Právník na právním odboru MmÚ Ústí nad Labem

Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Právník na právním odboru MmÚ

Počet volných pracovních míst: 2
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2017
Pracovní poměr: na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou
Platová třída: 12 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.

Předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
- způsobilost k právním úkonům
- občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
- výborná znalost českého jazyka


Další předpoklady:
- VŠ právnická fakulta
- schopnost rychle se učit a schopnost práce pod tlakem
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost
- praxe ve veřejné správě výhodou


Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
kontaktní adresu a telefon
- datum a podpis

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, viz formulář „Prohlášení k výběrovému/konkursnímu řízení – ochrana osobních údajů na webových stránkách města: http://www.usti-nl.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/nabidka-pracovnich-mist.html


Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu značkou VŘ – PO - právník osobně na podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu: Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 14,00 hodin dne 01.06.2017.

Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111