Ministerstvo financí nabízí volné služební místo - vrchní ministerský rada

 

Personální odbor Ministerstva financí
 
      Ministerstvo financí nabízí volné služební místo -  vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení
       v odboru 62 - Hospodaření s majetkem státu, odd. 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu
 
 
Bližší údaje na:
 
 
Obor služby:
 
4 - Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
29 – Legislativa a právní činnost
 
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 
Vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu. Kromě základních povinností státního zaměstnance (představeného) podle služebního zákona, pracovního řádu a obecných ustanovení organizačního řádu je náplní služebního místa výkon činností uvedených v popisu výkonu služby a tyto další činnosti:
1. Tvoří koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu – schvalování dispozic s majetkem státu.
2. Podílí se na koordinaci činnosti a poskytuje metodiku a stanoviska s celostátní působností pro ÚZSVM, ostatní organizační složky státu a státní organizace v otázkách spojených s obecným postavením státu v právních vztazích, s jeho procesním jednáním a s problematikou hospodaření s majetkem státu s tím související.
3. Koordinuje a metodicky usměrňuje jednotný výkon vlastnického práva státu s celostátní působností a poskytuje obecné i konkrétní metodické pomoci pro organizační složky státu a státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb. při dispozicích se státním majetkem.
4. Koordinuje a zajišťuje komplexní činnosti spojené:
- se signalizací konkrétní potřeby zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM,
- s přípravou podkladů pro schválení darovacích smluv podle § 12 odst. 2 zákona č. 219/2000, Sb., pro předchozí souhlas ke sjednávání zvýšené ceny podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/200Sb., pro schválení smluv o úplatném nabytí věci podle § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000Sb., pro schválení smluv podle § 22 odst. 3 a 6 zákona č. 219/2000 Sb., pro povolení výjimky podle § 26 odst. 1 zákona č. 219/2000Sb.
5. Zpracovává materiály pro poradu vedení a pro jednání vlády k problematice uvedené v předchozích bodech nebo s ní související a zpracovává připomínky k materiálům s tímto zaměřením.
6. Zpracovává stanoviska a vyjádření pro ostatní útvary Ministerstva financí, organizační složky státu, státní organizace a právnické a fyzické osoby k problematice uvedené v předchozích bodech nebo s ní související.
7. Vykonává lektorské činnosti pro potřeby Ministerstva financí v rozsahu problematiky související s agendami uvedenými v předchozích bodech.

 
Stupeň stanoveného 
vzdělání:
 
Vysokoškolské magisterské vzdělání.
 
 
 
Platová třída:
 
14.
 
služební poměr na dobu určitou / neurčitou:
 
Doba neurčitá.
 
 
 
Další požadavky dle §25 odst. 5 ZSS
 
 
Požadovaný obor/y vzdělání:
 
62. Ekonomie nebo 68. Právo, právní a veřejnosprávní činnost.
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111