Harmonogram 2015/2016

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a na základě opatření rektora UK č. 10/2015, stanovím následující termíny pro doktorský studijní program v akademickém roce 2015/2016:

Čl. 1
Zápis do 1. ročníku: 1. 10. 2015 – 29. 10. 2015

Čl. 2
Imatrikulace: 5. 10. 2015

Čl. 3
Státní doktorské zkoušky: říjen 2015, leden 2016, červen 2016

Čl. 4
Jazykové zkoušky: průběžně (dle termínů katedry jazyků)

Čl. 5
Obecné základy právní vědy – zkoušky: říjen 2015, červen 2016
(blíže dle vyhlášení katedry teorie práva a právních učení)

Čl. 6
Obhajoby disertačních prací: průběžně

Čl. 7
Promoce: 19. 11. 2015, 12. 4. 2016
(za předpokladu dostatečného počtu absolventů)
Čl. 8
Přijímací zkoušky: 9. 6. 2016 řádný a 21. 6. 2016 náhradní termín

Čl. 9
Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu: 30. 9. 2016
(pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2016 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 21. 10. 2016)

Čl. 10
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2015

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111