné vazbě. Práce se odevzdává na studijním oddělení u referentky pro rigorózní zkoušky.

Rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tematiky. Úprava rigorózní práce je obdobná jako u diplomové práce, pokud není výslovně stanoveno jinak. Rigorózní práce musí obsahovat titulní stránku, prohlášení, seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů a obsah. Rozsah rigorózní práce je minimálně 100 normostran vlastního textu. V rigorózní práci musí být uveden název práce v jazyce práce a jeho překlad do anglického jazyka, její shrnutí (resumé) v anglickém jazyce v rozsahu nejméně jedné normostrany (normostrana rovná se 1800 znaků včetně mezer) a seznam jednoho až tří klíčových slov v jazyce práce a jejich překlad do anglického jazyka (na poslední straně práce).Kromě uvedeného musí práce obsahovat abstrakt v českém a anglickém jazyce v doporučené délce 1 – 2 odstavců, maximální rozsah abstraktu je 2500 znaků včetně mezer.
 
Přístup do informačního systému
 
U nově podaných přihlášek obdrží uchazeč přihlašovací údaje v e-mailové zprávě o podání přihlášky, u přihlášek podaných dříve je třeba požádat o vydání přihlašovacích údajů Výdejní centrum průkazů UK.
 
Odevzdání rigorózní práce
 
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací stanoví Opatření děkana č. 12/2014. Práce je považována za odevzdanou, pokud uchazeč odevzdal obě podoby práce. Jako první se odevzdává elektronická verze. Kromě tří vkládaných souborů (řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky) je třeba upravit záznam o práci (napsat klíčová slova česky a anglicky) a potvrdit vložení.
 
Vydávání diplomů na promoci
 
Přihláška na promoci se podává referátu pro rigorózní řízení nejpozději do 14 dnů od vykonání státní rigorózní zkoušky.

 

Vydávání diplomů bez promoce
 
Diplomy lze vyzvednout bez promoce vždy až po uskutečněné promoci. Bližší informace zasílá fakulta poštou.
 
Termíny promocí
 
Promoce se konají dvakrát v kalendářním roce zpravidla v měsících dubnu a listopadu. Vydávání diplomů bez promoce probíhá také dvakrát v roce v návaznosti na termíny promocí. Termíny promocí v akademickém roce 2016/2017 jsou 22. 11. 2016 a 20. 4. 2017.
 
 
Aktualizace ke dni 23. 1. 2017
 
  

 

 

Za design a funkčnost odpovídá webmaster.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111