Ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada
v oddělení koordinace a podpory kontrol v odboru kontroly operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol v odboru kontroly operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000750S, v oborech služby
1 – Finance,
29 – Legislativa a právní činnost,
47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1].
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. července 2017 nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
– spolupráci na tvorbě metodiky výkonu veřejnosprávních kontrol, výkonu kontroly zadávání veřejných zakázek a pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro příjemce operačních programů a na jejich aktualizaci;
– vypracovávání odborných stanovisek, informací a připomínek v rozsahu služebního zařazení, a to jak u projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, tak především u infrastrukturálních projektů v oblasti vědy a výzkumu financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje;
– poskytování právního poradenství v rámci určeného služebního útvaru, zejména
se zaměřením na trestní, správní a občanské právo, případně práva hospodářské soutěže (zejména veřejné podpory);
– účast na pracovních skupinách a týmech zabývajících se průřezovými agendami související s implementací operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 29. května 2017 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na adrese Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem
na elektronickou adresu služebního úřadu (posta @ msmt.cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol v odboru kontroly operačních programů MŠMT (č. j.: MSMT-10777/2017-2)“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2]. Žadatel, který je státním občanem České republiky, může služební orgán požádat, aby si ověřil, zda splňuje předpoklad bezúhonnosti tím, že si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele[3].
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm.
e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
2. Ovládá český jazyk.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 2 zákona dokládá pouze v případě, že žadatel není státním občanem České republiky a nevztahuje se na něj výjimka z prokazování znalosti českého jazyka[4]. Žadatel musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

Další informace o služebním místě:

– zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
– platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
– platový tarif 22 910 – 34 440 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek ve výši až 50% platového tarifu nejvyššího platového stupně (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu);
– motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
– mimořádné finanční odměny;
– vhodné i pro absolventy;
– vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Nabízíme:
– možnost profesního růstu ve státní službě;
– možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti strukturálních fondů EU;
– zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD, parkování přímo v budově;
– možnost dalšího odborného vzdělávání;
– 25 dní dovolené;
– až 6 dní individuálního služebního volna ke studijním účelům;
– zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
– pružnou služební dobu;
– přátelský a energický kolektiv spolupracovníků.


Kontaktní osoba Ing. Kristýna Kantůrková, tlf: 778 538 151

 

________________________________________
[1] Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Pokud žadatel chce požádat služební orgán, aby si sám ověřil jeho bezúhonnost, vyplní příslušnou kolonku v žádosti o přijetí do služebního poměru / zařazení na služební místo / jmenování na služební místo představeného a uvede do ní nezbytné osobní údaje.
[4] Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111