OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ODBORNÉHO RADY V ODDĚLENÍ MONITORINGU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A BID RIGGINGU

 

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada v Oddělení monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu“.
 
Služební poměr na služebním místě odborného rady v Oddělení monitoringu veřejných zakázek
a bid riggingu je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory“, s místem výkonu služby Brno. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto místě je 25. 9. 2017 (nástup možný i dříve, ihned po ukončení výběrového řízení, případně dle dohody).
 
Státní zaměstnanec zařazený na daném služebním místě zejména:
·                Dle pokynu nadřízeného přezkoumává podněty podané proti rozhodnutí zadavatelů
o námitkách, a to včetně posouzení příslušné dokumentace o zadání veřejné zakázky
a vyhodnocení celého případu.
·                Připravuje podklady pro zahájení řízení z moci úřední, zejména vyžaduje příslušnou dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, získané podklady posuzuje a vyhodnocuje.
·                Zpracovává prvostupňová rozhodnutí.
·                Aktivně se podílí na tvorbě metodických postupů Sekce veřejných zakázek.
·                Zpracovává případy týkající se monitoringu veřejných zakázek.
·                Podílí se na odhalování případů bid riggingu, monitoringu a identifikaci případů bid riggingu.
·                Spolupracuje na programu pro anonymní stěžovatele.
 
Státnímu zaměstnanci zařazenému na daném služebním místě nabízíme:
·                Služební poměr na dobu neurčitou.
·                12. platovou třídu, odměny.
·                Příspěvek na stravování, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb.
·                Pružnou pracovní dobu.
·                5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days.
·                Možnost dalšího vzdělávání.
·                Příjemné pracovní prostředí v centru Brna.
·                Přátelský pracovní kolektiv.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a)      je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie
nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka;
to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední
nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b)      dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c)      je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2].
d)      je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo
od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[4].; 
e)      dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona]; tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. 
f)       má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 dokládá písemným čestným prohlášením[6].
U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách
 
2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem (Příkaz předsedy č. 6/2017 – Stanovení odborného zaměření vzdělání pro státní zaměstnance), kterým je:
a)      vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo v obdobném oboru na právnické fakultě se sídlem v České republice;
b)      vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření na vysoké škole se sídlem v České republice;
c)      vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na stavebnictví na vysoké škole se sídlem v České republice, nebo
d)      vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno
za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) až c) na základě mezinárodní smlouvy, kterou
je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v uvedených oborech v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom), blíže viz odst. 1 bod e) tohoto oznámení o vyhlášení.
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
·                Strukturovaný profesní životopis.
·                Motivační dopis.
  
Posuzovány budou žádosti[7] podané ve lhůtě do 28. 8. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta @ compet.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
(ID datové schránky služebního úřadu: fs2aa2t).
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady v Oddělení monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu“.
 

Upozorňujeme žadatele o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, že jednotlivá podaná žádost se vztahuje výhradně k žadatelem označenému služebnímu místu, na které byla tato žádost podána, což však nebrání tomu, aby si žadatel podal více žádostí do aktuálně vyhlášených výběrových řízení na volná služební místa.[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti č. 1 a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti č. 1.
[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti č. 1.
[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti č. 1 a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušná pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.
[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti č. 1.
[7] Formulář žádosti č. 1.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111