Výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení právní koordinace fondů EU

Plné znění inzerátu uvedeno zde:
http://www.mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista/VYBEROVE-RIZENI-na-obsazeni-sluzebniho-mista-vrchniho-ministersk-(133)

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právní koordinace fondů EU, v odboru řízení a koordinace fondů EU, v oboru služby 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpen 2017.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:

 • příprava právních analýz, poskytování právních stanovisek a poradenství v oblasti veřejného práva při poskytování dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů,
 • zajišťování koordinace přípravy reakcí na závěry auditních zpráv zaslaných Evropskou komisí nebo Evropským účetním dvorem při auditech na subjektech implementační struktury fondů EU,
 • spolupráci při implementaci a nastavování finančních nástrojů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni,
 • účast a aktivní vystupování na jednáních výborů, pracovních skupinách, jednáních s Evropskou komisí,
 • spolupráci při nastavování a administraci veřejných zakázek,
 • přípravu a vedení jednání se spolupracujícími správními orgány. Jedná se o kreativní a různorodou práci v přátelském kolektivu. Mezi benefity patří práce v centru Prahy, stravenky, flexibilní pracovní doba, 5 týdnů dovolené, sick days, studijní volno a široká nabídka jazykového i odborného vzdělávání.

Zkušenosti s prací v prostředí ESI fondů nebo finančními nástroji výhodou.
 
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6,  110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna @ mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.  

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právní koordinace fondů EU, č.j. MMR-25186/2017-94“.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 • splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; 
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá písemným čestným prohlášením.
 • splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním   předpisem státní tajemnice č. 7/2017, č. j. 14942/2017, kterým je odborné zaměření vzdělání, a to vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to zaměření právní, ekonomické. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom);
 • splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 7/2017, č. j. 14942/2017, kterým je znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka přiloženého k žádosti.


Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři. K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111