Volné služební místo na Ministerstvu financí v oddělení Regulace cen a ochrana trhu

Ministerstvo financí, odbor / oddělení: 16 – Cenová politika
Regulace cen a ochrana trhu

Název služebního místa:
Vrchní ministerský rada

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

Tvorba koncepce cenové politiky České republiky v oblasti nucených výkonů (odtahová služba, výkony bezpečnostní a pořádkové, kontrola a revize spalinové cesty, zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků, apod.), vodovodů a kanalizací a v oblasti hřbitovních služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště.
Podílení se na vypracování stanovisek k návrhům právních předpisů připravených jinými orgány ve vazbě na cenovou problematiku.
Navrhování forem regulace cen v uvedených oblastech.
Podílení se na zpracování odborných stanovisek k nálezům cenové kontroly a pro odvolací řízení.
Vykonávání metodické podpory cenové kontrolní činnosti ve výše uvedených oblastech.
Spolupráce na zajištění dozoru nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti regulace cen.

Stupeň stanoveného vzdělání:  Vysokoškolské vzdělání

Platová třída: 14

Služební poměr na dobu neurčitou.

Další požadavky dle §25 odst. 5 ZSS

Nabídka volných míst na Ministerstvu financí bude zveřejňována v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě /dále jen „ZSS“ na úřední desce MF a informačním sytému o státní službě – do 4. července 2017.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111