Výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchní vládní rada v Úřadu vlády ČR, Odboru lidských práv a ochrany menšin

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchní vládní rada v Úřadu vlády České republiky, Odboru lidských práv a ochrany menšin, Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva
Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva v oborech služby:
29. Legislativa a právní činnost.
30. Lidská práva
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.


Náplň činnosti na služebním místě:
• koncepční práce v oblasti lidských práv se znalostí Listiny základních práv a svobod, mezinárodních úmluv a dokumentů (a je interpretující judikatury a odborné literatury) a praktických mechanismů jejich aplikace, se specializací na otázku mučení, špatného zacházení a postavení osob omezených na svobodě či závislých na péči,
• všestranná podpora činnosti Rady vlády ČR pro lidská práva a jejich výborů včetně analytické a odborné podpory přípravy jejich výstupů,
• příprava legislativních návrhů v oblasti lidských práv a zákazu diskriminace a dalších materiálů pro vládu ČR implementujících ochranu lidských práv do právního řádu ČR, se specializací na otázku mučení, špatného zacházení a postavení osob omezených na svobodě či závislých na péči,
• zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a jiným vládním materiálům z hlediska ochrany jednotlivých lidských práv a zákazu diskriminace se znalostí jejich výkladu ze strany Ústavního soudu ČR, Evropského soudu pro lidská práva a dalších aplikujících orgánů, se specializací na otázku mučení, špatného zacházení a postavení osob omezených na svobodě či závislých na péči,
• zpracování zpráv o stavu lidských práv v ČR a zpráv o plnění mezinárodních úmluv o lidských právech obsahujících informace o naplňování jednotlivých práv ze strany ČR,
• komunikace s českými i mezinárodními orgány v oblasti lidských práv, zodpovídání dotazů na ochranu a implementaci lidských práv v ČR v českém i anglickém jazyce, se specializací na otázku mučení, špatného zacházení a postavení osob omezených na svobodě či závislých na péči,
• organizování akcí k jednotlivým otázkám lidských práv pořádaných ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu,
• vyřizování individuálních podání týkajících se ochrany lidských práv a práv osob obecně, se specializací na otázku mučení, špatného zacházení a postavení osob omezených na svobodě či závislých na péči,
• další související odborné činnosti v oblasti lidských práv a zákazu diskriminace.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 1. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu (státní tajemník v Úřadu vlády ČR) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta @ vlada.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva v Úřadu vlády ČR,
č.j. 12562/2017-STA“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
• je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
• dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
• je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
• je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Není-li žadatel státním občanem České republiky, doloží bezúhonnost obdobným dokladem [1]; 
• dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
• má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným posuzujícím lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky č. 11/2015, č.j.: 787/15-OPE, o pravidlech pro změny a úpravy systemizace a organizační struktury Úřadu vlády České republiky a charakteristice systemizovaných míst, kterým je: 
• znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[2];
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. Při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;
• odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
3) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky č. 11/2015, č.j.: 787/15-OPE, o pravidlech pro změny a úpravy systemizace a organizační struktury Úřadu vlády České republiky a charakteristice systemizovaných míst, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
Splnění tohoto požadavku bude vyžadováno neprodleně po přijetí do služebního poměru. V případě, že je osoba držitelem osvědčení fyzické osoby pro vyšší stupeň utajení, doloží tuto skutečnost úředně ověřenou kopií.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny). K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Související vzorové dokumenty:

1) Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

2) Čestné prohlášení o státním občanství

3) Čestné prohlášení o svéprávnosti

4) Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání

5) Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

6) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 
[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111