Výběrové řízení na služební místo: Vrchní ministerský rada v odboru kanceláře ministra

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada v odboru kanceláře ministra,

v oborech služby:
29 – Legislativa a právní činnost,
67 – Ochrana přírody a krajiny
68 – Technická ochrana životního prostředí.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. srpen 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
Zpracovávání stanovisek pro ministra k legislativním i nelegislativním materiálům určeným pro jednání vlády a k materiálům předloženým do meziresortního připomínkového řízení.

Připomínkování materiálů předložených do meziresortního připomínkového řízení z pohledu působnosti Ministerstva životního prostředí.

Vypořádávání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Připomínkování vlastních materiálů Ministerstva životního prostředí předložených do vnitřního připomínkového řízení.


Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (viz příloha 01) podané ve lhůtě do 30. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního orgánu:

Státní tajemník

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta @ mzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky služebního úřadu: 9gsaax4

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000070“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.


PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY:

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje

Základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 a písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (vzor v příloze 02) popř. vlastnoručně podepsanou prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou [§ 25 odst. 2 zákona].

dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (vzor v příloze 03);

je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

➢ Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů2, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).

Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (vzor v příloze 04); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;


1 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

2 Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti v příloze 01.

2 má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením (vzor v příloze 05)3.

Jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 11/2017 státního tajemníka k vnitřní systemizaci Ministerstva životního prostředí, kterým je znalost anglického jazyka alespoň na 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky4;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka

dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4.

 


Výhodou jsou vzdělání v oblasti práva, politologie, ekonomie a podob., schopnost práce s MS Word a základní znalost ASPI, přehled o klíčových právních předpisech se zaměřením na legislativu v oblasti práva životního prostředí, schopnost rychle a kvalitně provádět rešerše rozsáhlých materiálů a zpracovávat stručně a výstižně jejich textový souhrn, vynikající vyjadřovací schopnosti v mluvené a zejména psané formě.

 


K žádosti dále žadatel přiloží:

  • strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
  • motivační dopis.

 


SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha 01 – Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
Příloha 02 – Čestné prohlášení o státním občanství

Příloha 03 – Čestné prohlášení o svéprávnosti Příloha 04 – Čestné prohlášení o vzdělání

Příloha 05 – Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111