Letní turisticko-ústavněprávní seminář "Aktuální problémy demokracie" - 30. 7.-5. 8.

x

 

Letní turisticko-ústavněprávní seminář
 
Aktuální problémy demokracie
(Liptovský Mikuláš, 30. července 5. srpna 2017)
 
 • Seminář je určen pro studenty Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva či politologii.
 • Program semináře tvoří referáty a diskuse vývoji ústavních principů, institutů a norem zvláště přiloženého seznamu témat. Počítáme s krátkým vystoupením (5 až 15 minut, dle libosti) každého účastníka. V doprovodném programu budeme turisticky putovat po okolních Západních a Nízkých Tatrách i po atrakcích na ještě nižším niveau.
 • Seminář se koná ve dnech 30. července 5. srpna 2017 Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši (http://ilm.uniza.sk/). Náklady spojené s ubytováním v zásadě hradí fakulta, jistou míru spoluúčasti však nelze vyloučit.
 • Přihlásit se je možné do 12. května 2017 na e-mailové adrese wintr @ prf.cuni.cz. V přihlášce je třeba si zvolit téma a připojit jedno- až dvoustránkový abstrakt ústního vystoupení včetně hlavní teze a seznamu literatury. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto abstraktů provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita abstraktu, nikoli jejich pořadí. Témata se nerezervují, tématický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Též je možné navrhnout vlastní téma. Vybraní účastníci zašlou do 25. července 2017 aktualizovaný abstrakt.
 • Výstupem ze semináře bude sborník prací, ve kterém budou nejlepší příspěvky otištěny.
 • Pro podrobnější informace kontaktujte Jana Wintra (míst. 333,2, e-mail wintr @ prf.cuni.cz) či Marka Antoše (míst. 126, e-mail: antos @ prf.cuni.cz). Semináře se zúčastní, jako již tradičně, doc. Jan Kysela.
 
Nabídka tematických okruhů
 
 1. Co je a co není liberální demokracie?
 2. Krize tradičních politických stran
 3. Vnitrostranická demokracie: proč a jak
 4. Demokracie v rozdělené společnosti
 5. Většinová a konsensuální demokracie
 6. V čem naše demokracie (ne)navazuje na antickou?
 7. „Vetokracie“: Je demokracie efektivní systém?
 8. Ústavní soud jako protidemokratická instituce?
 9. Koncept reprezentativní vlády
 10. Deliberativní demokracie: jak ji zajistit?
 11. Plebiscitní césarismus
 12. Je referendum ideálem přímé demokracie?
 13. Jak nastavit pravidla referend?
 14. Participativní rozhodovací procesy
 15. Propojení politické a ekonomické moci
 16. Mediální moc a demokracie
 17. Lex Babiš: Jaká omezení střetu zájmů jsou legitimní?
 18. Státní regulace médií
 19. K čemu demokracie potřebuje parlament?
 20. Význam druhé komory pro demokracii
 21. Parlamentní kultura jako faktor kvality demokracie
 22. Význam opozice pro demokracii
 23. Role opozice v judikatuře Ústavního soudu
 24. Výhody a rizika transparentnosti v demokracii
 25. Problémy demokracie ve vybraném státě (např. Polsku,
 26. Maďarsku, Turecku, USA)
 27. Vývoz demokracie
 28. Platí kantovská teze, že liberální demokracie spolu neválčí?
 29. Důvěra v demokracii
 30. Koncept smíšené vlády
 31. Jak je důvěra v elity důležitá pro demokracii?
 32. Význam demokratické legitimity pro státní orgány
 33. Demokratické vládnutí a nezávislé správní úřady
 34. Volba soudců?
 35. Kdo je lid?
 36. Lidská práva jako omezení demokracie
 37. „Humanrightismus“ jako ohrožení demokracie?
 38. Koncept tekuté demokracie
 39. Internet v demokracii: dobrý sluha, ale zlý pán
 40. Co znamená „rozhodování většiny dbá ochrany menšin“?
 41. Co jsou podstatné náležitosti demokratického právního státu?
 42. Je rigidní ústava demokratická?
 43. Obranyschopná demokracie
 44. Suverenita lidu a suverenitu parlamentu
 45. Význam vertikální dělby moci pro demokracii
 46. Omezuje dělba moci demokracii?
 47. Demokratický deficit Evropské unie?
 48. Mezinárodní závazky jako omezení vůle lidu
 49. Populismus jako podstata, nebo ohrožení demokracie?
 50. Proměny veřejného prostoru a demokracie
 51. Lobbying a demokracie
 52. Krize hodnot jako příčina krize demokracie, nebo krize demokracie jako příčina krize hodnot?
 53. Význam občanského aktivismu pro demokracii
 54. Vzkvétá demokracie?
 55. Doktrína politické otázky
 56. Judikatura k některému z výše uvedených problémů
 
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111