Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní
ministerský rada FM 3368 v odboru 66 – Veřejné zakázky, 
odd. 6601 – Právní a metodické.


Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3368, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6601 – Právní
a metodické, v oboru služby:
46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
 na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je září 2017.
Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou,
a to s trváním 12 měsíců.
Náplň činností:

 • poskytování metodické činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek;
 • vytváření metodického a právního rámce zadávání v resortu Ministerstva financí;
 • příprava a tvorba koncepce centrálního nákupu státu;
 • metodická podpora jiným útvarům Ministerstva financí;
 • provádění kontroly veřejných zakázek v resortu Ministerstva financí.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna @ mfcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3368, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6601 – Právní a metodické“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

 • splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona 
o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství
 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 • je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;
 • Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám podle ustanovení
§ 26 odst. 1 věty třetí zákona;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo 
[ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona 
o státní službě];
 • Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení
§ 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou;
 • splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) a b) zákona
o státní službě a  služebním předpisem č. 3/2017 státního tajemníka, kterým se mění služební předpis č. 2/2015, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebního předpisu č. 12/2016:
 • odborné zaměření vzdělání v některém z uvedených oborů – Ekonomie; Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
 • Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů);

K žádosti žadatel dále přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Bližší informace poskytne:
Mgr. Eva Honajzrová
Odbor 30 – Personální
e-mail: Eva.Honajzrova @ mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
Praha 1, 118 10
www.mfcr.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111