Podmínky pro přijetí ke studiu 2017/2018

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
do magisterského studijního programu oboru právo a právní věda na PF UK pro akademický rok 2017/2018 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) schválené akademickým senátem Právnické fakulty UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu Právnické fakulty UK

 

A. Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském neděleném studijním programu na PF UK 

B. Způsob hodnocení a přiznání bonifikace

C. Modifikace přijímací zkoušky

D. Přijetí po absolvování programu CŽV

E. Odlišné podmínky pro přijetí

F. Počet přijatých uchazečů

G. Přijetí na základě rozhodnutí děkana v prvním stupni

H. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

I. Podání přihlášky ke studiu a způsob doručování

PŘÍLOHA: Pravidla pro přiznání bonifikace za standardizované zkoušky z cizích jazyků

 

A. Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském neděleném studijním programu na PF UK

1.   Splnění podmínek pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda se neověřuje přijímací zkouškou, nýbrž výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2016 do května 2017, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).
2. Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2017.
3.   Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:
Obecné studijní předpoklady (OSP)                                               koeficientem 1,25
Základy společenských věd (ZSV)                                                  koeficientem 0,75
Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.
 
1.   Celkově dosažený počet bodů rozhodující pro přijetí uchazeče ke studiu bude dán součtem uchazečových bodů z nejlepšího výsledku z Národních srovnávacích zkoušek přepočteného výše uvedeným koeficientem a bodů přidělených v rámci bonifikace za maturitní zkoušku s výsledkem prospěl/a s vyznamenáním a státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka od úrovně B2 včetně podle Evropského referenčního rámce.
2.   V přijímacím řízení se zohledňují výsledky maturitní zkoušky s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ s připočtením 5 bodů.
3. Za maturitní zkoušku, skládající se (od r. 2011) ze státní a školní části, je možné udělit 5 bodů, pokud celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním zahrnuje obě části maturitní zkoušky.
4.  Za maturitu s vyznamenáním vykonanou ve Slovenské republice. Po roce 2004 podle příslušných vyhlášek MŠ SR bude výsledek maturity přepočten:
(a) V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština bez ohledu na úroveň:
           i.    v externí části maturitní zkoušky: 100%-90% … známka 1; 89%-70% … známka 2; 69%-50% ... známka 3; 49%-33% ... známka 4; 32%-0% … známka 5;
           ii.     v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100%-90% ... známka 1; 89%-70% … známka 2; 69%-50% ... známka 3; 49%-25% ... známka 4; 24%-0% ... známka 5.
(b) V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň se známka určí z percentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu v bodě i. v externí části.
(c) Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek za jednotlivé části zkoušky, zaokrouhlený standardním způsobem na celé číslo.
5.   V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně obtížnosti B2 včetně podle Evropského referenčního rámce). Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat státní zkoušky. Za předložené certifikáty z cizího jazyka lze získat až 10 bodů:
(a) 5 bodů bude započteno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012;
(b) 5 bodů bude započteno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v příloze těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.
6.   Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou po 1. 6. 2007 včetně.
7. Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v příloze těchto podmínek přijímacího řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást.
8.  Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení (přiznání bonifikace) vykonány nejpozději 1. 6. 2017 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.
9. Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána.
10.  Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je v příloze, která je součástí těchto podmínek.
 
V případě, kdy uchazeč požádá o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č.9/2013) poté, co podá do 28. 2. 2017 včetně přihlášku ke studiu, může děkan na základě této individuální žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV). Termín konání ústní přijímací zkoušky pro tyto uchazeče je v pátek 2. června 2017, náhradní termín je v pátek 30. června 2017.
 
Absolvent programu CŽV, který řádně do 30. 6. 2017 splní všechny předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty), dosáhne šedesáti kreditů a průměru u výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a který podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2017/2018 do 28. 2. 2017 včetně, bude přijat do magisterského studijního programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ. 
 
1.    Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů do magisterského studijního programu právo a právní věda, studijního oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen PF UK), kteří absolvovali část studijního programu právo a právní věda na vysoké škole v České republice nebo ekvivalentní studijní program (nebo jeho část) v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění).
2.     Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že splnění podmínek pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda se neověřuje výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o.
3.      Odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří
(a)    absolvovali část magisterského studijního programu právo a právní věda na PF UK a studium jim bylo ukončeno,
(b)   absolvovali část magisterského studijního programu právo a právní věda a aktuálně studují magisterský studijní program právo a právní věda na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK.
4.       Uchazeč může být přijat pouze, pokud
(a)    řádně podal přihlášku ke studiu a zároveň
(b)   nejpozději 28. února 2017 doručil na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o neověřování podmínek pro přijetí výsledkem NSZ organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. Je-li uchazeč studentem jiné VŠ doručí také potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu právo a právní věda úředně potvrzený studijním oddělením své vysoké školy.
5.       Nelze přijmout uchazeče,
(a) který absolvoval část magisterského studijního programu právo a právní věda na PF UK, pokud od doby, kdy uchazeč přestal být studentem takového programu, uplynulo více než 5 let;
(b) který absolvoval část magisterského studijního programu právo a právní věda na PF UK, pokud byl již v minulosti přijat ke studiu na PF UK bez ověření podmínek pro přijetí výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ);
(c) pokud nedosáhl v předchozím studiu studijního aritmetického průměru maximálně 2,00 včetně reprobací.
6.       O žádosti uchazeče z jiné vysoké školy lze rozhodnout
(a) pokud splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia v magisterském studijním programu právo a právní věda na své vysoké škole;
(b) až poté, co předloží potvrzení o uzavření 1. ročníku a úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností vydané studijním oddělením příslušné fakulty (univerzity). V případě rozhodnutí o přijetí na PF UK nastupuje přijatý uchazeč vždy do 1. ročníku.
7.      O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise, která k tomuto účelu zasedá 6. dubna 2017. Uchazeč, který nebyl ke studiu přijat na základě splnění těchto odlišných podmínek, se může účastnit Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a jeho výsledky budou započteny podle části A výše.
8.    Akademický senát PF UK může na návrh děkana omezit počet přijímaných uchazečů na základě těchto odlišných podmínek; takový návrh předloží děkan akademickému senátu PF UK ve lhůtě podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
 
1.   Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek pro přijetí výsledkem NSZ, na základě ústní zkoušky a na základě přijetí podle odlišných podmínek v části E výše je 650 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 650. místě.
2.   Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, může děkan snížit bodovou hranici pro přijetí tak, aby počet skutečně zapsaných dosáhl počtu 600.
3.   Zápis přijatých uchazečů se koná ve dnech 19. – 22. června 2017 a náhradní zápis 6. září 2017. Uchazeči přijatí po tomto datu budou zapsáni ke studiu individuálně.
 
1.   Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno všem uchazečům, kteří splní podmínky pro přijímací řízení.
2.   Dodání úředně ověřených kopií dokladů rozhodných pro přiznání bonifikace bonifikace po termínu zasedání přijímací komise děkana PF UK bude zohledněno pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formuláře žádostí budou zpřístupněny v aktualitě přijímacího řízení do magisterského studia od 13. června 2017 na webové stránce PF UK.
3.   V tomto termínu budou v Informačním systému PF UK zveřejněny i výsledky Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2016 do května 2017, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV); bude uveden získaný percentil přepočtený příslušným koeficientem na bodové hodnocení a započítaná přiznaná bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku od úrovně B2 příslušného uchazeče.
4.   Termín pro odevzdání úředně ověřených kopií dokladů rozhodných pro přijetí ke studiu a pro přiznání bonifikace za maturitní zkoušku s výsledkem prospěl/a s vyznamenáním a za zkoušku z cizího jazyka je na základě Opatření rektora UK č. 4/2016 limitováno dnem 20. října 2017. Termín je určen zejména pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 29. září 2017 rozhodnuto, a pro uchazeče, kterým bude vysvědčení o vykonání standardizované jazykové zkoušky vyhotoveno a doručeno až v pozdějším termínu.
 
1.   Podle Řádu přijímacího řízení UK (Příloha 5 Statutu UK) o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu může uchazeč požádat rektora buď sám, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zvoleného zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc.
2.  Odvolání je možné podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno.
3.   Odvolání se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal.
 
1.   Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2017/2018 je v souladu s Opatřením rektora č. 4/2016 stanoven na 28. února 2017.
2.   Přihlášky je možné podat v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na adrese www.prf.cuni.cz nebo www.cuni.cz, nebo v papírové podobě v termínu od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017.
3.  Součástí přihlášky ke studiu je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení bez ohledu na to, zda uchazeč žádá o bonifikaci za maturitní zkoušku. Tato součást přihlášky se doručuje v listinné podobě. Pokud je uchazeč již absolventem vysoké školy, může předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.
4.   Pokud uchazeč žádá o bonifikaci jazykové zkoušky od úrovně B2, je přílohou přihlášky úředně ověřený doklad o vykonání zkoušky z cizího jazyka. Doručuje se v listinné podobě.
5.   Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku dříve než v roce 2017, doručí na fakultu co nejdříve po podání přihlášky ke studiu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně úředně ověřenou kopii vysvědčení o jazykové zkoušce, žádají-li o bonifikaci.
6.   Pokud uchazeč absolvoval přijímací řízení již v předchozích letech a doručil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo certifikátu z cizího jazyka, může tuto skutečnost sdělit studijnímu oddělení po registraci přihlášky na e-mail: office @ prf.cuni.cz.
7.   Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku a skládat státní nebo mezinárodní zkoušku z cizího jazyka ve školním roce 2016/2017, doručí příslušné doklady o vykonání maturitní zkoušky, resp. zkoušky z cizího jazyka, na PF UK před zasedáním hlavní přijímací komise děkana PF UK, která se bude konat 12. června 2017. Pro zpracování bonifikací před zasedáním přijímací komise děkana PF UK je nutné doručit příslušné doklady do 8. června 2017 včetně.
8.  Pokud nebudou úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení prokazujícího celkové hodnocení maturitní zkoušky prospěl/a s vyznamenáním nebo úředně ověřené vysvědčení o jazykové zkoušce doručeny do 8. června 2017 včetně, bude bonifikace zohledněna v rozhodnutí děkana v 1. stupni na základě žádosti o bonifikaci, jejíž formulář bude zpřístupněn 13. 6. 2017 na webové stránce PF UK.
9.   Doručování listinné podoby přihlášky a úředně ověřených dokumentů pro přijímací řízení:
(a)   Poštou na adresu:
Právnická fakulta UK
studijní oddělení – přijímací řízení
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
(b)   Osobně v podatelně fakulty: pondělí-čtvrtek 9:00-16:00; pátek 9:00-15:00 (od září do června); pondělí-pátek 9:00 - 14:00 (v červenci a srpnu).
(c)    Vhozením do schránky pro přijímací řízení umístěného u dveří č. 2 na studijním oddělení v přízemí budovy PF UK.
 
 
V přijímacím řízení lze získat bonifikaci na základě předložení osvědčení o složení standardizované zkoušky z cizích jazyků s těmito pravidly:
1.   V přijímacím řízení lze uplatnit mezinárodně uznatelné vysvědčení o složení standardizovaných zkoušek z cizích jazyků, které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. Minimální úroveň je B2 podle Evropského referenčního rámce (společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy).
2.  Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z výše uvedených cizích jazyků na úrovní B2 a vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky.
3.   V rámci státní maturity složené v letech 2011 a 2012 se uznává zkouška z výše uvedených cizích jazyků na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“.
4.   Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány v rozmezí od 1. června 2007 do 1. června 2017 včetně.
5.  Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace doporučuje fakulta doručit na adresu: Právnická fakulta UK v Praze, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 8. června 2017. Přiznaná bonifikace tak bude započítána do celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení, které bude posuzovat hlavní přijímací komise 12. června 2017. Bonifikace na základě dokumentů dodaných po zasedání hlavní přijímací komise bude zohledněna pouze na základě žádosti, jejíž formulář bude zveřejněn na webové stránce fakulty 13. června 2017.
6.   Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským, ale které jsou uvedeny v Přehledu zkoušek pro přidělení bodů (viz dále). Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit.
7.  Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií je směrodatný seznam středních škol uvedený v příloze Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015. Seznam je přiložen na konci tohoto dokumentu. 
8.   Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy: The English College in Prague - Anglické gymnázium; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014/2015 a později, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protožeformálně je IB dodatek k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou.
9.  IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International), italština (Baccellierato Internacionale) v regionech s italštinou jako úředním jazykem a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka.
 
 • FCE - First Certificate in English
 • IELTS 5,5 – 6,4
 • BEC 2 - The Business English Certificate 2
 •  STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
 • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
 • TOEFL paper 513 - 549
 • TOEFL CB 183-212
 • TOEFL iBT 65-78
 • TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English - advantage (B2)
 • TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2
 • TELC - B2 English for Technical Purposes
 • TESA - Test of English for Studies Abroad 42-49
 • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator (City&Guilds)
 • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator LanguageCert
 • Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2 Vantage
 • Pearson PTE General Level 3
 • Pearson PTE Academic 42 – 58 bodu
 • Zkouška z angličtiny na vyšší úrovni obtížnosti sprospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

Úroveň C1-C2

 • IELTS 6,5 – 9
 • CAE - Certificate in Advanced English
 • CPE - Certificate of Proficiency in English
 • BEC 3 - The Business English Certificate 3
 • CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade
 • STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
 • TESA - Test of English for Studies Abroad 50-60
 • TOEFL paper 550-677
 • TOEFL CB 213-300
 • TOEFL iBT 79-120
 • Pitman Higher Intermediate (Level 2)
 • Pitman Advanced (Level 3)
 • Pearson PTE General Level 4, 5
 • Pearson PTE Academic 59 - 90 bodu
 • International ESOL and Spoken ESOL – Expert (City&Guilds)
 • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery (City&Guilds)
 • International ESOL and Spoken ESOL – Expert LanguageCert
 • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery LanguageCert
 • ILEC – International Legal English Examination (Cambridge)
 • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská
 • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)
 • maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
 • diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě
 

Němčina

Úroveň B2

·      TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch Plus Deutsch B2

·      Goethe-Zertifikat B2

·      ÖSD – (dosud Mittelstufe Deutsch) - B2

·      TestDaf TDN 3- (B2)

·      Zertifikat Deutsch für den Beruf B2

·      Goethe – Zertifikat B2

·      BULATS B2

·      státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)

·       STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)

·      Zkouška z němčiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

 Úroveň C1-C2

·      TELC (The European Language Certificates) Deutsch C1

·      TELC (The European Language Certificates) Deutsch C2

·      ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung

·      ÖSD Zertifikat C1- (dosud Oberstufe Deutsch)

·      ÖSD Zertifikat C2 - Oberstufe Deutsch C1

·      ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch

·      DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

·      PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

·      GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom (bis 2011 einschließlich)

·      Goethe-Zertifikat C1

·      Goethe-Zertifikat C2 (= GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom)

·      TestDaf TDN 4 (C1)

·      TestDaf TDN5 (C1)

·      STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)

·      DWD – Diplom/Zertifikat C2/Wirtschaftssprache Deutsch

·      WD - Wirtschachftssprache Deutsch

·      DSD - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK

·      BULATS C1

·      BULATS C2

·      státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)

·      maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

·      diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

·      státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

 

 Úroveň B2

·      DELF B2 – Diplôme d´études en langue française (Ministere de l´éducation)

·      DL - Diplôme de Langue Française B2 (Alliance française)

·      DFP affaires B2 – Diplôme de français professionnel Affaires B2(Chambre de commerce et d´industrie de Paris)

·     DFP juridique B2 – Diplôme de français professionnel juridique B2 (Chambre de commerce et d´industrie de Paris) Dříve: CFJ - Certificat de français juridique

·      DEF (B2): Diplôme d’études françaises (univerzitní diplom)

·      CFJ - Certificat de français juridique

·      DFP Secrétariat B2 - Diplôme de français professionnel Secrétariat B2

·      TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificat Supérieur de Français

·      STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)

·      státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)

·      Zkouška z francouzštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

 

Úroveň C1-C2

 

·     DALF - Diplôme approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) (Ministère de l´éducation)

·      DS - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes

·      DHEF - Diplôme de Hautes Etudes Françaises (Alliance française)

·      DSEF - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes C2 (Alliance française)

·      DSEF C2++: Diplôme supérieur d’études françaises (vydává Université Paris-Sorbonne)

·      DAEF (C1): Diplôme approfondi d’études françaises (univerzitní diplom 3. stupně)

·      DFP affaires C1 – C2 - Diplôme de français professionnel Affaires C1- C2(Chambre de commerce et d´industrie de Paris)

·      DSLCF Diplôme supérieur langue et culture française (Alliance française)

·      STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)

·      státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) z francouzštiny

·      maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

·      diplom o absolvování oborového studia francouzštiny (romanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

      státní jazyková zkouška speciální - tlumočnická, překladatelská

 

        Základní státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška základní)

        Všeobecná státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)

        Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška speciální)

        Maturitní zkouška z italštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

        Zkouška z italštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

        Diplom o absolvování oborového studia italštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě

        TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato Superiore d'Italiano

        PLIDA (Progetto Italiano Dante Alighieri) : úrovně B2, C+, C2

        CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - Università per Stranieri di Siena

          i.       CILS 2: obtížnostní stupeň : B2

          ii.       CILS 3: obtížnostní stupeň : C1

          iii.       CILS 4: obtížnostní stupeň : C2

        CELI (Ceriticato di lingua italiana) – Università per Stranieri di Perugia

          i.       CELI 3: obtížnost B2

          ii.       CELI 4: obtížnost C1

          iii.       CELI 5: obtížnost C2

 

Španělština

        Základní státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška základní)

        Všeobecná státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)

        Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška speciální)

        Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce

       Zkouška ze španělštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

        Diplom o absolvování oborového studia španělštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě

        TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato de Espanol para relaciones profesionales

        Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), organizuje univerzita v Salamance a Instituto Cervantes.

          i.          Diploma Básico obtížnostní stupeň : B2

          ii.          Diploma Superior obtížnostní stupeň : C2

      Certifikáty za španělského jazyka garantované Madridskou obchodní a průmyslovou komorou (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid)

           i.          Certificado Básico de Español de los Negocios - obchodní španělština základní B2

           ii.          Certificado Superior de Español de los Negocios - obchodní španělština vyšší C1

           iii.          Diploma de Español de los Negocios - obchodní španělština C2

           iv.          Certificado Básico de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch základní B2

           v.          Certificado Superior de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch vyšší C1

           vi.          Certificado Básico de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví základní B2

           vii.          Certificado Superior de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví vyšší C1

 

Ruština

       Základní státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška základní) Všeobecná státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)

       Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška speciální)

       Diplom o absolvování oborového studia ruštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě

       Zkouška z ruštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

       TELC (The European Language Certificates) - B2 (Certificate in Russian Plus)

      Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka pořádané MSU M. V. Lomonosova, Sanktpetěrburskou státní univerzitou, Ruskou univerzitou družby národů a Státním institutem ruského jazyka A. S. Puškina (certifikované Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání a vědy Ruské federace) a dále certifikovaná zkouška vykonaná v Ruském středisku vědy a kultury v Praze (ve spolupráci s MSU M. V. Lomonosova) v následujících úrovních:

ТРКИ / ТORFL-2 (B2 dle Evropského referenčního rámce)

ТРКИ / ТORFL-3 (C1 dle Evropského referenčního rámce)

ТРКИ / ТORFL-4 (C2 dle Evropského referenčního rámce)

 

Základní předpisy

1.   Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia, č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007, Věstník MŠMT sešit 2/2008.

2.   Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015 – viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vydani-dodatku-c-2-k-pokusnemu-overovani-vyuky-v-bilingvnich-1

Bilingvní gymnázia – seznam MŠMT platný k 30. září 2016

1.       Gymnázium Písek Komenského (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francouzským společenstvím Belgie); adresa: Komenského 89, 397 01 Písek; ID: 108054071; MATURITA SLOŽENÁ NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ R. 2014 (od šk. roku 2014-15 již nemá status bilingvního gymnázia).

2.       Gymnázium Olomouc – Hejčín (česko-anglické třídy zřízené ve spolupráci s Velkou Británií); adresa: Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc – Hejčín; RED_IZO 600016927

3.       Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, příspěvková organizace (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo); adresa: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11; RED_IZO 600010554

4.       Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci s Rakouskem); adresa: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo; RED_IZO 600015700

5.       Gymnázium, Praha 8, Ústavní (česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií); adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8; RED_IZO 600005992

6.       Klasické a španělské gymnázium, Brno – Bystrc (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc; RED_IZO 600013863

7.       Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.; adresa: U Uranie 14, 170 00 Praha 7; RED_IZO 600005551

8.       Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice; RED_IZO 600008088

9.       Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Hladnovská 35/1332, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava; RED_IZO 600017494

10.    Gymnázium, Olomouc, Čajkovského; (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc; RED_IZO 600016935

11.    Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Hellichova 3/457, 118 00 Praha 1 – Malá Strana; RED_IZO 600004589

12.    Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Budějovická 680, 140 00 Praha 4; RED_IZO 600005348

13.    Slovanské gymnázium, Olomouc, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc; RED_IZO 600016943

14.    Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Žižkova 55, 616 00 Brno; RED_IZO 600013626

15.    Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Nám. Frant. Křižíka 860, 390 30 Tábor; RED_IZO 600008801

16.    The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. adresa: Sokolovská 320, 190 00 Praha 9 – Vysočany; RED_IZO 600006140

17.    Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, (česko-španělské třídy) adresa: Opavská 21, 312 00 Plzeň, RED_IZO 600009548

Maturitní vysvědčení z bilingvního gymnázia musí být opatřeno kódem a názvem oboru vzdělání: 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce

Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na školách The English College in Prague - Anglické gymnázium; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School ve šk. roce 2014-2015 a následujících, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením s kódem oboru 79-41-K/610 v případě The English College in Prague - Anglické gymnázium, a kódem oboru 79-41-K/81 v případě PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Nebude-li IB předložen spolu s maturitním vysvědčením, nelze bonifikaci za cizí jazyk přiznat 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111