Juridikum pořádá od 8.9.2017 kurz Právo mezinárodních smluv pro právní praxi

test6

 

Garanti kurzu:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK), doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (člen katedry mezinárodního práva PF UK)

Kurz je určen:
vedoucím pracovníkům a právníkům působícím v oblasti veřejné správy

Cíl studia:
Seznámit účastníky se základy práva mezinárodních smluv, a to jak z hlediska mezinárodního práva, tak vnitrostátního, zejména ústavního, práva. Absolventi kursu by měli znát, jakými pravidly (práva mezinárodního i českého) se řídí uzavírání mezinárodních smluv, jejich vstup v platnost, výklad a aplikace. Důraz bude kladen na objasnění účinků mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu ČR. V neposlední řadě půjde o rozlišení mezinárodních smluv od jiných dohod (kontraktů) se zahraničním subjektem.

Organizace studia:
Celkový rozsah kurzu je 24 hodin výuky rozdělených do tří soustředění.

Termín konání:
8., 9. a 10. 11. 2017

Obsahová náplň:

Pojem mezinárodní smlouvy a smluvní právo (mezinárodní a české)

Mezinárodní negociace a sjednávání mezinárodních smluv

Podmínky pro vstup smlouvy v platnost

Prozatímní provádění mezinárodních smluv

Režim výhrad a výkladových prohlášení k mnohostranným smlouvám

Důvody neplatnosti, skončení a suspendování mezinárodních smluv

Výklad mezinárodních smluv

Jiné kontrakty než mezinárodní smlouvy, otázka rozhodného práva (doložka o volbě práva)

Doložky o řešení sporů

Vnitrostátní provádění mezinárodních smluv a jejich přímá závaznost v ČR

Mezinárodní smlouvy a právo EU

Shrnutí, dotazy a závěr

Forma výuky:
Přednášky, panelové diskuze. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli a odborníky z praxe.

Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 12 000,- Kč

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111