Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK 2017

Sdělení proděkana:

Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK 2017

Obecné vymezení

 

Ke zvýšení počtu výjezdů doktorandů se v kalendářním roce 2017 tímto vypisují zvláštní stipendia pro doktorandy PF UK („Mobilita doktorandů PF UK“ – dále jen „stipendia MD“).
 

Stipendium MD je určeno na podporu individuálních výjezdů doktorandů do zahraničí zejména za účelem střednědobých výzkumných pobytů. Jelikož existuje řada dalších stipendijních možností pro dlouhodobější pobyty (především program Erasmus+, meziuniverzitní i fakultní smlouvy), stipendium MD je primárně určeno pro komplexnější krátkodobé výzkumné pobyty v době trvání mezi 2 až 6 týdny (zejména v Evropě).
 

Výzva pro rok 2017

Pro rok 2017 se vypisuje výzva k podávání žádostí o podporu ze stipendia MD v celkovém objemu 160.000,- Kč (prostředky z Institucionálního plánu na podporu studentské mobility, tj. mimo stipendijní fond).
 

Základní podmínky přihlášky:

1) Termín pro podání přihlášek je stanoven do 17.4.2017 včetně prostřednictvím zahraničního oddělení osobně v úředních hodinách, kontaktní osoba paní Renata Beranová (výjezdy jsou možné v případě schválení od května 2017 do konce kalendářního roku 2017).


2) O přidělení stipendia MD rozhoduje po projednání v kolegiu děkan, popř. z jeho pověření proděkan pro zahraniční záležitosti po projednání s proděkanem pro doktorský studijní program.


3) Na přiznání stipendia MD není právní nárok, MD může být přiznáno i v nižší částce, než kolik je uvedeno v žádosti. Maximální výše stipendia MD je 20.000,- Kč na každý měsíc pobytu v zahraničí, přidělena však může být v rámci posuzování žádosti i částka nižší, a to zejména s ohledem na očekávatelné reálné náklady pobytu v plánované destinaci a celkový objem prostředků určených/zbývajících v příslušném roce na stipendia MD. Žadatelé o podporu ze stipendia MD berou na vědomí, že stipendijní podpora je příspěvkem na úhradu nákladů cesty a pobytu v zahraničí a nemusí pokrýt veškeré reálně vzniklé náklady.


4) Žádost o stipendium MD mohou podat interní i externí studenti, kteří však budou v čase plánovaného výjezdu do zahraničí maximálně ve čtvrtém roce studia.


5) Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto zejména k formě studia žadatele (interní forma má přednost), studijnímu ročníku žadatele (ideální 2. či 3. ročník), počtu vykonaných zkoušek v doktorském studiu, stupni rozpracovanosti disertace či jiného (významného) publikačního výstupu, publikačním výsledkům žadatele. Zohledněna bude i skutečnost, zda má student příležitost uskutečnit cestu s využitím jiných prostředků (např. jako řešitel projektu GAUK, v rámci PROGRESu atp.). Vyhrazuje se právo podrobit žadatele případně i osobnímu ústnímu pohovoru před komisí.
 

6) Po skončení zahraničního výjezdu uskutečněného s podporou ze stipendia MD je povinností doktoranda podat do 10ti dnů po návratu podrobnou písemnou zprávu z cesty, kde mimo jiné uvede, jak byl plněn účel cesty a k jakým výsledkům a v jakém časovém horizontu cesta přispěla. Samotné vynaložení prostředků ze stipendia MD se nevyúčtovává.
 

7) Další obecné podmínky pro podání žádosti (na obecném formuláři žádosti na PF UK) jsou uvedeny níže.


Podmínky pro podání žádosti:

 

1) Žadatel je doktorandem PF UK.

2) Vymezení doby (počet týdnů), pro níž je žádána podpora.

3) Označení akademické/výzkumné instituce, kde by měl být pobyt realizován (včetně uvedení případného akademického garanta na hostitelské instituci).

4) Projekt/výzkumný záměr (v rozsahu cca. 3 strany) s podrobným popisem zamýšlené činnosti, tématem zpracovávané problematiky v disertační práci (eventuálně v jiném připravovaném významném publikačním výstupu), zdůvodnění, proč právě předkládaný záměr zahraničního pobytu je nezbytný pro přípravu disertace/publikace, uvedení stupně rozpracovanosti disertační práce (vždy), časový horizont pro dokončení disertace/publikačního výstupu, resp. předpokládaný měsíc obhajoby disertace.

5) Závazek žadatele, že v případě získání podpory ze stipendia MD a uskutečnění cesty bude během pobytu v zahraničí řádně pojištěn v dostačující výši ke krytí případné poskytnuté neodkladné zdravotní péče a dalších rizik spojených s pobytem v zahraničí či přesunem zpět do ČR.

6) Výhodou je předložení potvrzení o předběžném souhlasu s přijetím žadatele na stanovenou dobu a za vymezeným účelem od zahraničního pracoviště, kde by měl být výzkumný pobyt realizován.

7) Doporučení školitele s vymezením toho, jaký je stupeň rozpracovanosti disertační práce a předpokládaný časový horizont pro její obhajobu. V případě záměru na zpracování jiného významného publikačního výstupu školitel navíc uvede, jakým přínosem může být daná publikace pro dokončení disertace a další akademický rozvoj žadatele.


V Praze dne 17.2.2017
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 6/2016

více...

Právněhistorické studie č. 46/1

více...

PLWP (Working Papers) 2016/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111