Referent / referentka registrace sociálních služeb v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 3024, 3025)

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Nástup dle dohody.


Stručný popis činnosti

Odborné posuzování podmínek pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb.

Provádění kontroly nad dodržováním podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Zajištění agendy stížností v oblasti sociálních služeb.

Analytická činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče a ve zdravotnických zařízeních.

Konzultační a poradenská činnost ve vztahu k registraci sociálních služeb.


Požadavky

Uchazeč musí splnit požadované vzdělání uvedené pod bodem 1) a zároveň bodem 2).
1) Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

2) Kvalifikační předpoklad k výkonu činností oprávněné úřední osoby v řízení o přestupcích podle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru nebo
b) vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

• znalost související platné legislativy, zejména znalost
− zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
− vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění
− zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
− zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
− zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
− znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
− znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ)
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)

• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu, schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

Vítána
• úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
• praxe v oblasti sociálních služeb, praxe ve veřejné správě

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• pružnou pracovní dobu
• podporu profesního růstu
• program mentoringu
• 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
• příspěvek na stravování formou stravenek
• širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit nejpozději dne 29. září 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111