Výběrové řízení na obsazení místa asistenta soudce

ČESKÁ REPUBLIKA -  OKRESNÍ SOUD PRAHA VÝCHOD
Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1
Tel.221 729 311 (399), fax,: 222 325 572 (571)
IČ :00024571
    
Věc: Výběrové řízení na obsazení místa asistenta soudce


Předseda Okresního soudu Praha - východ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  2 míst asistenta soudce na civilním úseku  Okresního soudu  Praha – východ.
 
       Postavení asistenta soudce je zakotveno v ustanovení § 36a zákona č. 6/2002., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění.
 
     Požadavky na uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání ve studijním programu právo a právní věda, obor právo (ukončené magisterské studium)na vysoké škole v České republice.
• bezúhonnost – podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl
 
Termín podání přihlášky: do 30.9.2017. Přihláška musí být doručena personálnímu oddělení Okresního soudu Praha-východ , Na Poříčí 1044/20,Praha 1 do 15.00 hod.
 
Průběh výběrového řízení:
1. Vyhodnocení přihlášek, pozvání k ústnímu pohovoru nebo informování o vyřazení z výběrového řízení.
2. Ústní pohovory v rámci výběrového řízení na obsazení místa asistenta soudce se bude konat u Okresního soud Praha – východ a účastní se pozvaní zájemci, kteří, dle výběrové komise a doložených dokladů, nejlépe splňují předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce.
3. Zasílání informace o výsledcích výběrového řízení po ústních pohovorech.

    K přihlášce připojte tyto přílohy:
• strukturovaný profesní životopis uchazeče
• motivační dopis
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání (neověřené)
• výpis z rejstříku trestů bude uchazeč dokládat v případě jmenování asistentem soudce
 
        Předseda Okresního soudu Praha – východ si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo v rámci tohoto výběrového řízení nevybrat žádného kandidáta,  pokud bude při výběrovém řízení zjištěno, že přihlášení nesplňují stanovené požadavky.


 
                   Přihláška k výběrovému řízení na obsazení místa asistenta soudce
                                          u Okresního soudu Praha- východ
 
                                                           
                                                                                                                
příjmení, jméno, titul:
 
Adresa trvalého bydliště:
 
Adresa kontaktní, je-li odlišná od místa trvalého pobytu:
 
Datum narození:
 
Telefon:
 
e-mail:
 
 
Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasím
Se shromažďováním, zpracováváním a uschováváním, mých osobních údajů Okresním soudem Praha - východ
V rozsahu nezbytném pro výběrové řízení na obsazení funkce asistenta soudce. Beru na vědomí, že po ukončení výběrového řízeními budou listiny obsahující osobní údaje, předložené s přihláškou, vráceny.
 
 
 
V …………………… dne……………………
 
 
                                                                                   …………………………….
                                                                                         Podpis uchazeče
 
Přílohy k přihlášce:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
• motivační dopis
• kopie dokladů o vzdělání)postačí neověřené)
 
Ústní pohovor v rámci výběrového řízení na obsazení místa asistenta soudce se bude konat u Okresního soudu Praha východ a účastní se ho pozvaní zájemci, kteří dle výběrové komise a doložených dokladů, nejlépe splňují předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce.
 
 
O termínu konání ústního pohovoru bude přihlášený informován telefonicky nebo na emailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.
 
 
 Další informace podá  personální oddělení tel.: 21729382, e-mail: jgurycova @ osoud.phav.justice.cz
 
 
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111