Mezinárodní konference "Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?" PROGRAM KE STAŽENÍ

 

V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2015, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

se dne 11. června 2015 uskuteční na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,

pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí

a za podpory advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

mezinárodní konference na téma

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?

 

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE


Cílem konference je otevřít široký odborný diskurz nad přínosy, deficity a limity atypických forem zaměstnání.

Diskuse by měla být zaměřena na rozličné otázky problematiky atypických zaměstnání v kontextu jejich ústavněprávních, pracovněprávních, občanskoprávních, obchodněprávních, ale případně i správněprávních a trestněprávní aspektů a na možný další směr rozvoje atypických forem zaměstnávání zejména z pohledu subjektů pracovněprávních vztahů a sociálních partnerů. Prostor bude věnován i vhledu do zahraničních právních úprav a diskusi nad tamními instituty v této oblasti a jejich potenciálem pro zdejší prostředí. Hlavními osou jednání bude otázka přínosu prekérních forem zaměstnávání pro trh práce v kontextu nezbytných sociálních jistot zaměstnanců.

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení z a do angličtiny bude zajištěno. Výstupem z konference bude sborník - kolektivní monografie přednesených příspěvků, jakož i připravených a příp. nepřednesených příspěvků účastníků konference. Formát příspěvku a s ním související informace jsou uvedeny v příloze této pozvánky.

V této souvislosti si Vás dovoluji oslovit s nabídkou účasti na předmětné konferenci na aktivní. V případě aktivní účasti se předpokládá příspěvek/aktivní vystoupení k tématu v jednom z jednacích jazyků v délce do 20 minut a dodání příspěvku do konferenčního sborníku nejpozději do dne 1. června 2015.

Samozřejmě jste srdečně zváni k účasti na konferenci i v případě, že se rozhodnete aktivně na ní nevystoupit.

Termín pro přihlášení aktivních účastníků konference je stanoven do 30. května 2015.

Termín pro přihlášení ostatních účastníků konference je stanoven do 5. června 2015.

Z kapacitních důvodů je počet účastníků konference omezen na 100 přihlášených. Přihlášení lze provést zprávou elektronické pošty na e-mailovou adresu konferencepp @ email.cz nebo písemnou formou na adresu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze k rukám JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D.

Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
hlavní řešitel projektu

 

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?
Formát konferenčního příspěvku

- Konferenční příspěvek je třeba zaslat nejpozději do 1. června 2015.

- Konferenční příspěvek se zasílá ve formátu .doc, .docx nebo ve srovnatelném formátu.

- Konferenční příspěvek muže mít nejvýše 15 normostran.

- Konferenční příspěvek musí mít následující formu:

o font Times New Roman 12; řádkování 1,5
o příspěvek musí být zpracován v jednom z jednacích jazyků konference – čeština, slovenština, angličtina.
o název příspěvku tučně v jazyce příspěvku a v anglickém jazyce
o následuje jméno autora, v poznámce pod čarou doplněné institucí kde působí, příp. funkcí
o nadpisy bodů tučně – styl formátování 1., 1.1.
o členění nejvýše na dva řády, tj. 1., 1.1., 2.1. atp.
o obligatorní součástí je abstrakt v rozsahu nejvýše 1 normostrany v anglickém jazyce.

V případě aktivních účastníků konference je dodání příspěvku ve stanoveném termínu podmínkou pro vystoupení na konferenci. Členové organizačního výboru si vyhrazují právo nezařadit všechny přihlášené příspěvky do programu (do konferenčního sborníku).

Konferenční příspěvek se zasílá na adresu elektronické pošty konferencepp @ email.cz; předmět zprávy: Atypická zaměstnání–cesta k vyšší zaměstnanosti?


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111