Erasmus+ praktické stáže v LS 2017 - sdělení proděkana

Sdělení proděkana
Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ (PF UK)
-
výzva pro letní semestr 2017

PF UK tímto vyhlašuje výběrové řízení na pobyty ve formě praktických stáží Erasmus+ v zahraničí během letního semestru 2017 (duben až září).

Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. S ohledem na to, že prostřednictvím Rektorátu UK byly PF UK poskytnuty prostředky k využití na podporu studentských stáží Erasmus+ v probíhajícím akademickém roce, mohou studenti magisterského i doktorského studia podávat žádosti o podporu svých zahraničních stáží za níže uvedených podmínek:

1) Možnost stáže může student předběžně zkonzultovat s fakultním koordinátorem programu Erasmus+ (v případě doktorandů možnost vycestovat na stáž ještě předem konzultuje se svým školitelem). Doba trvání stáže je minimálně 2 měsíce, zpravidla se předpokládá, že (i s ohledem na limitované finance) doba stáže bude maximálně 4 měsíce.
2) Následně si student sám opatří předběžný souhlas ve formě zvacího dopisu (s uvedením rámcového období, kdy se má stáž konat) od potenciálního poskytovatele stáže, na základě něhož bude moci fakulta z obecného pohledu posoudit, zda je praxe na daném pracovišti možná a jaká bude její přibližná náplň. PF UK sama konkrétní poskytovatele stáží nevyhledává, studenti je musí kontaktovat samostatně. V minulost studenti PF UK absolvovali Erasmus+ stáže v zahraničí u OSN ve Vídni, v advokátních kancelářích a neziskových organizacích. Z programu Erasmus jsou však vyloučeny instituce EU a další subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich seznam je k dispozici zde: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_cs.htm. Vyloučeny jsou též instituce spravující programy EU a české zastupitelské úřady v zahraničí. V případě pochybností, zda instituce do okruhu vyloučených subjektů spadá či nikoliv, je nutné věc předem konzultovat se zahraničním oddělením PF UK (paní Marie Konečná, Mgr. Lukáš Krejčík).
3) V rámci dalšího kroku student odevzdá prostřednictvím zahraničního oddělení PF UK písemnou přihlášku (není pro ni zvláštní formulář), a to včetně příloh, které tvoří životopis, motivační dopis v AJ v rozsahu 1 strany, rámcový popis obsahové náplně stáže a zvací dopis.
4) Výběrové řízení – studenti, kteří podali písemnou přihlášku, se zúčastní individuálního pohovoru, v rámci něhož jsou (s přihlédnutím k finančním limitům) vybráni úspěšní uchazeči, a to na základě relevance dané stáže pro další rozvoj studenta, komunikačních a jazykových dovedností, prokázané motivace k vykonání dané stáže, předchozích zahraničních studijních zkušeností a prospěchu v rámci dosavadního studia. Na vyslání na stáž Erasmus není právní nárok. Schválení stáže fakultou je závislé na finančních možnostech programu, kvalitě podané přihlášky (včetně příloh) a zárukách řádného průběhu stáže na potenciální přijímající instituci.
5) Po vybrání úspěšných uchazečů budou fakultou uzavřeny s hostitelskou organizací inter-institucionální dohody, které budou představovat právní základ uskutečňované stáže (jedná se o trojstrannou dohodu mezi PF UK – hostitelskou institucí – studentem).
6) Úspěšní kandidáti z PF UK teprve následně vyplní elektronickou přihlášku na stránkách UK (https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs). Součástí této elektronické přihlášky je též tzv. přihláška do zahraničí (Application form), kterou je nutné zaslat danému pracovišti či instituci (aplikace umožňuje její přímé vytisknutí).
7) O přijetí na pracovní stáž je následně student informován partnerským pracovištěm či institucí, a to na základě potvrzené přihlášky do zahraničí.
8) Finanční příspěvek na stáž bude poskytnut dle pokynů uvedených na stránkách UK. Obdobně i další povinnosti během a po skončení stáže jsou blíže vymezeny na téže adrese.


Přihlášky odevzdávejte v úředních hodinách na zahraničním oddělení (m.č. 118) u paní Marie Konečné (konecna @ prf.cuni.cz) nejpozději do 18.3.2017. Výběrové řízení proběhne s jednotlivými zájemci o praktické stáže formou ústního pohovoru dne 21.3.2017.


V Praze dne 3.2.2017


Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK

Doplňující informace:
Základní popis programu praktických stáží Erasmus+ je možno nalézt na webu UK (http://www.cuni.cz/UK-6710.html), a to včetně diferenciace stipendií (ty se pohybují v sazbách 600, 500 a 400 Euro na každý měsíc pobytu).
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2017

více...

Jurisprudence 2/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111