UNCE konference "Státní občanství a související otázky" - 27. března

x

 

Státní občanství a související otázky
v kontextu vývoje lidských práv
 
mezinárodní konference věnovaná
20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství
 
 
27. března 2017
 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 
místnost č. 117
 
Program konference
 
Blok I – Teoretické otázky občanství
moderátor: prof. Šturma 
 
9:00 – 9:30
 
registrace účastníků
9:30 – 10:00
Prof. Šturma
Úvodní slovo koordinátora VCLP projektu UNCE
10:00 – 10:15
Dr. Ondřejek
Státní občanství a autonomie práva
10:15 – 10:30
Dr. Ondřejková
Střety právních a politických aspektů státního občanství – vybrané příklady
10:30 – 10:45
Dr. Mrázek
Úloha státní příslušnosti a otázky státního občanství v mezinárodním právu
10:45 – 11:00
 
diskuze
11:00 – 11:15
 
přestávka
 
Blok II – Občanství ve vnitrostátním právu
moderátor: doc. Balaš
 
11:15 – 11:30
Dr. Hřebejk
Dvojí občanství a bezpečnost státu
11:30 – 11:45
Dr. Kryska
Vývoj vzájemného vztahu občanství, azylu a uprchlictví v českém právu
11:45 – 12:05
Dr. Honusková a
Dr. Kindlová
Odnímání státního občanství, nebo jeho alternativy?
12:05 – 12:20
Dr. Kandalec
Rozkladová judikatura
12:20 – 12:45
 
diskuze
12:45 – 14:00
 
přestávka na oběd
 
Blok III – Regionalismus a občanství
moderátor: Dr. Honusková
 
14:00 – 14:15
Doc. Scheu
Práva a povinnosti unijních občanů ve světle čl. 20 Smlouvy o fungování EU
14:15 – 14:30
Dr. Šmigová
Regionalizmus a štátna príslušnosť v
ludskoprávnom kontexte
14:30 – 14:45
Dr. Tymofeyeva
Právo na občanství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
14:45 – 15:00
Mgr. Červeňáková
Právo na občanství v globálním kontextu
15:00 – 15:15
Mgr. Arbet
Idea židovského štátu a právne postavenie arabských občanov Izraela
15:15 – 15:30
 
diskuze
15:30 – 15:45
 
přestávka
 
Blok IV – Státní občanství v kontextu obecného mezinárodního práva
moderátor: Dr. Lipovský
 
15:45 – 16:00
doc. Lantajová
Štátne občianstvo pri sukcesii štátov
16:00 – 16:15
Dr. Trávníčková
Státní občanství jako štít proti cíleným sankcím?
16:15 – 16:30
Mgr. Svoboda
Podmínka státního občanství
pro výkon diplomatické ochrany při ochraně lidských práv
16:30 – 16:45
Mgr. Urbanová
Problematika státního občanství v
souvislosti s definováním pojmu investor v bilaterálních úmluvách o ochraně investic
16:45 – 17:00
 
diskuze
17:00 – 17:15
Prof. Šturma
Závěrečné slovo koordinátora VCLP projektu UNCE
17:15 –
 
číše vína
 
Změna programu vyhrazena.
 
Příspěvky z konference budou zveřejněny formou kolektivní monografie nebo jiným způsobem. Příspěvky budou přijímány do 27. května 2017, a to na adrese: tymofeya @ prf.cuni.cz.
 
Pokyny pro účastníky konference:
Prosíme o respektování stanovené délky příspěvků, která činí maximálně 15 minut. Vždy na závěr tematického bloku následuje diskuze. V diskusi je možné vystoupit s připomínkou v délce maximálně 3 minut a otázkou v délce 1 minuty.
 
Pokyny pro autory:
 
Předpokládaná délka příspěvků má činit cca 10-15 normostran (1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer). Prosím o zaslání příspěvků ve formátu Word s typem písma Times New Roman. Řádkování: 1,5. Velikost písma: 12. Zarovnání textu zleva i zprava. Nový odstavec prosím označujte odsazením pomocí tabulátoru. Nepoužívejte prosím číslování stran ani záhlaví. Citační norma bude upřesněná.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2016

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111